متنوع سازی پرتفوی


متنوع سازی پرتفوی

سرمايه گذاري و تشكيل پرتفوي بهينه از مهمترين مسايل روز مديريت مالي و حسابداري محسوب مي‌شود. در اين تحقيق سعي شده تا ضمن آزمون همبستگي معكوس بين تعداد سهام تشكيل دهنده پرتفوي و ريسك آن، حد بهينه متنوع سازي پرتفوي جهت حداقل كردن ريسك را براي سرمايه گذاران كوتاه مدت و بلندمدت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران تعيين كنيم. براي اين منظور با جمع آوري اطلاعات تاريخي سهام در طي يك دوره شش ساله از 1384 تا 1389 مبادرت به شبيه-سازي پرتفوي‌هاي مختلف كرده ايم. بعد از طريق آزمون فرض‌هاي متعدد به بررسي رابطه معكوس تعداد سهام تشكيل دهنده پرتفوي و ريسك پرتفوي پرداخته و حد بهينه تعداد سهام تشكيل دهنده پرتفوي را براي دو دسته مختلف سرمايه گذاران به دست آورده ايم. در اين تحقيق به اين نتيجه رسيديم كه براي جامعه آماري تحقيق و نمونه‌هاي انتخاب شده آن، كه تعداد 40 سهم است، بايد براي سرمايه-گذاري‌هاي كوتاه مدت به حداكثر متنوع سازي دست بزنيم (38سهم) و براي سرمايه گذاري‌هاي بلندمدت بهتر است كه حداكثر 34 سهم را در سبد سهام خود قرار دهيم تا به مطلوبيت موردنظر دست يابيم. در پايان تحقيق نيز پيشنهاداتي براي ادامه روند اين تحقيق ارايه داديم، به خصوص انجام تحقيق مشابه با در نظر گرفتن حجم سرمايه سرمايه-گذاران، كه به نظر مي‌رسد در بورس اوراق بهادار تهران عامل تعيين-كننده اي باشد

متنوع سازی پرتفوی

متنوع سازی یک روش مدیریت ریسک است که انواع مختلفی از سرمایه گذاری ها را در یک پرتفوی ترکیب می کند. منطق پشت این روش بیان می کند که مجموعه ای از انواع متنوع سرمایه گذاری ها، به صورت معمول، از طریق پوشش نوسانات غيرهمزمان، روند سود هموار تری را عاید خواهد کرد و ریسک کمتری از سرمایه گذاری در یک پرتفوی را به همراه خواهد داشت.
متنوع سازی تلاش می کند تا رویدادهای ریسک غیرسیستماتیک در یک پرتفوی سهام را از بین ببرد تا عملکرد مثبت بعضی از سرمایه گذاری ها عملکرد منفی سایرین را خنثی کند؛ بنابراین، مزایای متنوع سازی تنها زمانی خواهد بود که اوراق بهادار در پرتفوی سهام به شکل کاملی به هم وابسته نباشند.مطالعات و مدل های ریاضی نشان داده اند که ایجاد یک پرتفوی به خوبی متنوع سازی شده از سهام ۲۵ تا ۳۰ شرکت، بهترین سطح از نظر کارآمدی هزینه و کاهش ریسک را ایجاد خواهد کرد. سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بیشتر همچنان باعث بهبود متنوع سازی می شود اما تأثیر چندانی بر کاهش ریسک نخواهد داشت.
و در عین حال، ضمن افزایش هزینه های مدیریت پورتفو، بازدهی نهایی آن را تحت تاثیر منفی قرار می دهد
بیشتر سرمایه گذاران شخصی و غیر نهادی دارای بودجه سرمایه گذاری محدودی هستند و ممکن است ایجاد یک پرتفوی به خوبی متنوع سازی شده برایشان مشکل باشد. این حقیقت به تنهایی می تواند توضیح دهد که چرا محبوبیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک رو به افزایش است. خرید سهام در یک صندوق سرمایه گذاری می تواند یک منبع ارزان متنوع سازی باشد.

متنوع سازی پرتفوی

سرمايه گذاري و تشكيل پرتفوي بهينه از مهمترين مسايل روز مديريت مالي و حسابداري محسوب مي‌شود. در اين تحقيق سعي شده تا ضمن آزمون همبستگي معكوس بين تعداد سهام تشكيل دهنده پرتفوي و ريسك آن، حد بهينه متنوع سازي پرتفوي جهت حداقل كردن ريسك را براي سرمايه گذاران كوتاه مدت و بلندمدت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران تعيين كنيم. براي اين منظور با جمع آوري اطلاعات تاريخي سهام در طي يك دوره شش ساله از 1384 تا 1389 مبادرت به شبيه-سازي پرتفوي‌هاي مختلف كرده ايم. بعد از طريق آزمون فرض‌هاي متعدد به بررسي رابطه معكوس تعداد سهام تشكيل دهنده پرتفوي و ريسك پرتفوي پرداخته و حد بهينه تعداد سهام تشكيل دهنده پرتفوي را براي دو دسته مختلف سرمايه گذاران به دست آورده ايم. در اين تحقيق به اين نتيجه رسيديم كه براي جامعه آماري تحقيق و نمونه‌هاي انتخاب شده آن، كه تعداد 40 سهم است، بايد براي سرمايه-گذاري‌هاي كوتاه مدت به حداكثر متنوع سازي دست بزنيم (38سهم) و براي سرمايه گذاري‌هاي بلندمدت بهتر است كه حداكثر 34 سهم را در سبد سهام خود قرار دهيم تا به مطلوبيت موردنظر دست يابيم. در پايان تحقيق نيز پيشنهاداتي براي ادامه روند اين تحقيق ارايه داديم، به خصوص انجام تحقيق مشابه با در نظر گرفتن حجم سرمايه سرمايه-گذاران، كه به نظر مي‌رسد در بورس اوراق بهادار تهران عامل تعيين-كننده اي باشد

(Iranian Journal of Economic Studies (IJES

بسیاری از مشکلات بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با تخصیص دارایی هایی که قیمت نسبتاً بالایی در بازار دارند ، درگیر هستند. بنابراین ، هنگام مواجهه با مسائل بهینه سازی پرتفوی، باید مقدار صحیح دارایی ها بدست آورده شود. این پژوهش تمرکز در ارائه مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چند هدفه میانگین ـ ارزش در معرض خطر بر مبنای مساله کوله پشتی با در . بیشتر بسیاری از مشکلات بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با تخصیص دارایی هایی که قیمت نسبتاً بالایی در بازار دارند ، درگیر هستند. بنابراین ، هنگام مواجهه با مسائل بهینه سازی پرتفوی، باید مقدار صحیح دارایی ها بدست آورده شود. این پژوهش تمرکز در ارائه مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چند هدفه میانگین ـ ارزش در معرض خطر بر مبنای مساله کوله پشتی با در نظر گیری گرفتن محدودیت های کاردینالیتی، کمیت و بودجه و متغیرهای گسسته دارد. ارزش در معرض خطر (VaR) به عنوان دومین تابع هدف بر مبنای دو رویکرد متفاوت پارامتریک (ماتریس واریانس کواریانس) و ناپارامتریک (تاریخی) برای ارزیابی ریسک متنوع سازی پرتفوی متنوع سازی پرتفوی در مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری مبتنی برمساله کوله پشتی در نظر گرفته شده است. در این راستا، از بهترین تخمین زننده ها مدل های خانواده گارچ برای برآورد نوسانات شرطی بازدهی در ماتریس واریانس- کواریانس بهره گرفته می شود، که مبتنی بر اندازه گیری و مقایسه معیارهای مختلف در انواع مختلف متنوع سازی پرتفوی مدل های خانواده گارچ می باشد.در نهایت خروجی های حاصل از حل مدل پیشنهادی چند هدفه بهینه سازی سبد سرمایه گذاری که ریسک آن با این دو رویکرد متفاوت بدست آمده با یکدیگر مقایسه می گردند و رویکرد برتر در اندازه گیری ریسک در مدل پیشنهادی انتخاب و معرفی می شود.. نهایتا با بررسی یک مطالعه موردی واقعی از بازار سهام ایالات متحده، کارکرد مدل و الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب II بررسی و اعتبار سنجی می شود.

تحلیل مکانیابی هاب لجستیک در استان اصفهان با رویکرد حداقل سازی هزینه شبکه لجستیک در محیط GIS

اعظم جلائی؛ نعمت الله اکبری؛ بابک صفاری

چکیده

بهبود و ارتقای عملکرد متنوع سازی پرتفوی لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه طی سالیان اخیر مطرح شده است. ایران علی‌رغم پتانسیل عظیم در تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقه از این منظر عملکرد ضعیفی داشته است. یکی از راهکارهای مطرح برای افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌های لجستیک ایجاد هاب لجستیک است. از آن‌جا که در نواحی مرکزی ایران هیچ هاب . بیشتر بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه طی سالیان اخیر مطرح شده است. ایران علی‌رغم پتانسیل عظیم در تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقه از این منظر عملکرد ضعیفی داشته است. یکی از راهکارهای مطرح برای افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌های لجستیک ایجاد هاب لجستیک است. از آن‌جا که در نواحی مرکزی ایران هیچ هاب لجستیکی وجود ندارد، پژوهش حاضر درصدد شناسایی پهنه مناسب جهت احداث هاب لجستیک در استان اصفهان است. در این راستا ابتدا معیارهای مؤثر بر مکان‌یابی مراکز لجستیک (به تفکیک جبرانی و غیرجبرانی) شناسایی و سپس فرآیند مکانیابی طی دو مرحله تکمیل شده است. در مرحله اول به منظور شناسایی محدوده‌های امکان‌پذیر استان جهت احداث هاب لجستیک، محدوده‌های جغرافیایی مربوط به به معیارهای غیرجبرانی از پهنه استان حذف شده‌اند. در مرحله دوم با رویکرد افزایش انتقال بار از مسیر جاده‌ای به شبکه ریلی ابتدا به مدل‌سازی ریاضی هزینه کل شبکه لجستیک پرداخته شده و سپس هزینه استقرار هاب لجستیک در محدوده‌های امکان‌پذیر به تفکیک معیارهای جبرانی محاسبه و لایه‌های اطلاعاتی مربوط به هریک از آن‌ها تهیه و درنهایت تمامی لایه‌های اطلاعاتی ایجاد شده با یکدیگر تلفیق شده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پهنه مناسب جهت احداث هاب لجستیک، شمال شرق دایره حفاظتی مجموعه شهری اصفهان واقع در بخش مرکزی این استان است که بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی نیز در آن‌جا متمرکز شده‌ است.

مدل مکانی هاتلینگ، توزیع مثلثی، مصرف کنندگان باتجربه و بی تجربه

صلاح سلیمیان؛ کیومرث شهبازی؛ جلیل بادپیما؛ نعیمه حضوری

چکیده

یک تصمیم گیری مناسب در انتخاب مکان بنگاه می تواند نقشی اساسی در بهبود رقابت و سودآوری آن ها داشته باشد. فرض اساسی بیشتر مطالعات مکان موجود فرض توزیع یکنواخت است که در دنیای واقعی کمتر مشاهده می شود. در متنوع سازی پرتفوی مقابل ، توزیع مصرف کنندگان ممکن است به شکل یک مثلث باشد ، که در آن مصرف کنندگان در مرکز شهر جمع می شوند. از طرف دیگر ، نوع مصرف کنندگان . بیشتر یک تصمیم گیری مناسب در انتخاب مکان بنگاه می تواند نقشی اساسی در بهبود رقابت و سودآوری آن ها داشته باشد. فرض اساسی بیشتر مطالعات مکان موجود فرض توزیع یکنواخت است که در دنیای واقعی کمتر مشاهده می شود. در مقابل ، توزیع مصرف کنندگان ممکن است به شکل یک مثلث باشد ، که در آن مصرف کنندگان در مرکز شهر جمع می شوند. از طرف دیگر ، نوع مصرف کنندگان از نظر مصرف کنندگان باتجربه و کم تجربه نیز می توانند نقش موثری در تقاضای محصولات داشته باشند. بنابراین ، هدف از این مطالعه بررسی مدل مکان هاتلینگ با فرض توزیع مثلثی مصرف کنندگان و انواع مصرف کنندگان باتجربه و بی تجربه است.این مقاله با لحاظ فروض وجود دو نوع مصرف‌کننده باتجربه و بی‌تجربه که با یک تابع چگالی توزیع مثلثی پخش شده‌اند، مکان‌یابی بهینه را تحلیل کرده است. نتایج نشان می‌دهد که توابع تقاضای دو بنگاه به مطلوبیت کسب شده از یک نوع غذای خاص و تعداد مصرف‌کنندگان باتجربه بستگی دارد و قیمت‌های تعادل نش واحد نسبت به هزینه‌های حمل‌ونقل افزایشی است. در ضمن با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بنگاه1 به مرکز نزدیک‌تر و بنگاه2 از مرکز دورتر می‌شود. همچنین اگر دو بنگاه در یک نقطه قرار بگیرند، قیمت‌های تعادلی یکسانی را تقاضا متنوع سازی پرتفوی نمی‌کنند و قیمت هر بنگاه نسبت به مکان بنگاه دیگر، حساس‌تر از مکان خودش است.

طراحی الگوی شایستگی‌های مبتنی بر سوادهای جدید رهبری در حوزه اقتصادی - رویکرد تحلیل محتوای کیفی

مهدی محمدی؛ زهرا نورائی سالک؛ قاسم سلیمی؛ جعفر جهانی

چکیده

مهارت‌های فعلی رهبران برای موفقیت در آینده‌ پیش رو، کافی نخواهند بود. رهبران آینده باید مجهز به سوادهای جدید باشند. هدف این پژوهش، کشف الگوی سوادهای جدید رهبری مدیران ارشد حوزه‌های اقتصادی بود. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و مرجع داده‌های پژوهش، کتاب‌های "پنج سواد رهبری جهانی" (هامس، 2007) و "سوادهای جدید رهبری" (یوهانسن، 2017) بود که . بیشتر مهارت‌های فعلی رهبران برای موفقیت در آینده‌ پیش رو، کافی نخواهند بود. رهبران آینده باید مجهز به سوادهای جدید باشند. هدف این پژوهش، کشف الگوی سوادهای جدید رهبری مدیران ارشد حوزه‌های اقتصادی بود. روش پژوهش متنوع سازی پرتفوی تحلیل محتوای کیفی و مرجع داده‌های پژوهش، کتاب‌های "پنج سواد رهبری جهانی" (هامس، 2007) و "سوادهای جدید رهبری" (یوهانسن، 2017) بود که به طور کامل و بر متنوع سازی پرتفوی اساس واحد تحلیل مضامین، مطالعه شدند. یافته‌های پژوهش شامل 184 شایستگی‌ مبتنی بر 10 سواد رهبری می‎شد: "1.هوش شبکه‌ای" شامل یادگیری انطباقی و رهایی از مفروضات و باورهای نادرست؛ "2.آینده‌نگری" شامل تصمیم‌‌های ساختمند و سازگاری مطلوب با پیچیدگی، "3. هدایت‌گری راهبردی" شامل کمک به تضمین ماندگاری سیستم و پیوستگی تفکر با تصمیم‌سازی جمعی و هوشمندانه؛ "4.طراحی ژرف‌اندیشانه" شامل هوشیاری مستمر و تعامل در یادگیری مشارکتی، "5.طنین برند" شامل بهره‌برداری از سرمایه فکری مشتریان و ارتباط خودجوش و سازنده، "6.نگاه به آینده و عمل در حال" شامل آینده‌نگری شفاف و تبدیل تهدیدها به فرصت، "7.استقبال داوطلبانه از ترس" شامل تبدیل احساس ترس به احساسی مثبت و یادگیری از اشتباهات خود، "8.رهبری سازمان‌هایی با شکل متغیر" شامل رهبری سیال، سلسله‌مراتب منعطف، "9.حضور در عین عدم حضور" شامل توسعه برند شخصی و مهارت در انتخاب بهترین رسانه و "10.ایجاد و حفظ انرژی مثبت" شامل متعادل سازی انرژی شخصی و اجتناب از شخصیت‌های سمی. در عصر جدید تجهیز مدیران به سوادهای جدید رهبری، به آنان در توسعه و بالندگی سازمان، زیردستان و پاسخگویی به محیط و کسب مزیت رقابتی یاری می‌رساند.

استراتژی بهینه متنوع سازی صادرات محصولات شیمیایی ایران با کمک تئوری فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی

انور خسروی؛ سعید دائی کریم زاده؛ بهروز شاهمرادی؛ هیرش سلطانپناه

چکیده

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اقتصادی در آینده، مستلزم سرمایه‌گذاری در توانمندی‌های تولیدی است که منجر به متنوع سازی صادرات می گردد. با توجه به استراتژیک بودن صنعت شیمیایی در دنیا به‌طور عام و در ایران به‌صورت خاص و همچنین تأثیرگذار بودن آن بر صنایع بالادست و پایین‌دست، تعیین استراتژی بهینه متنوع سازی صادرات در این صنعت از اهمیت . بیشتر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اقتصادی در آینده، مستلزم سرمایه‌گذاری در توانمندی‌های تولیدی است که منجر به متنوع سازی صادرات می گردد. با توجه به استراتژیک بودن صنعت شیمیایی در دنیا به‌طور عام و در ایران به‌صورت خاص و همچنین تأثیرگذار بودن آن بر صنایع بالادست و پایین‌دست، تعیین استراتژی بهینه متنوع سازی صادرات در این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا از نظریه پیچیدگی اقتصادی که مبنایی برای شناسایی فرصت‌های با پتانسیل بالا در جهت تنوع صادراتی و تئوری فضای محصول که ابزاری قدرتمندی برای شناسایی استراتژی‌ها می باشد استفاده خواهد شد. با تحلیل داده‌های حاصل از میانگین صادرات پنج‌ساله(2018-2014) برای 128 کشور، نتایج بیانگر آن است که ایران از میان 921 محصول شیمیایی شش‌رقمی سامانه هماهنگ شده، در صادرات 78 کد محصول رقابت‌پذیر، در صادرات 295 کد محصول دارای پتانسیل فعال شدن و در صادرات 584 کد محصول رقابت‌پذیر نبوده و فاقد پتانسیل فعال شدن است. سپس با اضافه نمودن دو محدودیت جدید به مدل ، محصولات بالقوه فعال به 145 محصول کاهش یافت. در پایان با اجرای پنج استراتژی تصادفی، حریصانه، درجه بالا، درجه پایین و حداکثری روی شبکه محصولات شیمیایی ایران که به‌صورت یک شبکه عمومی مقیاس آزاد است؛ اثبات شد که ترکیبی از استراتژی‌های حریصانه و حداکثری، زمان انتشار شبکه را به حداقل می‌رساند. نهایتاً با ترکیب این دو استراتژی، استراتژی بهینه استخراج و نقشه راه و اولویت‌بندی 145 محصول در راستای تنوع صادراتی مشخص گردید

پرتفوی خارجی

سرمایه گذاری در یک پرتفوی بین المللی اوراق بهادار نوعی سرمایه گذاری است که یک سرمایه گذار (بعضاً حقوقی) در خارج از کشور بر روی نمادهای قابل معامله در بورس اوراق بهادار کشوری دیگر یا بازار خارج از بورس آن انجام می دهد. یک پرتفوی خارجی می تواند شامل دارایی های مختلفی باشد که در کشورهای خارجی نگهداری می شوند و خرید اوراق بهادار آنها میتواند بصورت انتقال حق مالکیت یا حتی CFD باشد.

قطعاً سرمایه گذاری در یک پرتفوی خارجی شامل مزایا و ریسک هایی است و بدیهی است چنین تجارتی باید حتماً توسط مشاورین مجرب و متخصصان امور مالی مدیریت و هدایت شود. سرمایه گذاری در یک پرتفوی خارجی ویا یک پرتفوی بین المللی راهی برای متنوع سازی سبد اوراق بهادار است که بسته به شاخص های اقتصادی یک کشور و میزان توسعه یافتگی آن با هدف بدست آوردن یک نرخ بازده پایدار ویا با هدف پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز (ویا هر دو این اهداف) صورت می‌گیرد. لذا این سبد معاملاتی می تواند طیف گسترده ای از نمادها و اقلام معاملاتی را از اوراق بهادار و سهام محلی تانمادهای بازار ارز خارجی و یا بازار کالا و انرژی را شامل شود.

اگر هدف از در اختیار گرفتن و مدیریت یک پرتفوی خارجی/بین المللی صرفاً پوشش نوسانات نرخ ارز باشد یا به عبارت دیگر این پورتفوی همچون یک صندوق پوشش ریسک (Hedg Fund) ارزی عمل کند، بیشتر نمادهای آن از بازار ارز بین الملل و بازار ارز بین بانکی انتخاب می شوند و اگر هدف صرفاً بدست آوردن نرخ بازده متعادل و پایدار باشد می توان تنوع بیشتر به این پرتفوی داد. در هر صورت هدف هرچه باشد برای ورود به بازار اوراق بهادار خارجی/بین المللی نیازمند مشاورین مجرب و آگاه از شرایط روز این بازارها و حقوق ناشی از قراردادهای کارگزاری مربوطه هستید.

لذا برای آشنایی بیشتر با خدمات من در زمینه مشاوره مدیریت پرتفوی اوراق بهادار بین المللی، پیشنهاد میکنم:

  • هم اکنون جنرال کاتالوگ سایت را دانلود و مطالعه کنید.
  • مقالات مرتبط را در وبلاگ این سایت مطالعه فرمایید.
  • با پرکردن فرم مشاوره، از فرصت یک جلسه مشاوره رایگان غیر حضوری بهره مند گردید.

همچنین در صورت تمایل می توانید از امکانات آموزشی موجود در منو آکادمی سایت نیز استفاده فرمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.