ضریب همبستگی ارز


نمودار ftm/usdt در تایم فریم روزانه - منبع: TradingView

بررسی تأثیر ریسکهای سیستماتیک بر نرخ موثر بازده تسهیلات بانک صادرات ایران

در این پژوهش، رابطه بین چهار متغیر با اهمیت یعنی نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و ریسک اعتباری بر نرخ موثر سود تسهیلات در دوره زمانی 1380-1389 مورد بررسی قرار گرفته شد. داده های تحقیق از آرشیو بانک صادرات ایران جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، و آزمون فرضیه ها از نرم افزارspss19 استفاده شد و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی و رگرسیون دادهای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج زیر حاصل شد: ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی کشاورزی و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.481 و 0.231 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دار و مستقیمی را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی صنعت و معدن و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.390 و 0.152است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دار و مستقیمی را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش صنعت و معدن و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.277 و 0.077 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دار و مستقیمی را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش مسکن و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی ساختمان و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.190 و 0.036 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دار و مستقیمی را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش ساختمان و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی صادرات و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.35 و0.123است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه ضریب همبستگی ارز معنی دار و مستقیمی را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی صادرات و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی خدمات و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.040- و 0.002 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دار و معکوسی را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش خدمات و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بازرگانی و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.005 و0.00است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش بازرگانی و نرخ موثر تسهیلات نشان نمی دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ تورم و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.228 و0.052 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دار و مستقیمی را بین نرخ تورم و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ ارز و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.09 و 0.008 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین نرخ ارز و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد. اما این رابطه آن قدر ناچیز است که می توان از آن صرف نظر نمود. ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین بین نرخ ریسک اعتباری و نرخ موثر تسهیلات به ترتیب برابر 0.835- و 0.70 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی دارومعکوسی را بین نرخ ریسک اعتباری و نرخ موثر تسهیلات نشان می دهد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران

لزوم توجه به نرخ ارز به‌عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشورى ضرورى است. نرخ ارز بیانگر ارزش پول هر کشورى است و ارتباط میان اقتصاد داخلى با دنیاى خارج را نشان می‌دهد؛ بنابراین تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن در هر شرایطى، می‌تواند موضوعى قابل‌بحث و بررسى باشد. از طرف دیگر افزایش صادرات غیر نفتی، اصلی‌ترین سیاست اقتصادی دولت ایران د.

بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، وابستگی به درآمد نفت و فرآورده‏های نفتی است که همواره در برنامه‏های توسعه کشور برای رهایی از آن، سیاست‏ها و راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است. توسعه صادرات محصولات کشاورزی یکی از این راهکارهاست. زعفران یکی از محصولات صادراتی مهم ایران می‏باشد. نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار و در عین حال ابهام‏آمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. لذا در این مطالعه به .

بررسی اثر تنوع گرایی دارایی و تسهیلات بانک ها بر بازده بانکی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی در ایران)

رابطه تنوع­گرایی و بازده در بخش بانکی سوالی است که بانک­ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره ومهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سوال است که چه رابطه­ای بین تنوع­گرایی و بازده بانکی وجود دارد. این مقاله برای بررسی این موضوع بانک­های خصوصی فعال در بورس تهران شامل 12 بانک ، شامل بانک ملت، صادرات، تجارت، پارسیان، اقتصادنوین، پاسارگاد، سینا، حکمت، دی، س.

بررسی تاثیر نرخ سود بانک ها و نرخ بازده سرمایه گذاری بر روی رشد اقتصادی ایران

در این پژوهش ، تأثیر نرخ سود بانک ها و نرخ بازده سرمایه گذاری بر روی رشد اقتصادی ایران ، طی سال های 1376 تا 1386 مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است . ابتدا نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ سود بانک ها و نرخ رشد اقتصادی مورد محاسبه قرار گرفتند . داده های به دست آمده توسط نرم افزارهای spss14 و eview3 مورد بررسی قرار گرفت . نتایج پژوهش نشان می دهد که همبستگی مثبت میان نرخ سود بانک ها و نرخ رشد اقتصادی .

تأثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران

تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می‌تواند موضوعی برای بحث و بررسی باشد. ازسوی دیگر، افزایش صادرات غیرنفتی، اصلی‌ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهۀ اخیر بوده است. برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، توسعۀ صادرات غیرنفتی برای دولت ایران، یک ضرورت انکارناپذیر است. سهم ایران از صادرات جهانی، طی سال‌های گذشته چشمگیر نبوده و این امر توسعۀ صادرات غیرنفتی را در.

تأثیر نوسان‌پذیری نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال‌های گذشته چشمگیر نبوده و این امر توسعه صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر رفتار نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات اهمیت می‌یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر نوسان‌پذیری نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنف.

تحلیل فانتوم به همراه سیگنال خرید و فروش + نمودار قیمت FTM

پوزیشن امروز برای ارز فانتوم شورت است. با تحلیل بازار ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال ارز فانتوم (FTM) و سیگنال فانتوم همراه شما هستیم.

تحلیل کلی بازار ارز دیجیتال و تأثیر آن در ارز فانتوم (FTM)

امروز کندل هفتگی بسته شد و برای بیشتر ارزهای مارکت‌کپ‌بالا، این کندل نزولی بود و نشان داد که بازار ارز دیجیتال هفته‌ی ریزشی را پشت سر گذاشته است. بدیهی است که با قدرت گرفتن دلار، روند نزولی در بیت‌کوین سرعت بیشتری می‌گیرد. در حال حاضر، بیت‌کوین زیر 20 هزار دلار و زیر میانگین متحرک ساده 100 روزه، در قیمت 19819 معامله می‌شود و احتمال نزول قیمت همچنان قوی است. به احتمال زیاد، قیمت بیت‌کوین امروز سطح 19500 را نیز آزمایش کند. در صورت از دست رفتن این سطح، سطح حمایت بعدی برای بیت‌کوین 19200 است. نیازی به یادآوری نیست که در شرایط فعلی، با کاهش قیمت بیت‌کوین، آلت‌کوین‌ها ریزش‌های سنگین‌تری را تجربه می‌کنند.

ارز فانتوم (ftm) با ضریب همبستگی 0.89 با بیت‌کوین، پرایس اکشن BTC را دنبال می‌کند. در حالی‌که بیت‌کوین یک کاهش هفتگی 8 درصدی را تجربه کرده، تأثیر این کاهش در فانتوم به مراتب بیشتر بوده است، بطوریکه همزمان با این کاهش، ارز FTM یک کندل نزولی پرقدرت و ریزش هفتگی 14.06 درصدی را ثبت کرده است.

بعلاوه، در نمودار روزانه‌ی ارز فانتوم، مووینگ 20 با مووینگ 50 کراس رو به پایین داشته که یک سیگنال نزولی به شمار می‌رود.

در سطح فاندامنتال خبر خاصی برای ایجاد احساس مثبت در خریداران فانتوم منتشر نشده است، بنابراین انتظار می‌رود، این روند نزولی همچنان ادامه یابد.

سیگنال ارز فانتوم (FTM)

نوع سیگنال: شورت

استراتژی: فروش پله‌ای

⚠️ یکی از اصول مدیریت ریسک این است که فقط 1 درصد موجودی خود را درگیر یک پوزیشن کنید.

نقاط ورود [Entry Price]: 0.2735

حد سود [Take Profit]:

0.2547

0.2481

0.2366

حد ضرر [Stop Loss]: 0.2798

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 5.76

تحلیل تکنیکال ارز فانتوم در تایم فریم 4 ساعته

در تایم فریم 4 ساعته‌ی ارز فانتوم (ftm)، قیمت زیر هر 4 مووینگ خود حرکت می‌کند. ارز فانتوم پس از یک اصلاح کوتاه‌مدت و برخورد با میانگین متحرک نمایی 20 روزه، به ریزش خود ادامه داده است. با اینحال، وجود قیمت در حوالی منطقه‌ی اشباع فروش در RSI، همچنین واگرایی در اندیکاتور CCI، لزوم دقت بیشتر در تعیین نقطه‌ی ورود و استاپ لاس را برای ما یادآوری می‌کند.

تحلیل تکنیکال ارز فانتوم در نمودار 4 ساعته - 7 شهریور 1401

نمودار ftm/usdt در تایم فریم روزانه - منبع: TradingView

در صورت تداوم روند نزولی در بیت‌کوین، انتظار داریم امروز و در روزهای آتی، قیمت سطح حمایت کلیدی 0.233 را آزمایش کند.

سطوح حمایت ارز فانتوم

سیگنال قبلی در تاریخ: Aug 01-2022 ساعت 15:57

سیگنال ارز دیجیتال فانتوم (ftm) [8/1/2022]

پرایس اکشن قیمت ارز فانتوم و افزایش دو رقمی خرید در چند روز گذشته، چشم انداز کوتاه مدت آن را تغییر داده است. اکنون ارز فانتوم، با توجه به شاخص‌های تکنیکال، مورد توجه خریداران قرار گرفته است، اما ممکن است با روند معکوس روبرو شود. بنابراین، برای اینکه بدانید قیمت ارز فانتوم در این هفته تا کجا پیش خواهد رفت، ادامه‌ی تحلیل را بخوانید.

تحلیل فاندامنتال ارز فانتوم

فانتوم یک پروژه‌ی قوی از لحاظ فاندامنتال است. بسیاری از کارشناسان، از این شبکه‌ی قرارداد هوشمند، به عنوان جایگزین مناسبی برای اتریوم یاد می‌کنند. ارز بومی فانتوم نیز با شبکه‌ی fantom همنام و علامت اختصاری آن (ftm) است.

سیگنال ارز فانتوم (FTM)

نوع سیگنال: شورت

یکی از اصول مدیریت ریسک این است که فقط 1 درصد موجودی خود را درگیر یک پوزیشن کنید.

نقاط ورود [Entry Price]: 0.3294

حد سود [Take Profit]:

0.3240

0.3191

حد ضرر [Stop Loss]: 0.3327

نسبت سود به ضرر [Risk Reward Ratio]: 3.12

نمودار 15 دقیقه ارز فانتوم

نمودار 15 دقیقه ارز فانتوم- منبع TradingView

تاریخچه قیمت ارز فانتوم

با اینکه 80 درصد از کل عرضه‌ی کل ارز فانتوم وارد گردش شده است، در حال حاضر این ارز با ارزش بازار کمتر از 850 میلیون دلار، در رتبه‌ی 57 قرار دارد. در مقایسه با قیمت بی‌سابقه‌ی ارز فانتوم در اکتبر 2021، در 3.48 دلار، قیمت فانتوم 90 درصد کاهش یافته است. با این‌حال، ماه جولای برای فانتوم ماه رشد بوده است. ارز فانتوم، در ماه گذشته، بر اساس آخرین ارزش معاملاتی خود در 0.3344 دلار، با سود ترکیبی 35 درصدی همراه بوده است.

تغییرات قیمت فانتوم برگرفته از سایت کوین گکو (Coingecko)

با بررسی تاریخچه قیمت ارز فانتوم، مشاهده می‌شود که این ارز عملکرد خوبی در سال 2022 نداشته است. در شش ماه گذشته، فانتوم 88.27 درصد افت قیمت داشته است. البته می‌توان گفت که سال 2022 سال ریزش ارزهای دیجیتال بوده و تقریباً همه‌ی ارزها به صورت یکسان زیان ده بوده‌اند.

تاریخچه قیمت ارز فانتوم (ftm)

تاریخچه قیمت ارز فانتوم (10 مرداد 1401)- منبع altfins

اما در اسکیل بزرگتر، تاریخچه‌ی قیمت ارز فانتوم نشان می‌دهد که این ارز در سه سال گذشته، سود 1453 درصدی را ثبت کرده است. بنابراین سرمایه‌گذاری در ارز فانتوم، می‌تواند گزینه‌ی مناسبی باشد. و این دوره، زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.

آخرین اخبار فاندامنتال ارز فانتوم

در هفته‌ی گذشته اخبار ارز فانتوم مثبت بوده است.

25 جولای: نرخ تراکنش‌ها و نرخ کاربران روزانه‌ی شبکه‌ی فانتوم از شبکه‌ی اتریوم پیشی گرفت. کارشناسان ارز دیجیتال این افزایش را نشانه‌ای از شروع روند صعودی برای ارز FTM در آینده نزدیک پیش‌بینی می‌کنند.

27 جولای: جامعه‌ی Fantom به تخصیص درصدی از کارمزد تراکنش‌ها، به منظور ایجاد یک صندوق پشتیبانی از پروژه‌های دیفای رأی مثبت داد. پیش از این، 30 درصد از کارمزد تراکنش‌ها با روش توکن‌سوزی از گردش خارج می‌شد، اکنون با این تصمیم حاکمیتی، یک سوم از این 30 درصد، یعنی 10 درصد از کارمزد تراکنش‌ها، به پروژه‌هایی که ثبت درخواست کنند، تخصیص داده می‌شود.

30 جولای: قابلیت استکینگ لیکوئید در پلتفرم تخصصی استیک، استیدر لبز (Stader Labs) فعال شد. روش استیکینگ لیکوئید، نسبت به روش استیکینگ معمولی سود بیشتری به سپرده‌ها می‌دهد و مزیت این روش این است که در آن، فرایند طولانی قفل‌گشایی وجود ندارد.

تحلیل تکنیکال فانتوم (FTM)

با در نظر گرفتن بریک اوتی که در 18 جولای به عنوان عنصر مهم در احساس صعودی که در نمودارهای قیمت ارز FTM شاهد آن بودیم، در روز 19 جولای افزایش حجم معاملات قابل توجهی برای ارز فانتوم به وجود آمد. اما مقاومتی که در 0.35 دلار و 0.4413 دلار وجود دارد، می تواند مقداری تثبیت یا حتی ریزش را بر قیمت ارز فانتوم تحمیل کند.

روند قیمت در چهار روز گذشته مثبت بوده است، اما سودهای حاشیه‌ای از بین رفت؛ کندل روزانه، در روز گذشته نشان می‌دهد که احساسات سیو سود بر بازار فانتوم غلبه کرد.

نمودار روزانه ارز فانتوم

نمودار روزانه‌ی جفت ارز ftm usdt - منبع TradingView

در حال حاضر، ارز فانتوم با نرخ منفی معامله می‌شود. در قیمت 0.35 مقاومت نسبتاً مستحکمی وجود دارد که دستیابی به قیمت 0.40 را به تأخیر می‌اندازد.

در نمودار روزانه‌ی ارز فانتوم، پس از اینکه RSI به منطقه‌ی اشباع خرید رسید، سیو سودها و در نتیجه کاهش سطح RSI تا 50 صورت گرفت. البته حمایت قوی در نزدیکی مرز 0.2 USDT مشاهده می شود. اکنون سطح حمایت یک لول و تا سطح 0.30 دلار افزایش یافته. انتظار داریم قیمت تا چند روز آینده، در منطقه‌ی 0.31 الی 0.33 تثبیت شود و سپس در صورت مساعد بودن روند کلی بازار، یک روند صعودی دیگر آغاز شود.

در بلند مدت، زمانی که FTM به سطح 0.45 دلار برسد و به سمت اولین سطح مقاومت روانشناختی خود یعنی 1 دلار حرکت کند، سناریوی فعلی بسیار مطلوب‌تر خواهد بود که با سطوح مقاومت آوریل 2021 همگام است.

ریسک مستقل (Standalone Risk)

ریسک مستقل ریسک مرتبط با واحد عملیاتی یک شرکت، یک بخش شرکت یا دارایی، در مقایسه با یک پرتفوی بزرگتر و با تنوع مناسب است.

ریسک مستقل (Standalone Risk)

ریسک مستقل چیست؟

ریسک مستقل (Standalone risk) ریسک مرتبط با واحد عملیاتی یک شرکت، یک بخش شرکت یا دارایی، در مقایسه با یک پرتفوی بزرگتر و با تنوع ضریب همبستگی ارز مناسب است.

نکات مهم

  • ریسک مستقل، ریسکی است که با یک جنبه از یک شرکت یا یک دارایی خاص مرتبط است.
  • ریسک مستقل را نمی توان از طریق تنوع بخشی پرتفوی کاهش داد.
  • توتال بتا، نوسانات یک دارایی خاص را به ضریب همبستگی ارز صورت مستقل اندازه گیری می کند.
  • ضریب تغییرات (CV)، نشان می دهد که ریسک چقدر نسبت به مقدار بازده مورد انتظار یک سرمایه گذاری، مرتبط است.

درک ریسک مستقل

زمانی که دارایی مورد نظر مستقل است، همه دارایی‌های مالی را می‌توان در ضریب همبستگی ارز چارچوب یک پرتفوی وسیع‌تر یا به‌صورت مستقل بررسی کرد. در حالی که ماهیت پرتفوی، تمام سرمایه گذاری ها و ارزیابی ها را هنگام محاسبه ریسک در نظر می گیرد، ریسک مستقل با این فرض محاسبه می شود که دارایی مورد نظر تنها سرمایه گذاری است که سرمایه گذار باید از دست بدهد یا به دست آورد.

ریسک مستقل نشان دهنده ریسک های ایجاد شده توسط یک دارایی، بخش یا پروژه خاص است. این ریسک، خطرات مربوط به یک جنبه واحد از عملیات یک شرکت یا خطرات ناشی از نگهداری یک دارایی خاص، مانند یک شرکت سهامی خاص را اندازه گیری می کند.

محاسبه ریسک مستقل می تواند به تعیین ریسک پروژه یک شرکت کمک کند، چنانکه به عنوان یک نهاد مستقل عمل می کند. اگر این عملیات متوقف ضریب همبستگی ارز شود، خطر وجود نخواهد داشت. در مدیریت پورتفوی، ریسک مستقل ریسک یک دارایی را اندازه گیری می کند که نمی توان آن را از طریق تنوع بخشی کاهش داد.

سرمایه گذاران ممکن است ریسک یک دارایی مستقل را برای پیش بینی بازده مورد انتظار یک سرمایه گذاری، بررسی کنند. ریسک‌های مستقل باید با دقت بررسی شوند، زیرا به‌عنوان یک دارایی محدود، درصورت افزایش یا کاهش ارزش آن سرمایه گذار سود یا ضرر قابل توجهی خواهد کرد.

اندازه گیری ریسک مستقل

ریسک مستقل (Standalone risk) را می توان با محاسبه توتال بتا یا از طریق ضریب تغییرات (CV) اندازه گیری کرد.

توتا بتا

بتا منعکس کننده میزان نوسان یک دارایی خاص، نسبت به بازار کلی است. در همین حال، توتا بتا، که با حذف ضریب همبستگی از بتا بدست می آید، ریسک مستقل دارایی خاص را اندازه گیری می کند.

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی ( Coefficient of Variation) ، معیاری است که در تئوری احتمال و آمار به کار می رود که یک معیار استاندارد از پراکندگی توزیع احتمال ایجاد می کند. پس از محاسبه ضریب همبستگی ارز ضریب همبستگی، می توان از ارزش آن برای تحلیل بازده مورد انتظار و ارزش ریسک مورد انتظار، به صورت مستقل استفاده کرد.

ضریب همبستگی پایین نشان دهنده بازده مورد انتظار بالاتر با ریسک کمتر است، در حالی که یک ضریب همبستگی بالاتر نشان دهنده ریسک بالاتر و بازده مورد انتظار کمتر است. تصور می‌شود که ضریب همبستگی مفید باشد زیرا یک عدد مطلق است، به این معنی که از نظر تحلیل مالی، نیازی به گنجاندن سایر عوامل ریسک (مانند نوسانات بازار) ندارد.

رابطه دلار و بورس چگونه است؟

رابطه‌‌ای به‌طور مستقیم میان دلار و نرخ سهام برقرار است و به عبارت بهتر در امسال به ازای هر یک درصد رشد نرخ دلار، شاخص بورس ۰.۸ درصد افزایش یافته است.

رابطه دلار و بورس چگونه است؟

اقتصاد

با گذشت تنها دو ماه بیش از ۱۰۰میلیارد دلار به ارزش بازار سهام افزوده شد. این مهم در حالی رقم خورد که دلار نیز با افزایش نرخ همراه شده است.

در این میان بررسی‌هاحکایت از رابطه مستقیم میان تغییرات نرخ دلار با روند شاخص کل بورس تهران دارد. ضمن آنکه ضریب همبستگی گروه‌های بورسی نیز نشان می‌دهد تمام صنایع از صادراتی‌ها گرفته تا گروه‌های مصرفی‌ همگرایی مستقیمی با دلار دارند. این رابطه یکسویه اما علاوه‌بر تاثیرپذیری مستقیم صنایع از دلار با افزایش انتظارات تورمی نیز ارتباط دارد.

اوایل اردیبهشت ماه بود که ارزش بازار سهام در مجموع بورس و فرابورس از ۲۰۰میلیارد دلار عبور کرد. فقط دو ماه بعد یعنی ۳تیرماه شاهد رسیدن این متغیر به سطح ۳۰۰میلیارد دلاری بودیم. افزایش ۱۰۰میلیارد دلاری ارزش بازار سهام در این مدت کوتاه در حالی رقم خورد که دلار نیز در این مدت از ۱۶هزار تومان به کانال ۲۰هزار تومان هم وارد شده است. محاسبات نشان می‌دهد در صورت ثبات نرخ دلار در محدوده نرخ اردیبهشت ماه، اکنون باید ارزش بازارسهام به ۴۰۰میلیارد دلار می‌رسید. آیا همبستگی مثبتی میان دلار و نرخ سهام وجود دارد؟ کدام صنایع بیشترین اثر را از رشد نرخ دلار پذیرا بودند؟

همگرایی بورس و دلار

نگاهی گذرا به روند شاخص کل بورس تهران و نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال تاکنون گویای همگرایی این دو متغیر با یکدیگر است. با این حال برای درک دقیق‌تر این مهم بهتر است از ضریب همبستگی (Correlation coefficient) استفاده کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب همبستگی شاخص کل بورس تهران و نرخ دلار آزاد از ابتدای سال ۹۹ تا پایان معاملات روز چهارشنبه معادل ۸/ ۰ می‌شود. این ضریب بین یک و منفی یک تغییر می‌کند و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده رابطه مستقیم بین دو متغیر است. به عبارتی اگر یکی از متغیرها افزایش (یا کاهش) یابد، دیگری نیز افزایش (یا کاهش) می‌یابد. رابطه‌ای که به‌طور مستقیم میان دلار و نرخ سهام برقرار است. به عبارت بهتر در امسال به ازای هر یک درصد رشد نرخ دلار، شاخص بورس ۸/ ۰ درصد افزایش یافته است.

نوسان کدام صنایع وابسته به دلار است؟

در نگاه اول شاید پاسخ به این پرسش ساده باشد. عموما به نظر می‌رسد سهامی بیشترین تاثیر را از نرخ دلار می‌پذیرند که یا مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند یا در زمره صادرکنندگان قرار دارند. در برخی موارد نیز برخی از تولیدات در داخل کشور بر مبنای نرخ دلار قیمت‌گذاری می‌شود. در مجموع بخش عمده‌ای از شرکت‌های بورسی با افزایش نرخ ارز، برای افزایش درآمدها زمینه پیدا می‌کنند. افزایش نرخ ارز در وهله اول، باعث افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادراتی می‌شود. با افزایش نرخ ارز، شرکت‌های ضریب همبستگی ارز صادراتی می‌توانند ارز حاصل از فروش خود را با نرخ بالاتری در بازار داخلی به فروش برسانند، در نتیجه درآمد ریالی آنها افزایش می‌یابد. شرکت‌هایی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند در طرف دیگر، با افزایش هزینه‌های ریالی و بنابراین با کاهش سود مواجه می‌شوند، اما این شرکت‌ها با یک مرحله تاخیر یا مستقلا نرخ فروش را افزایش می‌دهند یا از مراجع ذی‌صلاح مجوز افزایش نرخ می‌گیرند. ضمنا افزایش نرخ ارز باعث می‌شود که کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی مزیت قیمتی پیدا کنند. به این ترتیب در مجموع رشد نرخ دلار به نفع هر دو گروه صادرات‌محور و واردات‌محور تمام می‌شود.

گروه‌های بورس

در یک تقسیم‌بندی کلی شرکت‌های صادرات‌محور خود به چند گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه‌های فلزی، پتروشیمی یا محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و کانه‌های فلزی که با توجه به بازارهای جهانی فلزات رنگین، شاخه‌بندی جزئی‌تری نیز از نوع فعالیت این شرکت‌ها وجود دارد. سیمانی‌ها نیز در زمره گروه‌های ارزآور قرار می‌گیرند. در دیگر گروه‌ها نیز تا حدودی شاهد صادرات محصولات تولیدی هستیم اما با توجه به کم‌بودن مقادیر حجمی صادرات، وزن چندانی به این صنایع نمی‌دهیم.

درحال‌حاضر گروه فرآورده‌های نفتی با ضریب همبستگی ۹/ ۰ مرتبه، در صدر صنایع صادرات‌محور قرار می‌گیرد. این ضریب در گروه فلزات اساسی ۸۱/ ۰ واحد است و معدنی‌ها همبستگی ۷۸/ ۰ درصدی با دلار دارند. در پتروشیمی‌ها نیز ضریب همبستگی با دلار به ۷۶/ ۰ می‌رسد. یک دسته دیگر از شرکت‌ها، در فهرست بنگاه‌های ارزبر قرار دارند. شرکت‌هایی که بر اساس واردات مواد اولیه فعالیت دارند و طبیعتا با افزایش نرخ دلار با صعود هزینه‌های اولیه مواجه خواهند شد. اما همانطور که اشاره شد این شرکت‌ها با یک مرحله تاخیر نرخ تولیدات خود را افزایش می‌دهند که گاه با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، این افزایش نرخ بیشتر از افزایش هزینه‌ها بوده و برآیند مثبتی را بر سود شرکت به جای می‌گذارد. نمونه واضح این شرکت‌ها، شرکت‌های خودرویی و دارویی‌ها هستند. به‌طوری که در بازه زمانی مورد بررسی، گروه خودرو و ساخت قطعات با ضریب همبستگی ۹۶/ ۰ واحدی در صدر دیگر صنایع بورسی قرار گرفته است. این ضریب در گروه مواد و محصولات دارویی نیز به ۹/ ۰ درصد می‌رسد. گروه‌های دیگری نیز در زیرمجموعه صنایع ارزبر وجود دارند.

پرواز انتظارات تورمی با افزایش نرخ دلار

نگاهی به ضریب همبستگی صنایع ۳۸گانه بورس با نرخ دلار از ابتدای امسال تاکنون برخی تحلیل‌ها را بر هم می‌ریزد. بررسی‌ها از این ضریب در امسال از همبستگی تمامی صنایع بورس با دلار حکایت دارد. هر چند این ضریب برای هر گروه متفاوت است اما هیچ‌یک از صنایع بدون ارتباط یا دارای ارتباط منفی با دلار نیستند. حتی برخی از گروه‌هایی که شاید نباید وابستگی خاصی به نرخ دلار داشته باشند، از ضریب همبستگی بالاتری نسبت به شاخص کل برخوردارند. دلیل این مهم را می‌توان در افزایش انتظارات تورمی با رشد نرخ دلار جست‌وجو کرد. این روزها اگر از فعالان اقتصادی و نیز عامه مردم بابت انتظارات تورمی پیش رو سوال شود شاید همگی به تشدید تورم در کوتاه مدت اشاره کنند. شاید عمده‌ترین اثر نرخ ارز بر تمام صنایع موجود در بازار نیز تشدید انتظارات تورمی باشد که موجب افزایش نرخ اقلام مصرفی غیرمرتبط با نرخ ارز می‌شود و افزایش تورم را پدید می‌آورد.

در این شرایط صاحبان نقدینگی در صددند به هر طریقی ارزش دارایی خود را حفظ کنند و حتی سودهای چند صد درصدی کسب کنند و به اصطلاح از آب گل‌آلود تورم، ماهی بگیرند. از این رو رشد نرخ ارز، موج جدیدی از سرمایه‌های سرگردان را به بدنه بازار سهام تزریق کرده ‌است. شلوغی کارگزاری‌ها و صف کشیدن مردم برای گرفتن کد بورس حاکی از تداوم ورود نقدینگی تازه به بورس است. از طرفی آمارهای منتشرشده درباره صدور کدهای جدید نشان‌دهنده هجوم افراد برای سرمایه‌گذاری در بورس است. انعکاس این مهم یعنی افزایش انتظارات تورمی را می‌توان در گروه‌های مصرفی بازار مشاهده کرد. جایی که ضریب همبستگی گروه‌هایی همچون محصولات غذایی، خرده‌فروشی و قندی‌ها در سطوح بالاتر از ۸/ ۰ قرار گرفته است.

ریزش قیمت سولانا تا کجا ادامه دارد؟

ریزش قیمت سولانا تا کجا ادامه دارد؟

داده‌های بازار نشان می‌دهند که قیمت سولانا (SOL) طی یک هفته گذشته، نزدیک به ۹ درصد کاهش یافته و به ۳۸٫۵ دلار رسیده است. به‌ این‌ ترتیب، سولانا نسبت به اوج قیمتی خود در هفت ماه گذشته، افت ۸۵ درصدی را شاهد بوده و همچنان نتوانسته است با اطمینان از پایین‌ترین سطح ۱۰ ماهه خود بازگردد.
در حالی‌ که یک سناریو از احتمال صعود ۲۵ درصدی جفت ارز SOL/USD در ماه ژوئن به منطقه حمایتی ۴۰ تا ۴۵ دلار می‌گوید، سناریوی دیگر چندان خوش‌بینانه نیست. بسیاری از کارشناسان می‌گویند که سولانا با ضریب همبستگی ۰٫۹۲ با بیت کوین، بیشتر تحت تأثیر این ارز دیجیتال است. در حالی‌ که بانک مرکزی آمریکا قرار است نرخ بهره را افزایش دهد، احتمال سقوط دوباره بیت کوین و متعاقبا سولانا و دیگر آلت کوین‌ها بسیار افزایش یافته است.
با شکسته شدن حمایت فعلی سولانا، احتمال سقوط آن تا منطقه ۱۸ تا ۲۵ دلار نیز وجود دارد، منطقه‌ای حمایتی که البته یک بار در ژوئن ۲۰۲۱ بسیار قوی عمل کرد و سبب رشد ۱۲۰۰ درصدی قیمت این ارز دیجیتال شد.
در این میان، قطعی‌های مکرر شبکه سولانا نیز مزید بر علت کاهش ارزش این ارز دیجیتال شده است. آخرین بار در یکم ژوئن، شبکه سولانا ۴٫۵ ساعت قطع شد. بلندترین قطعی سولانا نیز مربوط به ژانویه ۲۰۲۲ با قطعی ۱۸ ساعته بود.
به گفته مایلز دویچر، تحلیل‌گر مستقل بازار، سرمایه‌گذاران پس از مشاهده سقوط ترا محتاط‌تر شده‌اند. هرچند که او معتقد است با رشد شبکه سولانا، قطعی‌های آن نیز کاهش خواهند یافت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.