بورس اوراق بهادار


ارزیابی روش قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پس از قیمت گذاری اولیه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شاهد تغییرات قیمت های یاد شده با ارزش های تعیین شده توسط بازار معاملات سهام هستیم. سوال این است که شکل گیری قیمت سهام در بازار بورس از چه مدلی پیروی میکند؟ بنابراین، هدف تحقیق، مشخص کردن این است که از میان مدل های قیمت گذاری استفاده شده در این مطالعه، کدام یک ارزشی نزدیک به قیمت بازار ارائه میکند؟
در این تحقیق سه مدل قیمت گذاری مطرح در نظریه های مدیریت مالی انتخاب و قیمت های به دست آمده از مدل های مذکور با قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران مقایسه شده است. به این منظور اطلاعات واقعی مربوط به سودهای پرداختی طی دوره ی تحقیق، در هریک از مدل ها قرار گرفته و قیمت سهام به دست آمده از مدل با قیمت بازار مقایسه گردیده است. نتیجه این مطالعه نشان میدهد استفاده از نرخ بازده به دست آمده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در مدل والتر، نسبت به دو مدل گوردون و مدل ارزش فعلی جریان های نقدی آنی، ارزش های نزدیک تری به قیمت های بازار ارائه میکند. همچنین طبق نتایج تحقیق، در صورت استفاده از نرخ بازده مورد انتظار ثابت (40درصد) مدل گوردون نسبت به دو مدل دیگر ارزشی نزدیکتر به قیمت بازار نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها

 • سهام عادی
 • مدل گوردون
 • مدل والتر
 • ارزش فعلی جریان های نقدی آنی
 • مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

20.1001.1.28210166.1382.1.3.3.3

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Different Security Valuation Models at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Mohsen Dastgir 1
 • Mehran Hoseini Afshari بورس اوراق بهادار 2

چکیده [English]

After initial Pricing of stocks at Tehran stock exchange, security prices will fluctuate according to the market prices. The question is which theoretical model, the market price of securities, will follow? The aim of this study is to identify among the best theoretical models, a model, which can best define the market price.
In this research, three valuation models which are best recommended in financial management literature are chosen, and the stocks which are traded at Tehran stock exchange are valued by them. Then the actual security prices, revealed by market are compared with those calculated values. The results of this study shows that if the required rate of return is calculated by CAPM, the Walter model compared to Gordon growth model and present value model of future cash flows, calculate security values closer to the market prices of the securities. The results also indicate when the fixed required rate of return of 40% is used; Gordon growth model will give values closer to the market prices of the securities.

بورس اوراق بهادار

چکیده: در کشور هایی که حجم نقدینگی بالا است بهترین مسیر برای این نقدینگی جذب آن ها توسط پر بازده-ترین پروژه ها است. چنین تخصص منابعی کمک چشمگیری هم به توسعه اقتصادی بورس اوراق بهادار آن کشور می کند و هم بهترین بازده ممکن را برای صاحبان سرمایه به ارمغان می آورد. در تحقق این امر بازار های سرمایه نقش غیر قابل انکاری دارند. بازار های سرمایه پل ارتباطی مهمی بین سرمایه گذران و صنعت هستند و مهمترین ویژگی این پل ارتباطی کارایی آن است. بازار کارا بازاری است که کسی قادر به پیش بینی قیمت های آتی جهت کسب سود غیر عادی نیست. کارایی بازار دارای سه سطح ، ضعیف، نیمه قوی و قوی است. در سطح ضعیف با کمک اطلاعات تاریخی از قیمت ها، امکان پیش بینی قیمت ها آتی وجود ندارد. در سطح نیمه قوی با کمک هر نوع اطلاعات عمومی امکان پیش بینی قیمت های آتی وجود ندارد و نهایتاً در سطح قوی با کمک هر نوع اطلاعاتی حتی اطلاعات محرمانه امکان پیش بینی قیمت-های آتی وجود ندارد. در این تحقیق کارایی در سطح ضعیف و نیمه قوی بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمایش قرار گرفته است. برای آزمودن این دو سطح از توصیه های تکنیک CAN SLIM کمک گرفته شده است. تکنیک CAN SLIM شامل توصیه هایی برای بستن سبد سهام است که هر حرف مشمول یک توصیه می شود. در این تحقیق از دو فاکتور مهم که در توصیه های این تکنیک گنجانده شده است برای بررسی پیش بینی پذیری قیمت های سهام در بازار بورس اوراق بهادار بهادار تهران استفاده شده است.این دو فاکتور یک رشد سود به ازای هر سهم و دیگری اثر ضربه ای است. با توجه به نتایج به دست آمده مربوط به اثر ضربه ای ، بین بازده های متوالی روزانه، هفتگی و ماهانه همبستگی-های مثبت 3635/0 ، 2880/0 و 1957/0 وجود دارد که نشان دهنده پیش بینی پذیری قیمت های آتی با کمک قیمت های گذشته است.جهت بهره بردن از اثر ضربه ای موجود در قیمت های روزانه ، دو استراتژی برای خرید فروش و نگهداری ارایه شده است که یکی برای کسب بازده غیر عادی و دیگری برای جلوگیری از ضرر یا فروش استقراضی است. این دو استراتژی در 1193 روز کاری مختلف پیاده سازی شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده از پیاده سازی این دو استراتژی، با سطح اطمینان 95% بازده حاصل از استراتژی اول حداقل %1 بیشتر از بازده متناظر حاصل از شاخص کل بازار است و بازده حاصل از استراتژی دوم کمتر از بازده متناظر حاصل از شاخص کل بازار است. این دو نتیجه نیز عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف را تایید می کنند. با توجه به نتایج بدست آمده از دومین فاکتور مورد بررسی در تحقیق، بین رشد سود به ازای هر سهم تعدیل شده نسبت به قیمت و بازده های آتی سهام های فعال در بورس بین 16/9/1387 تا 29/8/1392 همبستگی مثبت 1328/0 وجود دارد. با توجه به این همبستگی کم بین این دو متغیر می توان نتیجه گرفت که این دو متغیر نا همبسته هستند و در مورد کارایی در سطح نیمه قوی نتیجه خاصی نمی توان گرفت. برای بهره بردن از این فاکتور در بازار بورس اوراق بهادار تهران دو استراتژی خرید، نگهداری و فروش اریه شده است که یکی برای کسب بازده غیر عادی و دیگری برای جلوگیری از ضرر یا فروش استقراضی است. بازه نگهداری برای این دو استراتژی یک ساله است. این دو استراتژی در چهار سال متوالی پیاده سازی شده-اند. با توجه با نتایج به دست آمده از پیاده سازی این دو استراتژی استراتژی اول در سه سال موفق به کسب بازده بیش از بازده متناظر از شاخص کل شده است و در یک سال بازده آن %74/1 کمتر از بازده شاخص کل متناظر با آن شده است. استراتژی دوم که هدف آن کسب بازده کمتر از شاخص بود، در سه سال بازده کمتر از شاخص کسب کرده است و تنها در یک سال بازده آن بالاتر از بازده شاخص کل متناظر با آن شده است.

#بازار بورس اوراق بهادار تهران #کارایی در سطح ضعیف #کارایی در سطح نیمه قوی #CAN SLIM #اثر ضربه ای.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: شاخص حاکمیت شرکتی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، درصد سهامداران نهادی، نقدشوندگی سهام، بازده سهام، آمیهود تعدیل شده، بورس اوراق بهادار تهران]

[کلیدواژه ها: بورس اوراق بهادار تهران، اثرات ثابت شرکتی، اثرات تقویمی، رتبه‌بندی شرکت‌ها، شاخص‌های نقدینگی سهام]

[کلیدواژه ها: رتبه بندی، شاخص های بنیادی، مطلوبیت، سرمایه گذاری، ارزیابی نسبت تجمعی (ARAS)، یوتاستار(UTAASTAR)، بورس اوراق بهادار تهران.]

[کلیدواژه ها: سواد مالی، تصمیمات سرمایه‌گذاری، بورس اوراق بهادار تهران، مالی رفتاری، مدل پنج عاملی شخصیت]

[کلیدواژه ها: سرمایه گذاری های شرکتی، بازده، مومنتوم، معکوس،شرکت های پذیرفته شده، بورس اوراق بهادار تهران]

[کلیدواژه ها: بورس اوراق بهادار، بازار های مالی، ریسک، ارزش در معرض ریسک، ریزش مورد انتظار، نظریه ارزش فرین، مدل های گارچ و مدل های کاپیولا]

آشنایی با شرکت بورس اوراق بهادار

فاینوترند

در سال 1341 هیأتی در وزارت بازرگانی که متشکل از نمایندگان وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بود تشکیل شد که در آن موافقت نامه‌ای برای تشکیل هیأت موسس بورس سهام تنظیم شد و در همان سال، به دعوت وزیر بازرگانی و موافقت دولت بلژیک، دبیر کل بورس بروکسل به ایران آمد.

بورس اوراق بهادار تهران، در اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ در مجلس، تصویب شد و در پانزدهم بهمن ۱۳۴۶، فعالیت خود را به طور رسمی با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معد نی (که از بزرگترین سازمانهای اقتصادی و تولیدی در آن زمان بود) وسپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه عباس آباد، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه به طور رسمی آغاز کرد .

بورس اوراق بهادر، بازار رسمی و سازمان‌یافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود.

ارکان بورس در ایران:

بالاترین رکن بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس اوراق بهادار است. که ریاست این شورا را برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌باشد.

فلوچارت سازمانی بورس

وظایف شورای عالی بورس:

· تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار

· تصویب سیاست‌های کلان بازار

· اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار برعهده دارد.

· عملکرد سازمان بورس را زیر نظر دارد و بررسی می‌کند که آیا این سازمان بر اساس قوانین، سیاست‌ها و خط مشی‌های تعیین شده عمل می‌کند یا خیر؟

سازمان بورس و اوراق بهادار:

سازمان بورس و اوراق بهادار در یکم آذرماه ۱۳۸۴ ایجاد شد. این سازمان یک موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است.

همچنین علاوه ‌بر نظارت بر اجرای قوانین در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالا و بورس انرژی، به تدوین و تنظیم قوانین می‌پردازد.

اداره این سازمان به‌وسیله اعضای هیات مدیره که توسط شورای عالی بورس انتخاب می‌شوند، انجام می شود.

رئیس هیات مدیره که توسط اعضای هیات مدیره انتخاب می‌شوند، اداره امور اجرایی سازمان بورس اوراق بهادار را بر عهده دارد. قسمتی از درآمد این سازمان از طریق دریافت درصدی از کارمزدهای معاملاتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها است که در بازار انجام می‌شود .

چهار نوع بورس، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند :

· بورس اوراق بهادار تهران

· فرابورس ایران

· بورس کالای ایران

· بورس انرژی ایران

وظایف و اختیارات شرکت بورس:

طبق قوانین بازار اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در موارد زیر باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مصوبات لازم را اخذ کند:

· اخذ مصوبه اساسنامه از بورس

· اخذ مصوبه حداکثر نرخ خدمات و کارمزدها

· ثبت شرکت نزد سازمان بورس

· دستور العمل های پذیرش اوراق بهادار به سازمان را برای تصویب ارائه می‌دهد.

· تهیه و پیشنهاد دستور العمل پذیرش کارگزاری و بازارگردانی به سازمان جهت تصویب

· سازمان بورس هم می‌تواند در زمان شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورس ها را برای حداکثر سه روز صادرکند و تعطیلی بیش از سه روز وابسته به تصویب شورای عالی است.

حوزه‌های اصلی فعالیت شرکت بورس:

· پذیرش اوراق بهادار پس از مرحله ثبت درسازمان

· پذیرش کارگزاری و کارگزاری/معامله‌گری

· مشخص نمودن تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده و اطلاع رسانی به عموم و نگهداری آن اطلاعات، در سوابق به عنوان سند رسمی

· رسیدگی به تخلفات کارگزاران، کارگزار/معامله گران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای شرکت

شرکت بورس اوراق بهادار تهران:

شرکت بورس اوراق بهادار تهران یک شرکت سهامی عام است که در دی ماه ۱۳۸۵ برای اولین بار درصدی از سهام خود را در تابلوی اول با نماد “بورس” عرضه نمود.

بورس اوراق بهادار

سودهای رسوب شده ۱۴ اردیبهشت‌ماه پرداخت خواهد شد.

پرداخت سودها سهامداران همواره یکی از چالش‌های بازار سرمایه محسوب می‌شد، چراکه با وجود راه اندازی سامانه سجام و یکپارچه سازی اطلاعات همچنان برخی شرکت‌ها سود را از طریق این سامانه…

از سهام به عنوان وثیقه استفاده می‌شود

مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره دارایی‌های مالی افراد و اجرای احکام در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود:

افشای صورت مالی ۳۰۰ شرکت دولتی انقلابی در کدال

یکی از برنامه‌های احسان خاندوزی برای تصدی صندلی وزارت اقتصاد، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وروی در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی بود.

صورت مالی جدید کدام شرکت‌ها منتشر شد؟

طبق اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال سه شرکت بورسی گزارش فعالیت ماهانه خود را به‌روز کردند. کدام شرکت‌ها صورت مالی جدید منتشر کردند؟

دامنه نوسان قیمت در بازار اول بورس تغییر می کند

مالیات بر سود سپرده حقوقی‌ها اثر معکوس در بورس دارد

در هفته‌های گذشته موضوع مالیات بر سود سپرده حقوقی‌ها توجه زیادی را به خود جلب کرده است. نظرات کارشناسی زیادی نیز در این خصوص منتشر شده و تقریبا همه نسبت به اثر واقعی چنین سیاست…

در یکی از این شرایط حجم مبنا حذف خواهد شد

حمایت بورس اوراق بهادار از بازار سرمایه در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور

نامه معاون اول رئیس جمهوردرخصوص نرخ تسعیر ارز داریی های ارزی بانک ها، نرخ خوراک پتروشیمی ها، تعیین ٢٠ درصد سود بین بانکی و. ابلاغ شد.

تصمیم مهم نمایندگان برای بازار سرمایه

یک کارشناس اقتصادی گفت: درحال‌حاضر به طور مداوم شاهد خروج نقدینگی توسط افراد حقیقی هستیم و اگر این روند ادامه پیدا کند و از بازار سرمایه حمایت نشود تا پایان سال بورس یک کانال…

ماجرای پاداش ۹۱۰ میلیون تومانی هیات مدیره بورس تهران

بورس تهران چقدر حباب دارد؟

تعداد طرفداران سرمایه گذاری در بورس در ایران تغییرات عجیبی را پشت سر گذاشته است: تا همین چند سال پیش فقط حرفه ای‌ها در بازار سرمایه حضور داشتند؛ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، دفاتر…

۱۰تصمیم مهم برای بازار سرمایه در جلسه ستاد اقتصادی دولت

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: براساس این پیشنهاد‌ها مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت برگردانده می‌شود. ۳۰هزار میلیاردتومان هم به صندوق تثبیت بازار وارد می‌شود.

الزام همه شرکت‌ها به افشای جزئیات هزینه انرژی

بورس و قضیه بورس

غلامرضا سلامی اینکه رئیس قوه قضا و زیرمجموعه‌های مهم وی به مسائل بورس ورود پیدا کرده‌اند جای خوشحالی دارد؛ به‌ویژه وقتی مشاهده می‌شود که نگاه کارشناسانه ناشی از کسب اطلاعات نسبتا…

از پیشنهادات اصلی سازمان بورس، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی است.

یکی از پیشنهادات اصلی سازمان بورس، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی است. در حال حاضر معافیت برای شرکت‌هایی که در بورس هستند و شناوری سهام آن‌ها اعداد خاصی است وجود دارد، که ما قصد داریم…

یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بورسی منحل شد

منافع مشروط سهامداران / غلامرضا سلامی تولی‌پرس یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بورسی است که در تولید محصولات شوینده،‌ جزو اولین‌ها در ایران بوده است.

غیرسجامی ماندن شرکت‌های بورسی، پایان ندارد.

با ورود سهامداران عدالت و استقبال مردم از سرمایه‌گذاری در بورس ، این بازار از بازار حاشیه ای و کوچک به بازار بزرگ و مردمی تبدیل شده و اکنون ۷۰ درصد مردم معادل ۵۸ میلیون ایرانی…

موقع ریزش بورس چه باید کرد؟

بازارسرمایه در ماه‌های اخیر دچار افت و خیزهایی شده که ضرر و زیان سهامداران را به دنبال داشته است؛ نوسان‌های متعدد بورس باعث شده که برخی سهامداران به ویژه تازه‌واردها بدون هیچگونه…

 • ابطال مالیات سایر پرداختی ها به کارکنان نظیر انواع پاداش و مصادیق کمک هزینه‌های رفاهی
 • دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات سکه ابطال شد
 • آیین‌نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان
 • روش جدید مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی
 • ابطال نامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی
 • بررسی شفافیت و پاسخگویی نهادهای متولی حرفه حسابداری و حسابرسی کشور
 • تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری منتفی شد؟
 • اظهار نظر در خصوص معافیت مالیاتی اعتبارات رفاهی/مالیات حقوق
 • مقایسه حد نصاب (اصلاحی) موضوع ماده ١٧۵ قانون مالیاتهای مستقیم
 • طرح شناورسازی ساعت دستگاه‌های اجرایی چگونه است؟
 • استعلام چک چگونه انجام میشود؟
 • بررسی نرخ سود اسمی یا همان پولی در برابر نرخ سود واقعی
 • مشوق‌های دارندگان حساب‌های تجاری
 • آیا هزینه ارسال پیامک بانک‌ها تغییری کرده؟
 • اعطای اختیار به هیات اجرایی مالیاتی در خصوص بازداشت اموال ابطال شد

برای عضویت در خبرنامه سایت بروی تصویر بالا کلیک کنید

تازه ها در تلگرام

-16 مهر مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل تابستان به سازمان امورمالیاتی

-30 مهر مهلت ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده سال1400 به سازمان امورمالیاتی (بخشنامه)

-30 مهر مهلت ارسال ليست حقوق شهریوربه سازمان امورمالیاتی

-30 مهر مهلت ارسال ليست حقوق شهریوربه سازمان تامین اجتماعی

– بموجب ماده 137 قانون تجارت : هيات مديره بايد لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

وکیل بورس اوراق بهادار

وکیل بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار در گذشته نه چندان دور افراد ، سرمایه نقد خویش را نزد خود نگه می داشتند علت این امر را میتوان نبود سازمان و نهادی که بتواند این اعتماد را ایجاد کند و نداشتن آشنایی با سازمآن‌های سرمایه گذاری دانست. تجار و حتی افراد عادی می‌توانند به میزان […]

وکیل بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار

در گذشته نه چندان دور افراد ، سرمایه نقد خویش را نزد خود نگه می داشتند علت این امر را میتوان نبود سازمان و نهادی که بتواند این اعتماد را ایجاد کند و نداشتن آشنایی با سازمآن‌های سرمایه گذاری دانست.

تجار و حتی افراد عادی می‌توانند به میزان دارایی و سرمایه ی خود هر چند بسیار اندک باشد در شرکت های بزرگ سرمایه گذاری کرده و در سود ان شریک شوند.

از جمله ی این بازار های سرمایه گذاری میتوان به بازار بورس و اوراق بهادار اشاره کرد.

وکیل بورس اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار یک موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و بودجه ی ان از طریق دریافت کارمزد از شرکتها و سهمی از حق پذیرش در بورس ها و دیگر درآمدها تامین میگردد.

بورس اوراق بهادار به بازار متشکل و رسمی سرمایه گفته میشود که در ان اوراق مشارکت و قرضه ی دولتی و خصوصی تحت مقررات و ضوابط خاص مورد معامله قرار میگیرد و جهت حمایت از صاحبان سرمایه ی راکد و دارندگان پس انداز و همچنین جذب سرمایه ی افراد و بخش خصوصی جهت تامین پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت می‌باشد.

وکیل بورس اوراق بهادار

در بورس قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می گردد.

سرمایه گذاران جهت انجام خرید و فروش بورس از طریق شرکتهای کارگذاری اقدام می‌نمایند.

کارگزاری ها بنگاههایی هستند که عهده دار خرید و فروش سهام – امتیاز تقدم سهام – اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس و اوراق تبعی هستند. کارگزاری ها در این داد و ستد عنوان نماینده ی خریداران و فروشندگان را دارند که با این نمایندگی اقدام به انجام معامله می‌نمایند و بابت آن حق العمل و یا حق کارگزاری دریافت می‌نمایند .کارگزاری ها علاوه بر خرید و فروش خدمات دیگری نظیر مشاوره ی عرضه و پذیره نویسی – مشاوره ی سرمایه گذاری و بازار گردانی را نیز انجام میدهند.

از مزیت های بازار بورس می توان به سود بیش تر نسبت به سایر روشهای سرمایه گذاری ، اطمینان از قانونی بودن این روش ، وجود شفافیت و اطلاع از اوضاع بازار در هر زمان ، قابلیت تبدیل به نقد شدن با سرعت و سهولت اشاره کرد.

وکیل بورس اوراق بهادار

بازار بورس به سه دسته ی کلی تقسیم می‌شود

بورس کالا

در این بورس ، فروشندگان کالای خود را عرضه کرده و بعد از انجام کارشناسی و قیمت گذاری توسط کارشناس به خریداران ارائه می‌شود. معمولا مواد خام و مواد اولیه در این نوع بورس ارائه می گردد. بورس کالا به دو نوع فیزیکی و بازار ابزار مشتقه تقسیم می‌شود.

درخواست پذیرش کالا در بازار بورس باید توسط مشاور پذیرش که از میان شرکت های کارگزاری که د آرای مجوز کارگزار معرف و شرکت‌ های تامین سرمایه انتخاب می‌شوند – به بورس ارائه گردد و بعد از احراز تکمیل بودن مدارک در بورس ثبت می گردد

پذیرش کالا در بازار فیزیکی بورس دارای شرایطی به شرح ذیل است (این شرایط حداقل شرایط هستند)

۱- متقاضی پذیرش کالای فیزیکی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد بورس اوراق بهادار پذیرش داشته باشد و نیز گزارش روشنی از مستدام بودن فعالیت متقاضی موجود باشد.

۲- میزان عرضه کالا توسط متقاضی پذیرش به نحوی باشد که امکان پی بردن به عادلانه بودن قیمت را در بورس فراهم آورد.

۳- کالای مورد درخواست نباید مشمول محدودیت‌هایی از قبیل محدودیت قیمت‌گذاری قانونی و انحصار در عرضه و یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه بودن قیمت کالا گردد.

بورس ارز

خرید و بورس اوراق بهادار فروش پولهای خارجی در این بورس انجام می‌شود.

بورس اوراق بهادار

دارایی هایی از قبیل سهام و اوراق مشارکت مورد معامله ی این نوع بورس است

فرابورس

فرابورس با ساختاری همانند بورس با شرایط معامله و پذیرشی ساده جهت گسترش حوزه شمول بازار بورس ایجاد گردید.

از مهم ترین وظایف فرابورس ایران می توان به ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه که شرایط ورود به بورس اوراق را نداشته اند یا راغب به ورود سریع تر به بازار را دارند با به دست آوردن کم ترین شرایط در اسرع زمان ممکن وارد بازار شده و کلیه مزیت های شرکت های پذیرنده در بازار اوراق بهره مند میشوند.

تشکیلات و ارکان بورس

شورای بورس

عهده دار تعیین قوانین و مقررات و نظارت بر نحوه ی اجرای قوانین و مقررات و اعزام نماینده ناظر در هییت مدیره و هییت داوری می‌باشد.

ریاست شورای بورس را رییس کل بانک مرکزی برعهده دارد که این وظیفه در غیاب او برعهده قایم مقام وی میباشد.

سازمان کارگزاران بورس و دبیرکل :عهده دار ایجاد تسهیلات جهت خرید و فروش اوراق بهادار میباشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.