ضوابط پذيرش سهام در بورس


فراهم شدن امکان پذیرش سهام شرکت‌های نوپا در بورس

ضوابط پذيرش سهام در بورس

شرط های لازم برای ورود شرکت به بورس چیست؟
- شرکت باید تابعیت ایرانی داشته باشد.
- سهامداران شرکت های متقاضی پذیرش در بورس، نباید برای اعمال حق رأی یا نقل و انتقال سهام محدودیت قانونی مؤثر داشته باشند.
- در سهام شرکت، باید سهام با نام و دارای حق رأی وجود داشته باشد.
- شرکت متقاضی باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، ثبت شود.
پس از اینکه این پیش شرط ها فراهم شد، باید یک سری شرایط اختصاصی هم برای ورود و پذیرش شرکت ها در بورس رعایت شود. این شرایط اختصاصی، بسته به این که شرکت سهامی عام، قصد پذیرفته شدن در بازار اول-تابلوی اصلی و یا قصد پذیرش در بازار اول-تابلوی فرعی را داشته باشد، متفاوت بوده و پروسه چگونگی ورود شرکت به بورس را مشخص می کند.
شرایط لازم برای ورود شرکت به بورس در بازار اول ضوابط پذيرش سهام در بورس – تابلوی اصلی:
- شرکت حداقل 20 درصد سهام شناور داشته باشد.
- میزان سرمایه ثبت شده شرکت حداقل ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد.
- شرکت قبل از پذیرش در بورس حداقل، 3 سال سابقه فعالیت داشته باشد.
- شرکت نباید زیان انباشته داشته باشد و در 3 دوره مالی متوالی آخر، قبل از زمان پذیرش در بورس، سودآور بوده و چشم انداز اقتصادی روشنی داشته باشد.
- شرکت باید یک سیستم حسابداری منظم و مطلوب برای محاسبه بهای تمام شده داشته باشد.
- ارزش حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های شرکت باید حداقل، 30 درصد باشد.
- صورت های مالی شرکت متقاضی ضوابط پذيرش سهام در بورس باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. همچنین دعاوی حقوقی با اهمیتی نسبت به این صورت ها مطرح نباشد.
- مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره نباید محکومیت قطعی کیفری داشته باشند.
شرایط لازم برای ورود شرکت به بورس در بازار اول – تابلوی فرعی:
- شرکت حداقل 15درصد سهام شناور داشته باشد.
- میزان سرمایه ثبت شده شرکت حداقل 500 میلیارد ریال باشد.
- شرکت قبل از پذیرش در بورس حداقل، 3 سال سابقه فعالیت داشته باشد.
- شرکت نباید زیان انباشته داشته باشد و در 2 دوره مالی متوالی آخر، قبل از زمان پذیرش در بورس، سودآور بوده و چشم انداز اقتصادی روشنی داشته باشد.
- شرکت باید یک سیستم حسابداری منظم و مطلوب برای محاسبه بهای تمام شده داشته باشد.
- ارزش حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های شرکت باید حداقل، 20 درصد باشد.
- صورت های مالی شرکت متقاضی باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. همچنین دعاوی حقوقی بااهمیتی نسبت به این صورت ها مطرح نباشد.
- مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره نباید محکومیت قطعی کیفری داشته باشند.​​​​​​​

​​​​​​​مزایای ورود شرکت به بورس:
- شرکت ها پس از ورود شرکت به بورس، از 10 درصد معافیت مالیاتی بهره مند هستند.
- ورود شرکت به بورس نوعی کسب اعتبار برای شرکت است. زیرا رعایت قوانین مالی و حسابداری مورد نظر سازمان بورس نشانه فعالیت منظم و آینده روشن شرکت است.
- با ورود شرکت به بورس و تبدیل شدن آن به سهامی عام تعداد سهام داران شرکت افزایش می یابد. وجود تعداد بیشتری خریدار و فروشنده موجب افزایش سرمایه و تامین مالی شرکت می شود.
- با ورود شرکت به بورس، شرکت ها می توانند با انتشار اوراق مشارکت و … جهت پیشبرد اهداف خود تامین مالی کنند.
اگر پرسش چگونگی ورود شرکت به بورس ذهن شما را درگیر کرده، به شما تبریک می گوییم! قطعاً آینده­ی روشنی در انتظار شرکت تحت مدیریت شماست. برای موفقیت در این راه، مشاوران با تجربه ما آماده ارائه بهترین راه حل ها، تشریح ضوابط و چگونگی ورود شرکت به بورس برای شما هستند.

قوانین ناظر بر چگونگی ورود شرکت به بورس
چگونگی ورود شرکت به بورس، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ قوانین موجود برای ﭘﺬﯾﺮش شرکت در بورس، در ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزارهای اول ﯾﺎ دوم متفاوت است. ورود شرکت به بورس شرایطی دارد که در بالا به آن اشاره شد. حال اگر شرکتی تمامی موارد ذکر شده را دارا بود، چه طور باید این کار را انجام دهد و اصطلاحاً از کجا شروع کند؟ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات سازمان بورس، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮش در بورس اوراق ﺑﻬﺎدار، باید ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش را به واسطه و با همراهی ﻣﺸﺎوران ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ مجوز دارند، انجام دﻫﻨﺪ.
پذیرش شرکت در بورس و ورود شرکت به بورس ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ قوانین ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻬﺎم شرکت های بورسی در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ، فقط در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارهای اول ﯾﺎ دوم انجام می شود. برای بررسی وضعیت شرکت های متقاضی باید مدارک لازم جهت بررسی به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم شود. در ﻣﺎده 25 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮش شرکت ها در بورس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان که به طور مفصل به مبحث چگونگی ورود شرکت به بورس می پردازد، آمده است: ﻣﺘﻘﺎﺿیان ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش را ﺑﻪ همراه ﻣﺪارك زﯾﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓرم های مشخص، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎوران ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ سازمان ارائه کنند.
ﻣﺪارك لازم ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش شرکت در بورس :
جهت تبیین فرآیند چگونگی ورود شرکت به بورس، ابتدا به فراهم آوردن مدارک مورد نیاز می پردازیم. مدارکی شامل:
- پرسشنامه پذیرش شرکت در بورس
- امیدنامه شرکت
- گواهی پرداخت حق پذیرش
- آخرین صورتهای مالی شرکت (صورت های سه دوره آخر به همراه گزارش بازرس قانونی بورس)
- آخرین صورتهای مالی میاندوره ای (6 ماهه حسابرسی شده)
- ارائه یک گزارش از وضعیت جاری و آتی شرکت
- ارائه صورت گزارش هیئت مدیره در مجامع (حداقل دو دوره اخیر)
- صورتجلسات مجامع عمومی دو سال اخیر به همراه آگهی در روزنامه رسمی
- ارائه برنامه کسب و کار سه ساله آتی، مصوب هیأت مدیره
- آخرین اساسنامه شرکت به همراه هرگونه تغییرات مندرج در روزنامه رسمی
- مشخص نمودن فهرست افراد مطلع از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ (بر اساس ﺗﺒﺼﺮة ﯾﮏ ﻣﺎده46 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار)
- آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اسناد مالیاتی ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ شرکت
- مصوبه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدي ﻣﺒﻨﯽ بر ﭘﺬﯾﺮش شرکت در ﺑﻮرس. هیأت مدیره در این مصوبه، ضمن اعلام آگاهی از قوانین ناظر بر چگونگی ورود شرکت به بورس، موافقت خود با قوانین و مقررات مربوطه را اعلام می دارد.
- ﺣﺴﺎﺑﺮس معتمد سازمان باید ساختار داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ضوابط پذيرش سهام در بورس جهت ضمانت منافع تمام سهامداران تایید کند.
- ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ شرکت و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي از سازمان پرسنلی شرکت.
- ﭘﺮواﻧﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و بهره برداری
- ارائه برنامه مجمع عمومی برای نحوه تقسیم ﺳﻮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺎري و آﺗﯽ
- سایر اطلاعات مهمی که به تشخیص ناظر یا مشاور سازمان بورس مشخص شود.

فرآیند ﭘﺬﯾﺮش شرکت در بورس اوراق ﺑﻬﺎدار
در تشریح چگونگی ورود شرکت به بورس اشاره به مراحل زیر ضروری است:
اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس: ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺮﺑﺮگ ﺷﺮﮐﺖ، بر اساس قالب مورد تایید سازمان بورس، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎور ﭘﺬﯾﺮش اراﺋﻪ دﻫﺪ.
ارائه مدارک تکمیلی (که مشاور سازمان بورس تشخیص می دهد).
– وارﯾﺰ بخشی (50 درصد) از ﺣﻖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ارائه رسید ﺟﻬﺖ درج در ﭘﺮوﻧﺪه. (ﺣﻖ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻮرس، دو در ﻫﺰار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ است).
- ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ باید در این مرحله مشخص باشد.
- اﻣﯿﺪﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش شرکت در بورس که شامل اطلاعات ﻣﻌﺮف شرکت در ﺧﺼﻮص طرح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، برنامه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺷﺮﮐﺖ است.
- تشکیل ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺬﯾﺮش، در ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ عدم پذیرش درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ.
پس از برگزاری این جلسه، تصمیم اعضا به شرکت متقاضی اعلام می گردد.

درج در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮخ ﻫﺎي ﺑﻮرس
اگر ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻮرس موافق باشند، ﻣﺮﺣﻠﻪ درج، در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. این به معنای قرار دادن اﻣﯿﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار در رابطه با درج ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻬﺮﺳﺖ شرکت های ﺑﻮرسی اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، اوراق ﺳﭙﺮده ﮔﺬاري شرکت در اختیار ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاري ﻣﺮﮐﺰي و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه قرار گرفته و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ، وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﻣﯽ گردد. در این مرحله چگونگی ورود شرکت به بورس، از نظر فنی و قیمت کارشناسی نماد شرکت مشخص می گردد.

​​​​​​​ عرضه سهام و آغاز معاملات
پس از مرحله درج نماد، جلسه معارفه ای جهت آشنایی فعالان بازار با شرکت جدیداً پذیرش شده برگزار می شود.
سپس تاریخی جهت عرضه اولیه (IPO) سهام شرکت در بازار تعیین می شود. یک ضوابط پذيرش سهام در بورس روز پس از عرضه اولیه سهام، نماد شرکت جهت خرید و فروش در بازار سهام طبق روال و قوانین حاکم بر بازار باز می شود.
عرضه اولیه سهام در بورس (IPO)
اگر تمامی مراحل بالا را با موفقیت پشت سر گذاشتید به شما تبریک می گوییم! اطمینان داشته باشید مشاوران خبره ما ، با تسلط بر قوانین ناظر بر چگونگی ورود شرکت به بورس آماده ارائه بهترین خدمات به شما هستند.

دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار

احتراماً، همانگونه که مسحضرند کنترل گستره سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در شرکت ها و تمرکز فعالیت آنها بر واسطه گری وجوه به عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

دستورالعمل تأسیس فعالیت مشاور سرمایه گذاری

دستورالعمل تأسیس فعالیت مشاور سرمایه گذاری

در اجرای بند (2) ماده‌ی (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384، این دستورالعمل به منظور تعیین چگونگی تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری موضوع بند (16) ماده‌ی (1) قانون مذکور، به شرح ذیل به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

الحاقیه دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پذیرش قراردادهای آتی سهم

الحاقیه دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پذیرش قراردادهای آتی سهم

مصوب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1389.4.12 شامل 6 ماده و یک تبصره می باشد که در ادامه اماده است.

دستورالعمل انضباطی ناشران غیربورسی و غیر فرابورسی ثبت شده نزد سازمان

دستورالعمل انضباطی ناشران غیربورسی و غیر فرابورسی ثبت شده نزد سازمان

فصل اول- تعاریف و اصطلاحات مادۀ1- اصطلاحات و واژه‌هایی که در مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری ‌اسلامی ایران، مصوب ‌آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار

دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار

این دستورالعمل، در اجرای بند 2 مادۀ 7 قانون بازار اوراق بهادار و مفاد دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در 59 ماده و 20 تبصره به پیشنهاد هیئت مدیرۀ شرکت فرابورس ایران، در تاریخ 25/1/88 به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و در تاریخ 24/2/1390 به‌شرح زیر اصلاح شد.

ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

ماده 1: اصطلاحات به کار رفته در این ضوابط به شرح زیر تعریف می‌گردند : معاملات کنترلی : معاملات عمده‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم سهام مورد معامله در آن به میزانی باشد که با تملک آن امکان کنترل شرکت وجود داشته باشد.

ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده در فرابورس ایران

ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده در فرابورس ایران

مادۀ 1 "کد مجازی تجمیعی" معاملات عمدۀ سهام پذیرفته شده در فرابورس به درخواست کارگزار فروشنده جهت فروش تجمیعی سهام در معاملات عمده در سامانه معاملاتی فرابورس ایجاد می‌گیردد تا سهام فروشندگان متعدد در یک کد معاملاتی واحد تجمیع شده و به صورت یکجا جهت فروش عرضه شود.

ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات

ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات

مادۀ 1 – سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری یا سایر اشخاص، نهادها و سازمانهای مشابه که سهامی را بابت طلب خود از دولت دریافت می‌کنند می‌توانند با رعایت مقررات بورس آن را به شرکت‌های تحت مالکیت

دستورالعمل نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی

دستورالعمل نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی

در راستای اجرای مادة 8 آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار مصوب 17/5/1384 شورای بورس، درخصوص نحوه انجام معاملة سهام شرکت‌ها در تابلوی غیررسمی، دستورالعمل نحوة انجام معاملات در تابلوی غیررسمی در تاریخ 27/6/1385 به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

دستورالعمل عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران به روش ثبت دفتری

دستورالعمل عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران به روش ثبت دفتری

ماده 1: اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند. واژه‌‌‌های دیگر دارای معانی زیر هستند:

ابلاغ دستورالعمل پذیرش استارت آپ‌ها در فرابورس

ابلاغ دستورالعمل پذیرش استارت آپ‌ها در فرابورس

به گزارش شهربورس،با وجود مشکلات بسیاری که کسب و کارهای نوپا یا همان استارت آپ ها با آن رو به رو هستند، با ورود به بازار سرمایه می توانند به رونق کسب و کار خود کمک شایانی بکنند. پذیرش استارت آپ‌ها در فرابورس قوانین و ضوابطی را دارد که در پایان متن آورده شده است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، دستورالعمل ۹ ماده‌ای پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال پس از تصویب در هیات‌ مدیره سازمان بورس به فرابورس ابلاغ شد.

ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در هیات‌ مدیره سازمان بورس تصویب و به فرابورس ابلاغ شد.

این دستورالعمل در قالب ۹ ماده و ۸ تبصره، ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های نوپا را تشریح کرده است.

برای مشاهده دستورالعمل «پذیرش استارت‌آپ‌ها به فرابورس ایران»، اینجا را کلیک کنید.

ابلاغ دستورالعمل پذیرش استارت آپ‌ها در فرابورس

ابلاغ دستورالعمل پذیرش استارت آپ‌ها در فرابورس

به گزارش شهربورس،با وجود مشکلات بسیاری که کسب و کارهای نوپا یا همان استارت آپ ها با آن رو به رو هستند، با ورود به بازار سرمایه می توانند به رونق کسب و کار خود کمک شایانی بکنند. پذیرش استارت آپ‌ها در فرابورس قوانین و ضوابطی را دارد که در پایان متن آورده شده است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، دستورالعمل ۹ ماده‌ای پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال پس از تصویب در هیات‌ مدیره سازمان بورس به فرابورس ابلاغ شد.

ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در هیات‌ مدیره سازمان بورس تصویب و به فرابورس ابلاغ شد.

این دستورالعمل در قالب ۹ ماده و ۸ تبصره، ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های نوپا را تشریح کرده است.

برای مشاهده دستورالعمل «پذیرش استارت‌آپ‌ها به فرابورس ایران»، اینجا را کلیک کنید.

امکان پذیرش سهام شرکت های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس فراهم شد

پذیرش سهام شرکت های نوپا در بورس

فراهم شدن امکان پذیرش سهام شرکت‌های نوپا در بورس

مدیرعامل بورس تهران اعلام کرد که امکان پذیرش سهام شرکت های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس فراهم شد.

به گزارش اخبار بورس، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس تهران، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران گفت: با توجه به تصویب ضوابط خاص مربوط به پذیرش سهام شرکت های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغ آن، امکان پذیرش سهام این دسته از شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران فراهم شده است.

گودرزی اظهار کرد: ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتالی به عنوان پیوست هفتم دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ به بورس تهران ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس بورس اوراق بهادار تهران آمادگی خود را برای بررسی درخواست­‌های پذیرش سهام این شرکت­‌ها اعلام می‌کند؛ چرا که این امر گام مهمی در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ در حوزه دانش­ بنیان است.

گودرزی با تاکید بر استقبال بورس تهران از نوآوری، خلاقیت و شرکت­‌های داده محور، تصریح کرد: این مصوبه یک تحول اساسی در حوزه پذیرش سهام، به ویژه پذیرش سهام شرکت­‌های داده محور در بورس اوراق بهادار تهران و هموار کردن زمینه پذیرش و عرضه سهام این شرکت­‌ها در بورس تهران است.

ایجاد تابلوی معاملاتی اختصاصی شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال

وی در پایان تاکید کرد: همچنین بر این اساس بورس تهران پیگیری­‌های لازم را برای ایجاد تابلوی معاملاتی اختصاصی این دسته از شرکت­‌ها انجام خواهد داد تا در صورت تأیید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار این مهم را نیز عملیاتی کند.

میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس نیز با انتشار توییتی اعلام کرد که ضوابط و شرایط پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای شعار «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال» تصویب و ابلاغ شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.