تعیین اندازه موقعیت


نکته: پوزیشن ترید یعنی با چقدر سرمایه وارد یک ترید می‌شوید. به زبان ساده، اگر یک معامله 1000 دلاری باز کرده‌اید پوزیشن شما 1000 دلار است.

مقاله نشریه
تحلیل اثر روش تعیین موقعیت قله منحنی پراش در اندازه گیری تنش پسماند به تعیین اندازه موقعیت روش استاندارد پراش اشعه ایکس

چکیده:
روش استاندارد پراش اشعه ایکس از پرکاربردترین روش های غیرمخرب اندازه گیری تنش پسماند، مخصوصا در صنایع حساس نظامی، هسته ای و هوافضا می باشد. این روش، برای تعیین تنش پسماند از تغییرات فاصله بین صفحات کریستالی به عنوان کرنش استفاده می کند. با توجه به قانون براگ، میزان دقت در اندازه گیری فاصله بین صفحات کریستالی به میزان دقت در تعیین موقعیت قله منحنی پراش وابسته می باشد. بنابراین، میزان دقت در اندازه گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس به دقت تعیین موقعیت قله منحنی های پراش وابسته می باشد. در این مقاله، برای نمایش اهمیت بالای روش تعیین موقعیت قله منحنی های پراش بر روی نتایج روش استاندارد پراش اشعه ایکس و ارائه نحوه آنالیز و تحلیل منحنی های پراش اشعه ایکس از سه روش پرکاربرد مرکز ثقل، سهمی و گوسین برای تعیین موقعیت قله منحنی های پراش ورق نوردی دو لایه مس-آلومینیوم استفاده شده و برای هر یک تنش پسماند و انحراف معیار محاسبه شده است. سپس، تاثیر ضرایب مختلف مانند تاثیر پس زمینه، ضریب جذب، ضریب لورنتز تعیین اندازه موقعیت و پرتو kα2 روی نتایج بدست آمده از روش های فوق بررسی شده است. برای اعتبار بخشی به نتایج روش استاندارد پراش اشعه ایکس، تنش پسماند به روش سوراخ کاری مرکزی نیز اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که تحلیل تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس به نوع روش مورد استفاده برای تعیین موقعیت قله منحنی های پراش بسیار حساس می باشد و روش تعیین موقعیت مرکز ثقل را می توان به عنوان یک روش مناسب برای اندازه گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس در نمونه های نورد شده معرفی نمود. بررسی تاثیر پارامترهای مختلف نیز نشان می دهد که پرتو kα2 و پس زمینه، بیشترین تاثیر را در نتایج روش های فوق دارا می باشند.

تحلیل اثر روش تعیین موقعیت قله منحنی پراش در اندازه گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس 3/21/2011 12:00:00 AM

تحلیل اثر روش تعیین موقعیت قله منحنی پراش در اندازه گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس

روش استاندارد پراش اشعه ایکس از پرکاربردترین روش‌های غیرمخرب اندازه‌گیری تنش پسماند، مخصوصاً در صنایع حساس نظامی، هسته‌ای و هوافضا می‌باشد. این روش، برای تعیین تنش پسماند از تغییرات فاصله بین صفحات کریستالی به عنوان کرنش استفاده می‌کند. با توجه به قانون براگ، میزان دقت در اندازه‌گیری فاصله بین صفحات کریستالی به میزان دقت در تعیین موقعیت قله منحنی‌ پراش وابسته می‌باشد. بنابراین، میزان دقت در اندازه‌گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس به دقت تعیین موقعیت قله منحنی‌های پراش وابسته می‌باشد. در این مقاله، برای نمایش اهمیت بالای روش تعیین موقعیت قله منحنی‌های پراش بر روی نتایج روش استاندارد پراش اشعه ایکس و ارائه نحوه آنالیز و تحلیل منحنی‌های پراش اشعه ایکس از سه روش پرکاربرد مرکز ثقل، سهمی و گوسین برای تعیین موقعیت قله منحنی‌های پراش ورق‌نوردی دو لایه مس-آلومینیوم استفاده شده و برای هر یک تنش پسماند و انحراف معیار محاسبه شده است. سپس، تأثیر ضرایب مختلف مانند تأثیر پس‌زمینه، ضریب جذب، ضریب لورنتز و پرتو kα2 روی نتایج بدست آمده از روش‌های فوق بررسی شده است. برای اعتبار بخشی به نتایج روش استاندارد پراش اشعه ایکس، تنش پسماند به روش سوراخ‌کاری مرکزی نیز اندازه‌گیری شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که تحلیل تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس به نوع روش مورد استفاده برای تعیین موقعیت قله منحنی‌های پراش بسیار حساس می‌باشد و روش تعیین موقعیت مرکز ثقل را می‌توان به عنوان یک روش مناسب برای اندازه‌گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس در نمونه‌های نورد شده معرفی نمود. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف نیز نشان می‌دهد که پرتو kα2 و پس‌زمینه، بیشترین تأثیر را در نتایج روش‌های فوق دارا می‌باشند.

تحلیل اثر روش تعیین موقعیت قله منحنی پراش در اندازه گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس

روش استاندارد پراش اشعه ایکس از پرکاربردترین روش های غیرمخرب اندازه گیری تنش پسماند، مخصوصاً در صنایع حساس نظامی، هسته ای و هوافضا می باشد. این روش، برای تعیین تنش پسماند از تغییرات فاصله بین صفحات کریستالی به عنوان کرنش استفاده می کند. با توجه به قانون براگ، میزان دقت در اندازه گیری فاصله بین صفحات کریستالی به میزان دقت در تعیین موقعیت قله منحنی پراش وابسته می باشد. بنابراین، میزان دقت در اندازه گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس به تعیین اندازه موقعیت دقت تعیین موقعیت قله منحنی های پراش وابسته می باشد. در این مقاله، برای نمایش اهمیت بالای روش تعیین موقعیت قله منحنی های پراش بر روی نتایج روش استاندارد پراش اشعه ایکس و ارائه نحوه آنالیز و تحلیل منحنی های پراش اشعه ایکس از سه روش پرکاربرد مرکز ثقل، سهمی و گوسین برای تعیین موقعیت قله منحنی های پراش ورق نوردی دو لایه مس-آلومینیوم استفاده شده و برای هر یک تنش پسماند و انحراف معیار محاسبه شده است. سپس، تأثیر ضرایب مختلف مانند تأثیر پس زمینه، ضریب جذب، ضریب لورنتز و پرتو kα2 روی نتایج بدست آمده از روش های فوق بررسی شده است. برای اعتبار بخشی به نتایج روش استاندارد پراش اشعه ایکس، تنش پسماند به روش سوراخ کاری مرکزی نیز اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که تحلیل تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس به نوع روش مورد استفاده برای تعیین موقعیت قله منحنی های پراش بسیار حساس می باشد و روش تعیین موقعیت مرکز ثقل را می توان به عنوان یک روش مناسب برای اندازه گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس در نمونه های نورد شده معرفی نمود. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف نیز نشان می دهد که پرتو kα2 و پس زمینه، بیشترین تأثیر را در نتایج روش های فوق دارا می باشند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان ژلاتینه شدن نشاسته در نان لواش توسط روش پراش اشعه ایکس ( XRD)

سابقه و هدف: در این تحقیق، میزان ژلاتینه شدن نشاسته نان لواش نسبت به وزن ، پخت و زمانهای نگهداری مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: به منظور تعیین میزان ژلاتینه شدن نشاسته از تکنیک XRD ( ray diffraction – X ) استفاده شد. نتایج: شدت و ارتفاع پیک‌های تهیه شده از نانها با وزن های مختلف ( 100 ، 200 و 300 تعیین اندازه موقعیت گرم ) توسط این تکنیک از نوع الگوی V بوده که بیانگر ژلاتینه شدن نشاسته می باشد.نتایج دیفراکتوگر.

بررسی میزان ژلاتینه شدن نشاسته در نان لواش توسط روش پراش اشعه ایکس ( xrd)

سابقه و هدف: در این تحقیق، میزان ژلاتینه شدن نشاسته نان لواش نسبت به وزن ، پخت و زمانهای نگهداری مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: به منظور تعیین میزان ژلاتینه شدن نشاسته از تکنیک xrd ( ray diffraction – x ) استفاده شد. نتایج: شدت و ارتفاع پیک های تهیه شده از نانها با وزن های مختلف ( 100 تعیین اندازه موقعیت ، 200 و 300 گرم ) توسط این تکنیک از نوع الگوی v بوده که بیانگر ژلاتینه شدن نشاسته می باشد.نتایج دیفراکتوگر.

برآورد مقادیر کربنات آهن و منگنز در دولومیت‌ها به روش پراش پرتو ایکس

The aim of this research was to estimate iron and manganese carbonate values in dolomites using XRD technique. This method is done easily and with less cost than the conventional chemical methods which are used to determine the amount of iron and manganese. For this purpose, total number of 20 samples from four different formations with various ages and locations, including Soltanieh, Sibzar, S.

مروری بر کاربرد روش پراش‌سنجی اشعه ایکس در اندازه‌گیری تنش پسماند

تنش پسماند تنشی است که پس از حذف تمامی تنش‌های اعمالی در نمونه باقی می‌ماند. تنش پسماند از آن جهت اهمیت دارد که سریعاً آشکار نمی‌شود ولی می‌تواند با تنش‌های اعمالی ترکیب‌شده و موجب شکست پیش‌بینی‌نشده در زیر مقدار (سطح) شکست در نمونه بدون تنش پسماند شود. پراش سنجی شاید به یکی از مهم‌ترین روش‌های غیرمخرب اندازه‌گیری تنش پسماند در مواد کریستالی و مواد مهندسی تبدیل شده است. اصول این روش ساده است و ا.

مطالعه پراش اشعه ایکس آلیاژ نانوساختار MnNi تهیه شده بوسیله یک آسیای گلوله‌ای سیاره‌ای

در کار حاضر، ترکیبی از پودرهای خالص تجاری نیکل و منگنز با نسبت اتمی Mn55%Ni- در یک آسیای سیاره­ای پرانرژی آلیاژسازی شدند. این فرآیند با سرعت چرخش rpm400 و نسبت وزنی گلوله به پودر 1:12 تحت اتمسفر گاز خنثی آرگون انجام شد. سپس پودرهای آسیاکاری شده تحت شرایط دمایی و زمانی مختلف عملیات حرارتی شدند. جهت مطالعه فرآیند آلیاژسازی مکانیکی از روش پراش پرتو ایکس با تابش اولیه CuKα تعیین اندازه موقعیت استفاده شد. پروفایل پیک­.

مطالعه پایداری فازی ترکیبات لیتیم سیلیکات با استفاده از تکنیک پراش اشعه ایکس (XRD)

در این کار پژوهشی مقایسه پایداری فازی لیتیم سیلیکات ها در نسبت های مولی Li:Si برابر با 1:2و 1:3 از مواد اولیه لیتیم نیترات و سیلیسیک اسید و در نسبت مولی Li:Si برابر با 1:2 از مواد اولیه لیتیم سولفات و اسید سیلیسیک در دماهای واکنش 48، 72 و 96 و 120 ساعت با استفاده از تکنیک پراش اشعه ایکس (XRD) انجام می شود. همچنین در این کار پژوهشی با استفاده از رابطه براگ فاصله بین صفحه ای کریستالی (d) محاسبه م.

چگونه اندازه پوزیشن (مناسب) را در ترید محاسبه کنیم

تعیین اندازه موقعیت معاملاتی

در ترید ارز دیجیتال یا سایر بازارهای مالی، اهمیتی ندارد که چقدر پول در حسابتان است و پورتفوی شما چقدر بزرگ است؛ بهرحال لازم است که مسئله مدیریت ریسک را جدی بگیرید و از آن غافل نشوید.

اگر این کار را نکنید، ممکن است تمام سرمایه خود را یکباره از دست بدهید. همان‌طور که هفتاد سال عبادت در یک شب به باد می‌رود، امکان متحمل شدن ضررهای بزرگ یا حتی مارجین کال شدن یا لیکوئید شدن در چند دقیقه هم وجود دارد.

یک قانون و اصل اساسی در ترید و سرمایه‌گذاری این است که باید بتوانید تصمیمات احساسی را کنار بگذارید و موقع تصمیم‌گیری، فرمان را به عقل و منطق خود بسپارید.

چون ما در ترید دچار ریسک مالی هستیم، احساسات در بسیاری از مواقع موفق به کنترل ما می‌شوند و باید بتوانیم جلوی این اتفاق را بگیریم. به همین دلیل است که به یک سری از قوانین نیازمندیم تا در هر شرایطی آن‌ها را رعایت کنیم و به این صورت بتوانیم از تصمیم‌های احساسی دوری کنیم و منطق را در تصمیمات مربوط به ترید و سرمایه‌گذاری تقویت کنیم.

بیایید نام این دسته قوانین را سیستم معاملاتی بگذاریم. این سیستم قرار است به شما در مدیریت ریسک معاملات‌تان کمک کند و در عین حال شما را از گرفتن تصمیمات غیرضروری باز دارد. وقتی که زمانش برسد، با این راه چاره، دچار تصمیمات عجولانه که بلافاصله باعث پشیمانی‌تان می‌شوند، نخواهید شد.

وقتی به راه‌اندازی یک سیستم معاملاتی فکر می‌کنید، لازم است که چند چیز را در نظر بگیرید. افق سرمایه‌گذاری خود را چگونه می‌بینید؟ تحمل ریسک شما چقدر است؟ چه میزان سرمایه را حاضرید در معرض ریسک قرار دهید؟ می‌توان یک لیست بلندوبالا از این عوامل را در نظر گرفت؛ اما در این مقاله قرار است روی اندازه‌گیری پوزیشن معاملاتی در هر ترید تمرکز کنیم.

برای این کار، ابتدا باید اندازه حساب معاملاتی را مشخص کنیم و تعیین کنیم که چقدر از حساب را حاضریم در هر معامله ریسک کنیم.

چگونه اندازه حساب معاملاتی را مشخص کنیم

شاید این مرحله به نظرتان بدیهی و حتی مسخره به نظر برسد اما از اهمیت همین مرحله هم نباید غافل شوید.

مخصوصاً اگر تازه‌کار هستید، این کار کمکتان می‌کند تا قسمت‌های مشخصی از پورتفوی خود را به استراتژی‌های مختلف اختصاص دهید. از این طریق، می‌توانید بفهمید که هر استراتژی چقدر بازده به شما می‌دهد و به دردتان خورده است و همچنین، احتمال ریسک بیش‌ازحد را پایین می‌آورد.

مثلاً فرض کنید که شما حسابی به آینده بیت‌کوین امیدوارید؛ بنابراین یک پوزیشن بلندمدت باز کرده‌اید و آن را در کیف پول سخت‌افزاری زیر بالش خود قایم کرده‌اید تا وقتش برسد. در چنین حالتی احتمالاً موافق باشید که بهتر است این مبلغ را جزو سرمایه ترید خود حساب نکنید.

پس برای این مرحله، تنها کافی است که ببینید چقدر سرمایه برای اختصاص دادن به یک استراتژی ترید خاص در دسترس‌تان است. توجه کنید که آن چیزی که زیر بالش قایم می‌کنید را جزو سرمایه در دسترس برای ترید حساب نکنید!

نحوه تشخیص ریسک حساب

در مرحله دوم، باید ریسک حساب را مشخص کنید. در این مرحله باید تصمیم بگیرید که در یک معامله، چند درصد از سرمایه در دسترس‌تان را حاضرید ریسک کنید.

قانون 2 تعیین اندازه موقعیت درصد

در دنیای مالی سنتی، قانونی به اسم قانون 2 درصد برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. طبق این قانون، نباید بیشتر از 2 درصد حسابتان را در یک ترید، ریسک کنید. بیایید اول این قانون را طوری تغییر دهیم که با دنیای پرنوسان رمزارزها جور در بیاید، بعد به این برمی‌گردیم که حرف حساب این قانون دقیقاً چیست.

استراتژی قانون 2 درصد با سرمایه‌گذاری‌هایی سازگار است که در آن‌ها، تنها وارد تعداد محدودی پوزیشن بلندمدت شوید. همچنین، این قانون بیشتر برای ابزارها و بازارهایی طراحی شده است که در مقایسه با کریپتوکارنسی، دارای نوسان کمتری هستند. اگر تریدر فعال و پرمعامله‌ای هستید و از آن مهم‌تر، اگر تازه‌کار هستید، بسیار به نفعتان است که بیش از این‌ها احتیاط کنید. پس بیاید این قانون را به قانون 1 درصد تغییر دهیم.

این قانون تعیین کرده است که حق ندارید بیش از 1 درصد حسابتان را در یک معامله ریسک کنید. این قانون هرگز به این معنی نیست که فقط باید با 1 درصد سرمایه در دسترس‌تان وارد معاملات شوید؛ بلکه معنی‌اش این است که اگر وارد معامله اشتباهی شدید و قیمت به حد ضرر یا Stoploss شما رسید، تنها 1 درصد از حسابتان را از دست خواهید داد.

نحوه تشخیص ریسک ترید

تا اینجای کار، معلوم شد که اندازه حساب و ریسک حساب‌مان چقدر است. حالا ببینیم که چطور باید اندازه پوزیشن را برای هر ترید مشخص کنیم. برای این کار، باید بدانیم که در کدام نقطه قرار است بفهمیم که وارد معامله اشتباهی شده‌ایم.

اول باید تکلیف‌مان را با این مسئله روشن کنیم که مهم نیست استراتژی ما چه باشد؛ بهرحال در ترید و سرمایه‌گذاری، ضرر قسمتی از بازی است. در واقع باید مطمئن باشید که بهرحال ضرر خواهید کرد. در نهایت، تحلیل و ترید شما در دنیایی احتمالات است و همیشه احتمال این وجود دارد که شما خطا کرده باشید.

بهترین تریدرها هم خطا دارند و ضرر می‌کند.

حتی بعضی از تریدرها هستند که تعداد تشخیص‌های اشتباه‌شان، بیشتر از تشخیص‌های درست است ولی باز هم سودده هستند! چنین چیزی تنها با مدیریت ریسک صحیح ممکن است. باید یک استراتژی ترید داشته باشید و به آن وفادار بمانید.

بنابراین باید در هر ترید، حتماً نقطه‌ای را در نظر داشته باشیم که در آنجا مشخص می‌شود ایده و تشخیص ما غلط بوده است. این نقطه‌ای است که در آن متوجه می‌شویم اشتباه کرده‌ایم و باید هر چه زودتر از آن معامله خارج شویم تا جلوی ضررهای بیشتر را بگیریم. به زبان ساده‌تر و کاربردی‌تر، باید حد ضرر تعین کنیم و مهم است که دستور stoploss خود را در کدام نقطه قرار می‌دهیم.

این که چطور این نقطه را تعیین کنید، کاملاً بستگی به ستاپ و استراتژی معاملاتی خاص خود شما دارد. حد ضرر ممکن است بر اساس پارامترهای تحلیل تکنیکال مانند نواحی حمایت و مقاومت باشد. همچنین می‌توانید آن را بر اساس اندیکاتورها مشخص کنید. نحوه تعیین این نقطه می‌تواند بر اساس یک شکست در ساختار بازار باشد یا بر پایه یک چیز کاملاً متفاوت دیگر مشخص شود.

چگونه اندازه پوزیشن یک ترید را محاسبه کنیم

خب، حالا هر چیزی که برای محاسبه اندازه پوزیشن نیاز است را در اختیار داریم. بیایید فرض کنیم که یک حساب 5000 دلاری داریم و در هر ترید، نباید بیشتر از 1 درصد حساب را ریسک کنیم. پس در یک معامله نباید بیشتر از 50 دلار ببازیم.

نکته: پوزیشن ترید یعنی با چقدر سرمایه وارد یک ترید می‌شوید. به زبان ساده، اگر یک معامله 1000 دلاری باز کرده‌اید پوزیشن شما 1000 دلار است.

فرض کنید روز و شب تحلیل کردیم و فهمیدیم که در این ترید، فاصله 5 درصدی از نقطه ورودمان، حد ضرر است. یعنی از نقطه‌ای که وارد معامله می‌شویم، اگر قیمت به اندازه 5 درصد در خلاف جهت تحلیل ما حرکت کند، باید از معامله خارج شویم و 50 دلار ناقابل را از دست بدهیم. به بیان دیگر، 5 درصد از پوزیشن ما، برابر با 1 درصد از حسابمان است.

اندازه حساب: 5000 دلار
ریسک حساب: 1 درصد
حد ضرر: 5 درصد

حالا اندازه پوزیشن را طبق این فرمول محاسبه می‌کنیم:

اندازه پوزیشن = مقدار حساب معاملاتی * ریسک حساب معاملاتی / نقطه ابطال ترید

مثال: اندازه پوزیشن = 5000 * 0.01 / 0.05

$1000 = $5000 * 0.01 / 0.05

اندازه پوزیشن برای این معامله برابر با 1000 دلار است.

با اجرای این استراتژی و خروج در نقطه تعیین‌شده به عنوان حد ضرر، می‌توانید از ضررهای خیلی بزرگ احتمالی، پیشگیری کنید. برای این که محاسبه‌تان دقیق‌تر شود، لازم است که در استفاده از آن، کارمزدهای پرداختی را هم به حساب بیاورید. همچنین باید به میزان خطای احتمالی هم فکر کنید؛ مخصوصاً اگر در یک بازار یا روی یک ارز با نقدشوندگی یا liquidity کم ترید می‌کنید.

برای این که نشان دهیم چطور باید این کار را کرد، بیاید حد ضرر را به 10 درصد افزایش دهیم و بقیه چیزها را ثابت نگه داریم.

اندازه پوزیشن = $5000 * 0.01 / 0.1

$500 = $5000 * 0.01 / 0.1

حالا، حد ضرر ما از نقطه ورود، دوبرابر شده است؛ بنابراین اگر بخواهیم به همان میزان از موجودی حسابمان را ریسک کنیم، اندازه پوزیشنی که می‌توانیم باز کنیم، نصف می‌شود و به 500 دلار می‌رسد.

سخن آخر

محاسبه اندازه پوزیشن نباید بی‌پایه و با یک استراتژی فرضی انجام شود. برای محاسبه اندازه پوزیشن یعنی پولی که وارد یک معامله می‌کنیم، باید پیش از ورود به یک معامله، ریسک حساب و حد ضرر را تعیین کنیم.

یک نکته حیاتی دیگر این ماجرا، نحوه اجرای آن است. باید توجه داشته باشید که وقتی اندازه پوزیشن و حد ضرر را مشخص کردید، دیگر به هیچ عنوان حق ندارید در طول ترید به آن دست بزنید و تغییرش دهید.

بهترین راه فراگیری اصول مدیریت ریسک، آموزش و تمرین است. در این مسیر با بورسینس همراه باشید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

اصول کلی نقشه برداری

اصول کلی نقشه برداری

اصول کلی نقشه برداری در منطقه ای که می خواهیم از آن نقشه تهیه کنیم دو نقطه انتخاب نمائیم و فاصله بین آنها را دقیقاً اندازه گیری کنیم. این دو نقطه را می توان روی یک برگ کاغذ با مقیاس دلخواه نشان داد.
با استفاده از این دو نقطه موقعیت نقاط دیگر را می توان با اندازه گیری های لازم تعیین نمود و روی برگ نقشه مشخص کرد. نقاطی که بدین طریق بدست می آیند مبنای تعیین موقعیت نقاط جدید خواهند بود.
روشهای گوناگونی که برای تعیین موقعیت نقطه سوم با دانستن دو نقطه معلوم به کار می رود به شرح زیر است.
۱-با اندازه گیری طولهای AC و BC که می توان با استفاده از دو قوس به مراکز A و B به شعاع های AC و BC موقعیت دقیق نقطه C را تعیین کرد.
۲- با اندازه گیری AH و CH و H پایه عمود وارد از نقطه C بر AB است.
۳- با اندازه گیری زاویه a و طول AC که در این صورت مختصات قطبی نقطه C اندازه گیری شده است.
۴-با اندازه گیری دو زاویه a و B که در این صورت می توان نقطه C را به کمک نقاله و با رسم زوایای a و B از نقاط A و B تعیین کرد و یا با محاسبه مثلث ABC دو طول AC و BC را محاسبه کرد.
از نقطه نظر تعیین اختلاف ارتفاع بین نقاط A و B و C نیز می توان روشهای گوناگونی بکار برد که با استفاده از ارتفاع یک نقطه معلوم که به عنوان مبنای ارتفاعات اختیار می شود.

بیان موقعیت نقاط در سطح زمین
موقعیت هر نقطه در روی زمین با دو عامل طول و عرض جغرافیایی مشخص می شود. طول جغرافیایی هر نقطه عبارتست از زاویه بین سطح نصف النهار گرینویچ و سطح نصف النهار نقطه مورد نظر و عرض جغرافیایی عبارتست از زاویه بین قائم نقطه با صفحه استوا .
می توان موقعیت هر نقطه را همان طوری که در ریاضیات معمول است نسبت به دو محور اختیاری تعیین کرد که در این صورت اصطلاح طول و عرض بکار می رود.
هر نقشه برداری بجای محور طولها و عرضها اصطلاح محورهای شرقی و شمالی را بکار می برند و موقعیت هر نقطه نسبت به این دو محور با دو عامل شرقیه و شمالیه سنجیده می شود.

نماسازی با انواع سنگ و ضوابط

مقیاس
مقیاس نقشه رابطه ایست که بین ابعاد حقیقی عوارض و ابعاد آن روی نقشه موجود است به عبارت دیگر ابعاد حقیقی به نسبت معینی کوچک شده و سپس روی نقشه منتقل می گردند. این نسبت به صورت کسری نوشته می شود که به E=1/n.10m شکل می باشد
در کارهای مهندسی – معماری – شهرسازی مقیاسهای زیر متداول است:
الف- نقشه ۵۰۰۰۰/۱ و ۲۰۰۰۰/۱ برای بررسی کلی طرحهای شهرسازی
ب- نقشه های ۱۰۰۰۰/۱ و ۵۰۰۰/۱ برای تهیه طرحهای شهرسازی
ج- نقشه ۲۰۰۰/۱ و ۵۰۰/۱ برای نقشه های اجرایی
د- نقشه های ۲۰۰/۱ و ۵۰/۱ برای نقشه های جزئیات

انواع مقیاس ها
در نقشه های توپوگرافی معمولاً علاوه بر مقیاس عددی مقیاس خطی نیز بکار می رود و آن عبارت است از خطی مدرج که در مقیاس نقشه طولهای معلومی را نشان می دهد. استفاده از مقیاس خطی برای اندازه گیری مسافتهای روی نقشه بسیار ساده است. زیرا کافی است که طول مورد نظر روی نقشه را به وسیله دهانه پر گار اندازه گرفته و سپس دهانه پرگار را روی مقیاس خطی بگذاریم و مستقیماً مسافت حقیقی را روی مقیاس بخوانیم.
سطح مبنا
در نقشه برداری تعیین موقعیت نقاط از یک سطح مبنا استفاده می شود و کلیه نقاط را روی آن تصویر می کنند. سطح مبنا در نقشه برداری مسطحه Plane Surveying یک سطح افقی است که عوارض را روی آن تصویر می نمایند و همچنین می توان ارتفاع مختلف را نیز نسبت به آن سنجید و بنابراین این صفحه افقی نیز مبنای ارتفاعات خواهد بود. در کارهای محلی و کوچک می توان ارتفاع سطح مبنا را دلبخواه اختیار کرد که این سطح مبنا منطبق بر سطح متوسط آب دریا اختیار شود و ارتفاع آن را صفر فرض کنند.

توجیه نقشه
هر نقشه را باید بتوان به سهولت توجیه کرد یعنی بتوان به سهولت نقشه را در جهتی قرار داد که امتدادهای نظیرشان در طبیعت منطبق و هم جهت باشند و معمولاً برای این منظور از امتداد شمال جغرافیایی (شمال حقیقی) یا شمال مغناطیسی استفاده می شود.
شمال جغرافیایی یا شمال حقیقی در واقع همان امتداد نصف النهار محل است که جهت قطب را نشان می دهد.
بنابراین اگر امتداد شمال حقیقی را روی نقشه مشخص کنیم و اگر نقشه را طوری قرار دهیم که جهت شمال روی نقشه متوجه قطب شمال گردد نقشه با زمین توجیه شده است.
شمال مغناطیسی – این شمال امتدادی است که عقربه مغناطیسی در حالت آزاد مشخص می کند و معمولاً در کارهای نقشه برداری برای تعیین شمال مغناطیسی وسایلی به کار می برند که مجهز به عقربه مغناطیسی باشد از قبیل قطب نما – دوربینهای عرقبه دار و غیره.

شبکه بندی نقشه
در موقع ترسیم نقشه و برای اینکه فاصله – سمت و سطح نقشه بهتر مشخص و قابل درک گردد کاغذ نقشه را شبکه بندی می نمایند.
فواصل شبکه بندی بر حسب مقیاس نقشه متفاوت است در نقشه های بزرگ مقیاس (نقشه هایی که مقیاس آنها ۱۰۰۰/۱ تا ۲۰۰۰/۱ باشد) فواصل شبکه بندی را ۱۰ سانتی متر اختیار می کنند.
از این شبکه بندی استفاده دیگری نیز می شود بدین ترتیب که اگر یکی از امتدادهای شبکه بندی را منطبق بر شمال حقیقی یا مغناطیسی فرض کنیم جهت دیگر شبکه بر امتداد شرقی – غربی منطبق خواهد شد و در این صورت می توانیم مختصات نقاط مختلف را روی نقشه نسبت به دو محور عمود بر هم که یکی جهت شمال و دیگری جهت عمود بر آن را مشخص می کند تعیین کنیم.
و بطوریکه قبلاً گفته شد مختصات نقطه A در این سیستم عبارت خواهد بو از X و Y که X= Easting ، Y= Northing در نقشه برداری جهت محور Yها را که همان جهت شمالیه باشد بنام شمال شبکه می خوانند چون جهت شمال جغرافیایی و جهت شمال مغناطیسی در نقاط مختلف ثابت نیست بنابراین اگر نقطه مبداء شمال شبکه بر شمال جغرافیایی یا مغناطیسی منطبق باشد اگر منطقه عملیات نقشه برداری بسیار وسیع و بیش از چندین کیلومتر باشد مسلماً در کناره منطقه این سه امتداد با هم منطبق نبود و نسبت به هم زوایائی خواهند داشت که بعداً در این باره بررسی خواهیم کرد که البته این اختلاف در مناطق کوچک قابل درک نیست
گرا یا Azimut
برای تعیین و مشخص کردن امتدادها در نقشه برداری از گرا یا Azimut استفاده می شود. گرای حقیقی یا جغرافیائی هر امتداد عبارت است از زاویه افقی بین شمال جغرافیایی و آن امتداد که مقدار آن در جهت گردش عقربه های ساعت اندازه گیری می شود.
گرای مغناطیسی
عبارتست از زاویه بین شمال مغناطیسی و آن امتداد که در جهت عقربه های ساعت اندازه گیری می شود.
گرای شبکه
عبارتست از زاویه بین شمال شبکه و آن امتداد که در جهت عقربه های ساعت اندازه گیری می شود.
انحراف تعیین اندازه موقعیت مغناطیسی
چون شمال حقیقی بر شمال مغناطیسی منطبق نیست لذا بین این دو امتداد زاویه کوچکی که در حدود یک تا چند درجه هم بیشتر نیست تشکیل می شود. این زاویه را انحراف مغناطیسی می نامند و بر حسب آنکه شمال مغناطیسی در شرق یا غرب شمال جغرافیائی قرار گیرد انحراف را شرقی یا غربی می نامند.
انحراف مغناطیسی مقدار ثابتی نبوده و در زمان و در مکان می کند و در عملیات نقشه برداری کوچک از این تغییرات صرفنظر می شود.
ترازیابی
مقصود از ترازیابی تعیین اختلاف ارتفاع بین دو نقطه است که اگر ارتفاع یکی از این دو نقطه معلوم باشد می توان ارتفاع نقطه دیگر را حساب کرد.
سطح تراز مبنا
سطحی است که مبنای ارتفاعات اختیار می شود چنین سطحی را نمی توان با فرمول های ریاضی تعریف کرد ولی به طور فیزیکی سطح تراز مبنا سطحی است که در جمع نقاطش بر امتداد شاقول عمود بوده و به علاوه بر سطح متوسط دریاها تقریباً منطبق باشد. چون سطح متوسط آب در اقیانوسها و دریاهای مختلف یکی نیست از این رو در هر مملکت سطح تراز مبنا را به طریق زیر تعیین می کنند:
در نقطه ای از ساحل که به اندازه کافی عمیق باشد و به علاوه مستقیماً در معرض تلاطم امواج نباشد دستگاه جزر و مد سنج نصب نموده و در مدتی که کمتر از ۵ سال نباشد ( زمان حداکثر ۱۸ سال است) تغییرات سطح آب را بوسیله دستگاه ثبات جزر و مد سنج در ساعات مختلف اندازه گیری می نمایند.
دستگاه جزر و مد سنج دارای قلم رسامی است که تغییرات سطح آب را به صورت منحنی روی طبلک دستگاه به طور خودکار رسم می نماید.
سطح متوسط آب را به عنوان مبداء ارتفاعات اختیار نموده و آنرا سطح متوسط دریا می نامند سطح متوسط ارتفاعات در کشور ایران سطح متوسط خلیج فارس می باشد و کلیه ارتفاعات کشور را نسبت به این مبداء می سنجند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.