الگو سر و شانه های مرکب


1400/04/03

الگو سر و شانه های مرکب

برای بررسی عملکرد فعالیت و امتیازات خود باید در وب سایت وارد باشید. در صورت عضویت از بخش بالای صفحه وارد شوید، در غیر این صورت از دکمه پایین، مستقیم به صفحه ثبت نام وارد شوید.

زیر مجموعه ها

کاربران برتر هفته

سوالات متداول

درگذشت تلخ و جانسوز مهسا امینی را به تمام مردم ایران تسلیت عرض میکنیم؛ امید داریم که من بعد شاهد این قسم وقایع تلخ و ناگوار در کشور عزیزمان ایران نباشیم.

معنی کلمه شانه

معنی واژه شانه

اطلاعات بیشتر واژه
واژه شانه
معادل ابجد 356
تعداد حروف 4
تلفظ šāne
نقش دستوری اسم
ترکیب (اسم) [پهلوی: šānak]
مختصات (نِ) (اِ.)
آواشناسی SAne
الگوی تکیه WS
شمارگان هجا 2
منبع لغت‌نامه دهخدا
نمایش تصویر معنی شانه
لغت‌نامه دهخدا

معنی شانه . [ ن َ / ن ِ ] (اِ) آن چیزی باشد که از چوب و شاخ یا استخوان و فلزات و غیره سازند و زلف و گیسو را بدان پرداز دهند. (از برهان قاطع). آلتی است دندانه دار از چوب یا فلز که با آن مو را باز و پاک میکنند. (فرهنگ نظام ). و با مصدر کردن و زدن و کشیدن صرف شود : و از وی [ آمل ] آلاتهاء چوبین خیزد. چون کفچه و شانه و شانه نیام و ترازوخانه و کاسه و طیفوری . (حدودالعالم چ ستوده ص 141).
در فرق زده ست شانه ٔ مشکین
بی گیسویَکی دراز ازغمری .
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص 117).
آز چون نیست در سفله مزن
موی چون نیست غم شانه مخور.
خاقانی .
خدمت زلف و رخ کنند ازپی سنبل و سمن
شانه در آن مربعی آینه در مدوری .
خاقانی .
آن تیغ را که آینه دیدی زبان نمای
دندان نگر ز شانه بتر کز تو بازماند.
خاقانی .
بینداختم شانه کاین استخوان
نمی بایدم دیگرم سگ مخوان .
سعدی .
شکیل پای ستوران شده سر زلفی
ازو گره بجز از دست شانه نگشوده .
کمال اسماعیل (از آنندراج ).
دلم چو زلف تو آباد از پریشانی است
بخشت شانه مگر کرده اند تعمیرش .
مفید بلخی (از آنندراج ).
- پنجه ٔ شانه ؛ کنایه از ناخن باشد. (آنندراج ذیل شانه ).
- || هریک از دندانه های شانه :
میچکد خون دل از بسکه ز گیسوی کسی
پنجه ٔ شانه عجب نیست حنایی دارد.
سراج المحققین (از آنندراج ).
- شانه در آب بودن ؛ مهیای آرایش بودن ،چه زنها برای شانه کردن گیسوی بلند خود لازم است شانه را در آب گذارند و مکرر شانه را در آب بزنند تا مودرست باز شود. (فرهنگ نظام ) (بهار عجم ) :
ز زلف موج تا بیرون برد تاب
دم ماهی نهاده شانه در آب .
سلیم (از بهار عجم ).
- شانه در آب داشتن ؛ نهادن و قرار دادن شانه در آب :
شب که در مد نظر آن گیسوی پرتاب داشت
مردم چشمم ز مژگان شانه را درآب داشت .
سلیم (از بهار عجم ).
رجوع به شانه در آب بودن شود.
- شانه در آب نهادن ؛ رجوع به شانه در آب بودن شود.
- شانه ٔ زلف ؛ مشط. آن چیزکه بدان موی سر را آراسته کنند. شانه که برگیسو قرار دهند زیبائی را یا آراسته ماندن موی را :
زهره شاگردی آن شانه ٔ زلف تو کند
مشتری بندگی بند قبای تو کند.
منوچهری .
- شانه ٔ عاج ؛ شانه که از عاج ساخته شده باشد :
مرا حاجیی شانه ٔ عاج داد
که رحمت بر اخلاق حجاج باد.
سعدی .
- ناخن شانه ؛ شاخه ٔ شانه . دندانه ٔ شانه :
از رشک کند باد صبا بر سر خود خاک
در زلف تو شد بند مگر ناخن شانه .
طاهر غنی (از آنندراج ).
|| استخوان مابین دو دوش . (فرهنگ رشیدی ). استخوان کتف . (از برهان قاطع). استخوان مابین هر دو دوش که آن را بتازی کتف گویند. (آنندراج ).
کتف مردم . (غیاث اللغات ). استخوان منتهای دست متصل بگردن که الفاظ دیگرش دوش و کت است . (فرهنگ نظام ).هر یک از دو پاره ٔ بالایین پشت و این غیردوش است چه دوش منکب است . (یادداشت مؤلف ). کِفت . (برهان ). دو قطعه استخوان است سه گوش پهن و نازک که در بالا و عقب قفسه ٔ سینه قرار دارد تقریباً بین اولین و هشتمین دنده واقع شده کنار داخلی آن در حدود شش الی هفت سانتیمتر از تیزی تیره ٔ پشت فاصله دارد. این استخوان دارای دو سطح عقبی و جلوئی و سه کنار داخلی و خارجی و فوقانی و سه زاویه ٔ خارجی و پایینی و بالایی میباشد.
سطح خلفی کاملاً محدب است و در حد فاصل بین یکربع فوقانی و سه ربع تحتانی آن تیغه ٔ استخوانی که عمود بر آن است قرار دارد. باید دانست که این تیغه بعقب و بالا و خارج متوجه است و آن را خار کتف مینامند که در عرض استخوان از کنار داخلی شروع شده و در قسمت خارجی به زائده ٔ اخرمی منتهی میشود. و اما سطح قدامی یا حفره ٔ تحت کتفی گود و دارای خطوط برجسته مایلی است که از کنار داخلی به زاویه ٔ خارجی متوجه میباشد در روی این سطح عضله ٔ تحت کتفی می چسبد و خطوط مذکور چسبندگی عضله را به استخوان تقویت میکند. در کنارداخلی این ناحیه دو سطح سه گوش یکی در بالا و دیگری در پایین دیده میشود که رشته های عضله ٔ دندانه ای بزرگ روی آنها می چسبد. اما کنار داخلی که کنار شوکی نیز نامیده میشود سه چهارم آن مستقیم و یک چهارم بالایی آن بطرف خارج خم میشود ولی کنار فوقانی نازک و تیز است و در انتهای خارجی آن بریدگی هلالی است بنام بریدگی غرابی . (از کالبدشناسی توصیفی امیراعلم ص 12 به بعد).
- شاخ و شانه کشیدن ؛ با ارعاب و تهدید، سؤال و جواب کردن . بازخواست کردن ، با درشتی .
- شانه ٔ گوسفند ؛ استخوان پهن که بر پشت گوسفند و غیره است . (پاره ٔ شانه دیدن و شانه بین از معنی این کلمه می آید). (یادداشت مؤلف ). شانه ٔ گوسفند. پارو. (از یادداشت مؤلف ). استخوان شانه که بدان کف بینان فال میگیرند :
دانه ٔ گوسپند چرخ نگر
کاین معانی نشان شانه ٔ اوست .
خاقانی .
در شانه ٔ گوسفند گردون
من حکم به از زنان ببینم .
خاقانی .
رجوع به شانه بین شود.
|| قسمت کتف و دوش آدمی که نمایان باشد. بخشی که میان گردن و دست واقع است از هرسوی بدن . دوش . کول . النغوچ (در تداول عامه ) :
نگه کرد هومان بدید از کران
بگردن برآورد گرز گران
بزد بر سر شانه ٔ پیلتن
خروشنده گشت از دو روی انجمن .
فردوسی .
خداوند خانه برجست و چوبدستی برداشت و شانهاش بکوفت . (کلیله و دمنه ).
طفل تا گیرا و تا پویا نبو د
مرکبش جز شانه ٔ بابا نبود.
مولوی .
- شانه به شانه ؛ همدوش . برابر. در یک رده .
- شانه به شانه رفتن ؛ برابرو در یک ردیف حرکت کردن با کسی . همدوش کسی رفتن .
|| استخوان پنجه ٔ دست و پا. (فرهنگ رشیدی ) (آنندراج ). || نوعی از دست افزار جولاهه . (شرفنامه ٔ منیری ). افزاری است جولاهگان را که تارهای ریسمان را از آن گذرانند بعنوانی که در وقت بافتن دو تار بیکجا و پهلوی هم واقع نشود. (برهان قاطع). نوعی از دست افزار جولاهه . (مؤید الفضلاء).راچهه جولاهه . (غیاث اللغات ). آلتی است جولاهان را و عرب آن را حَف ّ گوید، اَحَف َّ الثَوب َ؛ بافت جامه را بشانه و تیغ. (منتهی الارب ). بمعنی کوچ جولاهه نیز آمده . (غیاث اللغات ). || ابزاری که قالی بافان دارند و هنگام بافتن قالی پودها را بدان کوبند تا نیک درهم شود.
|| ابزاری که بدان پنبه را زنند. شانه ٔ پنبه زن .
- شانه ٔ فشنگ ؛ محفظه ٔ نگهدارنده ٔ فشنگ که در تپانچه یا تفنگ جای دهند. (یادداشت مؤلف ). خشاب .
|| نام سلاح . (غیاث اللغات از فرهنگ اسکندرنامه ). || آلتی است آهنین چون سه یا چهار ارّه ٔ کوچک که با فاصله هایی از بن روی سطحی بهم پیوسته است و گرد و موی زاید تن اسب واستر بخراشیدن با آن گیرند. (از یادداشت مؤلف ). قشو و خرخره و شانه مانندی که بدان اسب و دیگر ستور را تیمار کنند. (ناظم الاطباء). قشو. شانه ٔ اسب . شانه ٔ ستورخار. (ناظم الاطباء). چیزی درشت تر و ستبرتر از شانه برای کاکل و یال :
بدو گفت کاه آر و اسبش بمال
چو شانه نداری ، بپشمین جوال .
فردوسی .
بگاه شانه بر او بر تذرو خایه نهد
بگاه شیب بدرد کمند رستم زال .
عنصری .
و رجوع به شال و قشو شود.
|| چوبی است پنج انگشتی یا بیشتر و یا کمتر که برای باد دادن خرمن و جدا شدن کاه از دانه ٔ گندم و جز آن بکار رود. (فرهنگ شعوری ج 2 ورق 135). جام . (و آن چیزی است که بدان خرمن باد بدهند). (یادداشت مؤلف ).شَنَه (در تداول برزیگران ). چوبی چون دسته ٔ بیل یا پارو که به انتهای آن پنج یا چهار قطعه چوب استوانه ای شکل خمیده و نوک تیز هر یک بدرازای نیم گز یا کمتر وفواصل معین تعبیه کرده باشند و مجموعاً حالت کف دست مقعر با انگشتان باز و اندک خمیده بخود گیرد. هَید.(سروری ). هسک . (سروری ). غله برافشان . (برهان قاطع). || خانه ٔ زنبوران شهد که آن را «زنبور شانه » و شان و گواره و لانه نیز گویند. (شرفنامه ٔ منیری ). شان عسل . (برهان قاطع). خانه ٔ زنبور عسل است . (فرهنگ جهانگیری ). شانه ٔ زنبور عسل . (انجمن آرا) (بهار عجم ) (آنندراج ). زنبورخانه . (مؤید الفضلاء). خانه ٔ زنبور که شان و لانه گویند. (فرهنگ شعوری ج 2 ورق 135) :
چون آینه برق زن سرابش
چون شانه ٔ انگبین خوشابش
زان آینه جان صفا گرفته
زان شانه ملک شفا گرفته .
خاقانی (تحفةالعراقین از انجمن آرا).
|| در کرک مواشی خطوط سرخرنگی است که برخی از آنها را بفال آمدن مهمان و یا عزیزی از جایی و یا به موضوعات دیگر تعبیر میکنند و این موضوع در میان جغتای ها بسیار رواج دارد. (فرهنگ شعوری ج 2 ورق 135). این معنی جای دیگر دیده نشد. || جست و خیز اسب . (فرهنگ جهانگیری ) (برهان قاطع) (انجمن آرا) (آنندراج ).
مترادف 1- دوش، كت، كتف، كول 2- مشاط، مشط 3- شيار 4- خشاب 5- كركيت 6- شان، كندو
انگلیسی shoulder, comb, heckle, scapula, pitchfork, the shoulder
عربی كتف، عاتق، هامش الطريق، حافة الطريق، جانب الخط الحديدي، ممر جانبي، كتف لبجبل، تقع على عاتقه، ساعد، تحمل عبء، دفع بكتفه، واجه
مرتبط کتف، هر چیزی شبیه شانه، جناح، سفت، استخوان کتف، کمربند شانه ای، استخوان سرشانه، عظم کتف، چنگال، پنجه، دو شاخه

مطالب مرتبط

نرم شانه

نرم شانه . [ ن َ ن َ / ن ِ ] (ص مرکب ) کنایه از کاهل . (برهان قاطع) (فرهنگ نظام

شانه ساز

شانه ساز. [ ن َ / ن ِ ] (نف مرکب ) سازنده ٔ شانه . کسی که شانه و مشط میسازد. (ناظم

شانه زن

شانه زن . [ ن َ / ن ِ زَ ] (نف مرکب ) پیراینده ٔ موها بشانه است . (از بهار عجم ). کسی

شانه زری

شانه زری . [ ن َ / ن ِ زَ ] (ص مرکب ) که شانه از زر دارد. || اصطلاحاً پارچه

شانه دان

شانه دان . [ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) جای شانه .شانه نیام . قاب شانه . چیزی که

شانه پیچ

شانه پیچ . [ ن َ / ن ِ ] (نف مرکب )پیچنده و گرداننده ٔ شانه و کتف . || کنایه

جعبه لام تا کام

تبلیغات توضیحی

اقتصاد رفتاری بررسی روشهای تاثیرگذار بر رفتار کاربران
مردم همیشه به دنبال چیزهایی هستند که نمیتونن اونارو داشته باشن، و با به سادگی نمیتونن اون رو به دست بیارن.

دو دست انداز برای قیمت طلا | الگوی شوم برای بیت کوین

دو دست انداز برای قیمت طلا | الگوی شوم برای بیت کوین

1400/04/03

کارشناسان معتقدند قیمت طلا در پایان سال میلادی هنوز می تواند به 1900 دلار برسد اما با افزایش نرخ تورم و نرخ بهره با مشکل روبرو خواهد شد. پیش بینی خوش بینانه برای قیمت طلا در حالی است که برای بیت کوین پیش بینی شومی ترسیم شده است.

به گزارش فراسرمایه ، بیت کوین در روز چهارشنبه همچنان در حال برگشت از پایین ترین سطح خود بود. ارز رمزنگاری شده در زیر آستانه اصلی 30هزار دلار در روز سه شنبه بسته شد و کاهش زیادی را تجربه کرد ، در یک نقطه به طور خلاصه تمام سودهای 2021 خود را پاک الگو سر و شانه های مرکب کرد. بعدا بهبود یافت و برای روزی که گذشت مثبت شد.

بر اساس داده های Coin Metrics ، روز چهارشنبه ، بیت کوین از مرز 34هزار دلار صعود کرد و در آغاز معاملات زود به 34هزار و 367 دلار رسید. آخرین تغییر قیمت در 33هزار و 641.27 دلار بود که در روز 3 درصد رشد داشت.

رقبای کوچکتر نیز با افزایش 6٪ اتر به 2014 دلار و ایکس آر پی با افزایش 9٪ با قیمت 64 سنت معامله شد. دلیل حرکتهای بالاتر مشخص نبود ، اما ارزهای رمزپایه به دلیل نوسان بالا معروف هستند.

بیت کوین شروع خوبی در سال داشت و با رسیدن به بالاترین رقم به طور تقریبی 65هزار دلاری مبادله رمزنگاری Coinbase و به نظر می رسید سرمایه گذاران نهادی با آن دیگر دلشان گرم شد.

اما بزرگترین کوین دیجیتال جهان از آن زمان سوار بر روی غلتک است ، در میان انبوه اخبار منفی ، ارزش تقریباً نصف شده است.

در چین ، مقامات در تلاش برای استخراج بیت کوین ، فرآیند پر مصرف برای اعتبار سنجی معاملات و تولید بیت کوین جدید هستند. در آخر هفته ، سرکوب استخراج کننده رمزنگاری پکن به استان سیچوان غنی از انرژی آبی گسترش یافت.

الگوی شوم برای بیت کوین

وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به اینکه بیت کوین روز چهارشنبه پس از فروش دیروز تثبیت شده است از قول رئیس شرکت سرمایه گذاری Navallier & Associated نوشت: اما ارز دیجیتال “عملکرد خوبی ندارد”.

به گفته وی ، نمودار قیمت امسال به نظر می رسد نه یک بلکه دو الگوی “سر و شانه” را ترسیم می کند. این اتفاق می افتد هنگامی که یک دارایی دارای سه قله باشد ، با یک وسط بالاتر از اولین و سوم. برای نمودارشناسان ، این نشانه آن است که دارایی در حال برگشت است.

الگوی سر و شانه از الگوهای برگشتی است. همان‌طور که از نام‌گذاری آن مشخص است، الگوهای برگشتی، الگوهایی هستند که روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد. الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است. طبق اطلاعات و تجربه‌های کسب‌شده، الگوی سر و شانه یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی است. این الگو یکی از چند الگوی برتری است که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است.

معمولاً الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهم به سقف یا کف خود رسیده است. این الگو در کف بعد از یک حرکت نزولی شکل‌گرفته و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا خواهد شد. ساختار این الگو از سه کف تشکیل‌شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود داشته و اصطلاحاً تشکیل‌دهنده بخش “سر” الگو هست.

پل ویگنا در وال استریت ژورنال نوشت:نمودار بیت کوین یکی روی دیگری انباشته شده است. این از نظر او شوم است. وی گفت که این نشان می دهد که نه تنها فروش بیت کوین تمام نشده است ، بلکه در نهایت الگو سر و شانه های مرکب می تواند رمزنگاری را به کمتر از 10،000 دلار برساند.

ناوالیر به وال استریت ژورنال گفت که با تعدادی از خریداران بیت کوین صحبت کرده است و دلایل آنها برای خرید معمولاً به این دلیل است که قیمت در حال افزایش است. وی گفت: “اگر آنها آن را فقط به دلیل بالا رفتن آن خریداری کنند ، احتمالاً می توانند آن را بفروشند.”

coindesk-BTC-chart-2021-06-24

آینده خوب برای طلا

قیمت طلا و نقره روز چهارشنبه در معاملات الگو سر و شانه های مرکب ایالات متحده افزایش یافت، زیرا فلزات شاهد جهش های اصلاحی ناشی از فشار شدید فروش اخیر هستند. معاملات آتی طلای آگوست (شهریور) با 6 دلار و 50 سنت افزایش در 783 دلار و 90 سنت و نقره در ژوئیه (دی) 0.283 دلار با 26.14 دلار در هر اونس افزایش یافت.

در اخبار یک شبه ، تعداد شاخص خرید مرکب منطقه یورو (PMI) در ماه ژوئن (تیر) 59.2 در مقابل 57.1 در ماه مه بود و انتظارات بازار را نیز پشت سر گذاشت.

بازارهای کلیدی خارج از بازار امروز شاخص دلار آمریکا کمی کاهش پیدا کرد. معاملات آتی نفت خام بالاتر است و پس از رسیدن به بالاترین سطح 2.5 سال گذشته یعنی 73.58 دلار ، در هر بشکه حدود 73.25 دلار معامله می شود. یک شبه بازده در اسکناس 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حال حاضر 1.475 درصد است.

با وجود افت چشمگیر طلا از طریق سطح حمایت بحرانی ، یکی از بانک ها احتمال بازگشت قیمت ها به 1900 دلار در هر اونس را تا پایان سال می بیند. با این وجود ، فلز گرانبها طی چند سال آینده باید با نرخ تورم و نرخ بهره بالاتر مقابله کند.

چهارشنبه ، در یک بحث بزرگنمایی ، فهاد طارق ، تحلیلگر فلزات گرانبها در Credit Suisse ، گفت که حتی در قیمت های پایین تر ، هنوز ارزش زیادی در بخش طلا ، به ویژه در فضای سهام وجود دارد.

او افزود: اگرچه فدرال رزرو اعلام کرده است که می تواند به طور بالقوه نرخ بهره را در سال 2023 افزایش دهد ، نرخ بهره واقعی هنوز در قلمرو منفی است و این به زودی تغییر نخواهد کرد. نرخ بهره یکی از علائم مهم برای قیمت طلا است.

طارق گفت که Credit Suisse طلا را الگوی نگهداری می بیند. با این حال ، این هنوز یک محیط مثبت برای تولیدکنندگان طلا است. این اظهارات در حالی است که معاملات آتی طلای آگوست با 1،783.60 دلار در هر اونس انجام شد که 0.36 درصد رشد داشت.

الگو سر و شانه های مرکب

برای بررسی عملکرد فعالیت و امتیازات خود باید در وب سایت وارد باشید. در صورت عضویت از بخش بالای صفحه وارد شوید، در غیر این صورت از دکمه پایین، مستقیم به صفحه ثبت نام وارد شوید.

زیر مجموعه ها

کاربران برتر هفته

سوالات متداول

درگذشت تلخ و جانسوز مهسا امینی را به تمام مردم ایران تسلیت عرض میکنیم؛ امید داریم که من بعد شاهد این قسم وقایع تلخ و ناگوار در کشور عزیزمان ایران نباشیم.

معنی کلمه شانه

معنی واژه شانه

اطلاعات بیشتر واژه
واژه شانه
معادل ابجد 356
تعداد حروف 4
تلفظ šāne
نقش دستوری اسم
ترکیب (اسم) [پهلوی: šānak]
مختصات (نِ) (اِ.)
آواشناسی SAne
الگوی تکیه WS
شمارگان هجا 2
منبع لغت‌نامه دهخدا
نمایش تصویر معنی شانه
لغت‌نامه دهخدا

معنی شانه . [ ن َ / ن ِ ] (اِ) آن چیزی باشد که از چوب و شاخ یا استخوان و فلزات و غیره سازند و زلف و گیسو را بدان پرداز دهند. (از برهان قاطع). آلتی است دندانه دار از چوب یا فلز که با آن مو را باز و پاک میکنند. (فرهنگ نظام ). و با مصدر کردن و زدن و کشیدن صرف شود : و از وی [ آمل ] آلاتهاء چوبین خیزد. چون کفچه و شانه و شانه نیام و ترازوخانه و کاسه و طیفوری . (حدودالعالم چ ستوده ص 141).
در فرق زده ست شانه ٔ مشکین
بی گیسویَکی دراز ازغمری .
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص 117).
آز چون نیست در سفله مزن
موی چون نیست غم شانه مخور.
خاقانی .
خدمت زلف و رخ کنند ازپی سنبل و سمن
شانه در آن مربعی آینه در مدوری .
خاقانی .
آن تیغ را که آینه دیدی زبان نمای
دندان نگر ز شانه بتر کز تو بازماند.
خاقانی .
بینداختم شانه کاین استخوان
نمی بایدم دیگرم سگ مخوان .
سعدی .
شکیل پای ستوران شده سر زلفی
ازو گره بجز از دست شانه نگشوده .
کمال اسماعیل (از آنندراج ).
دلم چو زلف تو آباد از پریشانی است
بخشت شانه مگر کرده اند تعمیرش .
مفید بلخی (از آنندراج ).
- پنجه ٔ شانه ؛ الگو سر و شانه های مرکب کنایه از ناخن باشد. (آنندراج ذیل شانه ).
- || هریک از دندانه های شانه :
میچکد خون دل از بسکه ز گیسوی کسی
پنجه ٔ شانه عجب نیست حنایی دارد.
سراج المحققین (از آنندراج ).
- شانه در آب بودن ؛ مهیای آرایش بودن ،چه زنها برای شانه کردن گیسوی بلند خود لازم است شانه را در آب گذارند و مکرر شانه را در آب بزنند تا مودرست باز شود. (فرهنگ نظام ) (بهار عجم ) :
ز زلف موج تا بیرون برد تاب
دم ماهی نهاده شانه در آب .
سلیم (از بهار عجم ).
- شانه در آب داشتن ؛ نهادن و قرار دادن شانه در آب :
شب که در مد نظر آن گیسوی پرتاب داشت
مردم چشمم ز مژگان شانه را درآب داشت .
سلیم (از بهار عجم ).
رجوع به شانه در آب بودن شود.
- شانه در آب نهادن ؛ رجوع به شانه در آب بودن شود.
- شانه ٔ زلف ؛ مشط. آن چیزکه بدان موی سر را آراسته کنند. شانه که برگیسو قرار دهند زیبائی را یا آراسته ماندن موی را :
زهره شاگردی آن شانه ٔ زلف تو کند
مشتری بندگی بند قبای تو کند.
منوچهری .
- شانه ٔ عاج ؛ شانه که از عاج ساخته شده باشد :
مرا حاجیی شانه ٔ عاج داد
که رحمت بر اخلاق حجاج باد.
سعدی .
- ناخن شانه ؛ شاخه ٔ شانه . دندانه ٔ شانه :
از رشک کند باد صبا بر سر خود خاک
در زلف تو شد بند مگر ناخن شانه .
طاهر غنی (از آنندراج ).
|| استخوان مابین دو دوش . (فرهنگ رشیدی ). استخوان کتف . (از برهان قاطع). استخوان مابین هر دو دوش که آن را بتازی کتف گویند. (آنندراج ).
کتف مردم . (غیاث اللغات ). استخوان منتهای دست متصل بگردن که الفاظ دیگرش دوش و کت است . (فرهنگ نظام ).هر یک از دو پاره ٔ بالایین پشت و این غیردوش است چه دوش منکب است . (یادداشت مؤلف ). کِفت . (برهان ). دو قطعه استخوان است سه گوش پهن و نازک که در بالا و عقب قفسه ٔ سینه قرار دارد تقریباً بین اولین و هشتمین دنده واقع شده کنار داخلی آن در حدود شش الی هفت سانتیمتر از تیزی تیره ٔ پشت فاصله دارد. این استخوان دارای دو سطح عقبی و جلوئی و سه کنار داخلی و خارجی و فوقانی و سه زاویه ٔ خارجی و پایینی و بالایی میباشد.
سطح خلفی کاملاً محدب است و در حد فاصل بین یکربع فوقانی و سه ربع تحتانی آن تیغه ٔ استخوانی که عمود بر آن است قرار دارد. باید دانست که این تیغه بعقب و بالا و خارج متوجه است و آن را خار کتف مینامند که در عرض استخوان از کنار داخلی شروع شده و در قسمت خارجی به زائده ٔ اخرمی منتهی میشود. و اما سطح قدامی یا حفره ٔ تحت کتفی گود و دارای خطوط برجسته مایلی است که از کنار داخلی به زاویه ٔ خارجی متوجه میباشد در روی این سطح عضله ٔ تحت کتفی می چسبد و خطوط مذکور چسبندگی عضله را به استخوان تقویت میکند. در کنارداخلی این ناحیه دو سطح سه گوش یکی در بالا و دیگری در پایین دیده میشود که رشته های عضله ٔ دندانه ای بزرگ روی آنها می چسبد. اما کنار داخلی که کنار شوکی نیز نامیده میشود سه چهارم آن مستقیم و یک چهارم بالایی آن بطرف خارج خم میشود ولی کنار فوقانی نازک و تیز است و در انتهای خارجی آن بریدگی هلالی است بنام بریدگی غرابی . (از کالبدشناسی توصیفی امیراعلم ص 12 به بعد).
- شاخ و شانه کشیدن ؛ با ارعاب و تهدید، سؤال و جواب کردن . بازخواست کردن ، با درشتی .
- شانه ٔ گوسفند ؛ استخوان پهن که بر پشت گوسفند و غیره است . (پاره الگو سر و شانه های مرکب ٔ شانه دیدن و شانه بین از معنی این کلمه می آید). (یادداشت مؤلف ). شانه ٔ گوسفند. پارو. (از یادداشت مؤلف ). استخوان شانه که بدان کف بینان فال میگیرند :
دانه ٔ گوسپند چرخ نگر
کاین معانی نشان شانه ٔ اوست .
خاقانی .
در شانه ٔ گوسفند گردون
من حکم به از زنان ببینم .
خاقانی .
رجوع به شانه بین شود.
|| قسمت کتف و دوش آدمی که نمایان باشد. بخشی که میان گردن و دست واقع است از هرسوی بدن . دوش . کول . النغوچ (در تداول عامه ) :
نگه کرد هومان بدید از کران
بگردن برآورد گرز گران
بزد بر سر شانه ٔ پیلتن
خروشنده گشت از دو روی انجمن .
فردوسی .
خداوند خانه برجست و چوبدستی برداشت و شانهاش بکوفت . (کلیله و دمنه ).
طفل تا گیرا و تا پویا نبو د
مرکبش جز شانه ٔ بابا نبود.
مولوی .
- شانه به شانه ؛ همدوش . برابر. در یک رده .
- شانه به شانه رفتن ؛ برابرو در یک ردیف حرکت کردن با کسی . همدوش کسی رفتن .
|| استخوان پنجه ٔ دست و پا. (فرهنگ رشیدی ) (آنندراج ). || نوعی از دست افزار جولاهه . (شرفنامه ٔ منیری ). افزاری است جولاهگان را که تارهای ریسمان را از آن گذرانند بعنوانی که در وقت بافتن دو تار بیکجا و پهلوی هم واقع نشود. (برهان قاطع). نوعی از دست افزار جولاهه . (مؤید الفضلاء).راچهه جولاهه . (غیاث اللغات ). آلتی است جولاهان را و عرب آن را حَف ّ گوید، اَحَف َّ الثَوب َ؛ بافت جامه را بشانه و تیغ. (منتهی الارب ). بمعنی کوچ جولاهه نیز آمده . (غیاث اللغات ). || ابزاری که قالی بافان دارند و هنگام بافتن قالی پودها را بدان کوبند تا نیک درهم شود.
|| ابزاری که بدان پنبه را زنند. شانه ٔ پنبه زن .
- شانه ٔ فشنگ ؛ محفظه ٔ نگهدارنده ٔ فشنگ که در تپانچه یا تفنگ جای دهند. (یادداشت مؤلف ). خشاب .
|| نام سلاح . (غیاث اللغات از فرهنگ اسکندرنامه ). || آلتی است آهنین چون سه یا چهار ارّه ٔ کوچک که با فاصله هایی از بن روی سطحی بهم پیوسته است و گرد و موی زاید تن اسب واستر بخراشیدن با آن گیرند. (از یادداشت مؤلف ). قشو و خرخره و شانه مانندی که بدان اسب و دیگر ستور را تیمار کنند. (ناظم الاطباء). قشو. شانه ٔ اسب . شانه ٔ ستورخار. (ناظم الاطباء). چیزی درشت تر و ستبرتر از شانه برای کاکل و یال :
بدو گفت کاه آر و اسبش بمال
چو شانه نداری ، بپشمین جوال .
فردوسی .
بگاه شانه بر او بر تذرو خایه نهد
بگاه شیب بدرد کمند رستم زال .
عنصری .
و رجوع به شال و قشو شود.
|| چوبی است پنج انگشتی یا بیشتر و یا کمتر که برای باد دادن خرمن و جدا شدن کاه از دانه ٔ گندم و جز آن بکار رود. (فرهنگ شعوری ج 2 ورق 135). جام . (و آن چیزی است که بدان خرمن باد بدهند). (یادداشت مؤلف ).شَنَه (در تداول برزیگران ). چوبی چون دسته ٔ بیل یا پارو که به انتهای آن پنج یا چهار قطعه چوب استوانه ای شکل خمیده و نوک تیز هر یک بدرازای نیم گز یا کمتر وفواصل معین تعبیه کرده باشند و مجموعاً حالت کف دست مقعر با انگشتان باز و اندک خمیده بخود گیرد. هَید.(سروری ). هسک . (سروری ). غله برافشان . (برهان قاطع). || خانه ٔ زنبوران شهد که آن را «زنبور شانه » و شان و گواره و لانه نیز گویند. (شرفنامه ٔ منیری ). شان عسل . (برهان قاطع). خانه ٔ زنبور عسل است . (فرهنگ جهانگیری ). شانه ٔ زنبور عسل . (انجمن آرا) (بهار عجم ) (آنندراج ). زنبورخانه . (مؤید الفضلاء). خانه ٔ زنبور که شان و لانه گویند. (فرهنگ شعوری ج 2 ورق 135) :
چون آینه برق زن سرابش
چون شانه ٔ انگبین خوشابش
زان آینه جان صفا گرفته
زان شانه ملک شفا گرفته .
خاقانی (تحفةالعراقین از انجمن آرا).
|| در کرک مواشی خطوط سرخرنگی است که برخی از آنها را بفال آمدن مهمان و یا عزیزی از جایی و یا به موضوعات دیگر تعبیر میکنند و این موضوع در میان جغتای ها بسیار رواج دارد. (فرهنگ شعوری ج 2 ورق 135). این معنی جای دیگر دیده نشد. || جست و خیز اسب . (فرهنگ جهانگیری ) (برهان قاطع) (انجمن آرا) (آنندراج ).
مترادف 1- دوش، كت، كتف، كول 2- مشاط، مشط 3- شيار 4- خشاب 5- كركيت 6- شان، كندو
انگلیسی shoulder, comb, heckle, scapula, pitchfork, the shoulder
عربی كتف، عاتق، هامش الطريق، حافة الطريق، جانب الخط الحديدي، ممر جانبي، كتف لبجبل، تقع على عاتقه، ساعد، تحمل عبء، دفع بكتفه، واجه
مرتبط کتف، هر چیزی شبیه شانه، جناح، سفت، استخوان کتف، کمربند شانه ای، استخوان سرشانه، عظم کتف، چنگال، پنجه، دو شاخه

مطالب مرتبط

نرم شانه

نرم شانه . [ ن َ ن َ / ن ِ ] (ص مرکب ) کنایه از کاهل . (برهان قاطع) (فرهنگ نظام

شانه ساز

شانه ساز. [ ن َ / ن ِ ] (نف مرکب ) سازنده ٔ شانه . کسی که شانه و مشط میسازد. (ناظم

شانه زن

شانه زن . [ ن َ / ن ِ زَ ] (نف مرکب ) پیراینده ٔ موها بشانه است . (از بهار عجم ). کسی

شانه زری

شانه زری . [ ن َ / ن ِ زَ ] (ص مرکب ) که شانه از زر دارد. || اصطلاحاً پارچه

شانه دان

شانه دان . [ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) جای شانه .شانه نیام . قاب شانه . چیزی که

شانه پیچ

شانه پیچ . [ ن َ / ن ِ ] (نف مرکب )پیچنده و گرداننده ٔ شانه و کتف . || کنایه

جعبه لام تا کام

تبلیغات توضیحی

اقتصاد رفتاری بررسی روشهای تاثیرگذار بر رفتار کاربران
مردم همیشه به دنبال چیزهایی هستند که نمیتونن اونارو داشته باشن، و با به سادگی نمیتونن اون رو به دست بیارن.

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه به قلم جان. جی. مورفی در سال ۱۹۹۹ میلادی توسط مؤسسه مالی نیویورک منتشر شد. این کتاب بیش از ۵ سال عنوان پرفروش‌ترین منبع آموزشی چاپی در زمینه سرمایه‌گذاری (مرتبط با بازارهای مالی) را به خود اختصاص داده و تاکنون به چندین زبان رسمی مختلف دنیا ترجمه و تجدید چاپ شده است. به زعم بسیاری از معامله‌گران حرفه‎ای و دانشجویانی که آن را مطالعه نموده‌اند، اثر جان مورفی به جرئت یکی از کامل‌ترین منابع آموزشی در زمینه تحلیل نموداری دارایی‌ها و ابزار مختلف مالی است. جهت آشنایی بیشتر با کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، در ادامه سرفصل‌های اصلی کتاب را به صورت مختصر معرفی خواهیم نمود.

قبل از شروع مطالعه‌ی تکنیک‌ها و ابزارهای مرسوم مورداستفاده در تحلیل تکنیکی، لازم است ابتدا مشخص شود که تحلیل تکنیکی چیست. باید در ابتدا تفاوت‌های میان تحلیل تکنیکال و بنیادی را شناسایی و مشخص کنیم و در ادامه به انتقاد‌های وارده به این روش بپردازیم. اعتقاد نویسنده‌ی کتاب این است که درک روشن از تحلیل تکنیکال باید هم‌راستا با توانایی این روش باشد.

شاید مهم‌تر از آن، فلسفه یا منطقی باشد که بر اساس آن ادعاها استوار است. در ابتدا بحث را با این سؤال آغاز می‌کنیم که تحلیل تکنیکال چیست؟ تجزیه و تحلیل فنی عملکرد بازار، در درجه‌ی اول از طریق استفاده از نمودارها، به منظور پیش‌بینی روند قیمت‌های آینده است. اصلاح عملکرد بازار سه اصل اولیه برای تکنسین‌ها دارد: قیمت‌ها، حجم معاملات موجود و سود و بهره. اصلاح رفتار قیمت در بازار، بر روی نمودارها بسیار باریک و کوچک به نظر می‌رسد، چراکه تکنسین‌ها معمولاً حجم معاملات و بهره‌ی آزاد را اجزایی جداناپذیر در نظر می‌گیرند.

پی دی اف کتاب تحلیل تکنیکال بازار سرمایه

یکی از دغدغه‌های اصلی افراد حین شروع یادگیری مباحث علمی مختلف، دسترسی به مراجع آموزشی معتبر است. اگر این منابع را به دوره‌‌ها و کتب آموزشی محدود کنیم، معمولاً همه اشخاص و به صورت هم‌زمان توانایی دسترسی به تمام این موارد را ندارند.

بنابراین تألیف و انتشار منابع جامع و پایه‌ از الزامات اولیه فرآیند یادگیری در هر زمینه‌ای است. در حال حاضر با توجه به گسترش همه جانبه ضریب نفوذ بازارهای مالی در زندگی مدرن انسان، همواره شاهد ورود سرمایه‌گذاران جدید به این بازار هستیم و از آنجایی که سرمایه گذاری در بورس یک فعالیت کاملاً تخصصی است؛ وجود نیاز روزافزون به منابع آموزش تحلیل و معامله‌گری در این بازار غیرقابل انکار می‌باشد. در این مطلب به معرفی یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تحلیل بازار مالی تحت عنوان «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» نوشته جان. جی. مورفی می‌پردازیم.

بسیاری از دانشجویان سرمایه‌گذاری اغلب از این گلایه می‌کنند؛ که علی‌رغم مطالعه منابع فراوان و شرکت در دوره‌های متعدد، هنوز آمادگی انجام معاملات واقعی را نداشته یا پس از ورود به الگو سر و شانه های مرکب بازار ضررهای سنگینی متقبل شده‌اند. حتی اگر دلیل عمده این وضعیت ناشی از خطاهای فردی معامله‌گر باشد، اما فقدان آموزش صحیح در این زمینه کاملاً ملموس است.

«جان. جی. مورفی» کیست؟

جان مورفی، تحلیل‌گر مالی معروف آمریکایی است، که پدر تحلیل تکنیکی بین‌ بازاری خوانده می‌شود. وی کتب معتددی در زمینه تحلیل بازارهای بورس تألیف و منتشر نموده و از این لحاظ یکی از شاخص‌ترین تحلیل‌گران بازار مالی محسوب می‌شود. او پس از فارغ‌التحصیلی در شرکت مالی CIT به عنوان دستیار سبدگردان و تحلیل‌گر نموداری مشغول به کار شد. مورفی در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی وارد شرکت مریل لینچ شده و بعدها به عنوان مدیر بخش تحلیل تکینکال ارتقاء یافت. جان پس از کسب شهرت و در ادامه فعالیت حرفه‌ای خود به مؤسسه مالی نیویورک رفت، تا به برگزاری دوره‎‌های آموزشی و مشاوره سرمایه‌گذاری بپردازد.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

۱- فلسفه تحلیل تکنیکال

فصل ابتدایی شامل تشریح فلسفه وجودی تحلیل نموداری، مزایای آن در مقابل سایر روش‌ها و برخی انتقادات پیرامون تحلیل تکنیکال است.

۲- نظریه داو

در فصل دوم تاریخچه، اصول مقدماتی و مشکلات احتمالی نظریه اساسی تحلیل تکنیکال به همراه مثال‌های نموداری واقعی آن ذکر شده‌اند.

۳- ساختار نمودار

با مطالعه فصل سوم ساختار و انواع مختلف نمودار قیمت، تایم‌فریم‌ها و تأثیر حجم معاملات در تحلیل تکنیکال را به خوبی درک خواهید نمود.

۴- مفاهیم مقدماتی روند

در این فصل به منظور ایجاد توانایی تشخیص صحیح جهت حرکات قیمت در خوانندگان کتاب، به شرح مفهوم روند قیمت، خطوط روند، حمایت و مقاومت، خطوط کانال، درصدهای بازگشتی، نسبت‌های فیبوناچی و سایر ابزار مهم تحلیل نموداری سنتی پرداخته شده است.

۵- الگوهای مهم برگشتی

تشخیص نقاط بازگشت یکی از مهم‌ترین اهداف و دغدغه‌های تحلیل‌گران نموداری است. با مطالعه این فصل دیدگاه مناسبی در مورد منطق تشکیل الگوهای قیمتی، انواع آن‌ها و نحوه تعیین اهداف حرکات قیمت بر اساس این الگوها پیدا خواهید کرد.

۶- الگوهای ادامه‌دهنده

در مقابل الگوهای بازگشتی نمودار قیمت، ساختارهای ادامه‌دهنده قرار دارند. در فصل ششم تعاریف و جزئیات الگوهای مثلث، پرچم، مستطیل، کنج، واگرایی، هم‌گرایی و نحوه استفاده از آن‌ها در جریان مثال‌های واقعی از بازارهای مختلف شرح داده شده‌اند.

۷- حجم معاملات

حجم در عین سادگی یکی از مؤلفه‌های اصلی تابلوی معاملات بازار و تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. فصل هفتم شامل نحوه تفسیر حجم روزانه و شرح ماهیت انواع شاخص‌های مبتنی بر آن است.

۸- نمودارهای بلندمدت

در جریان مطالعه فصل هشتم شما با انواع افق سرمایه‌گذاری شامل کوتاه، میان و بلندمدت آشنا می‌شوید. پس از مطالعه این فصل باید بتوانید، بهترین رویکرد زمانی سرمایه‌گذاری را برای معاملات شخصی خود انتخاب کنید.

۹- میانگین‌های متحرک

جان مورفی پس از تشریح مفاهیم و ابزارهای بنیادین تحلیل نمودار قیمت، به مبحث جذاب اندیکاتورهای تکنیکالی پرداخته است. فصل نهم شامل تعریف انواع میانگین‌های متحرک، ارتباط میانگین و چرخه زمانی، کاربرد اعداد فیبوناچی در میانگین‌ها و نحوه بهینه‌سازی آن‌ها است.

۱۰- اسیلاتورها

در فصل دهم از کتاب با انواع و کاربرد مهم‌ترین اسیلاتورهای مورد استفاده معامله‌گران شامل استوکاستیک (K%D)، RSI، شاخص کانال کالا (CCI)، لری ویلیامز (%R) و مکدی (MACD) به طور کامل آشنا می‌شوید.

۱۱- نمودار نقطه و رقم

این نوع از نمودارهای قیمتی بازار مالی برای بسیاری از معامله‌گران گاهاً مرموز و پر از ابهام به نظر می‌رسند. یکی از بهترین منابع آموزشی برای درک ساختار، روش‌های تفسیر و تکنیک‌های معاملاتی نمودار نقطه و رقم، فصل یازدهم این کتاب است

۱۲- نمودارهای شمعی ژاپنی

جان مورفی در فصل دوازهم به تشریح یکی از ابزار تحلیلی مورد علاقه معامله‌گران بازار بورس پرداخته است. در این فصل تعاریف اولیه شمع‌های قیمتی، انواع مختلف الگوهای شمعی و نحوه معامله‌گری با آن‌ها به همراه راهنمای تصویری کامل این ساختارهای قیمت ذکر شده‌اند.

۱۳- نظریه امواج الیوت

در تدوین این کتاب علاوه بر مباحث مقدماتی، مفاهیم و روش‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال در بازار مالی نیز مورد توجه بوده است. فصل سیزدهم شامل تاریخچه و مبانی امواج الیوت، روش‌های موج شماری، کانالیزه شدن و کاربرد اعداد فیبوناچی در تئوری الیوت می‌باشد.

۱۴- چرخه‌های زمانی

همواره در کنار تحلیل تحرکات قیمت، بررسی بعد زمان نمودار نیز از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در فصل چهاردهم مفهوم چرخه‌های زمانی، تأثیر آن‌ها بر حرکات بلندمدت روند و نحوه ترکیب آن‌ها با سایر ابزار تکنیکی شرح داده می‌شوند.

۱۵- کامپیوترها و سیستم‌های دادوستد

فصل پانزدهم حاوی اطلاعات مهم و کاربردی در مورد نقش ابزارهای کامپیوتری در فرآیند تحلیل نموداری است. در کنار این مباحث، ماهیت سیستم‌های معاملاتی مکانیکی (ماشینی) به همراه معایب و مزایای آن‌ها نیز توضیح داده شده‌اند.

۱۶- مدیریت مالی و تاکتیک‌های معامله

پس از تشریح کامل مفاهیم مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال، فصل شانزدهم کتاب به تشریح مبحث بسیار مهم مدیریت سرمایه، انواع دستورات معاملاتی و عناصر اساسی معاملات موفق پرداخته است.

۱۷- شاخص‌های بازار سرمایه

در راستای آشنایی با سایر شاخص‌های مهم و جانبی تحلیل تکنیکال، مطالعه دقیق فصل هفدهم مهم تلقی می‌شود. در واقع با تفسیر صحیح ابزاری چون خط پیشرفت-پسرفت (AD)، اسیلاتور مک للان و شاخص آرمز، ارزیابی دقیق‌تری از شرایط حاکم بر بازار خواهید داشت.

جمع‌بندی و خلاصه مطالب

در فصل پایانی کتاب مفاهیم مهمی نظیر رویکرد تکنوفاندامنتالی، نحوه تدوین و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی شخصی به منظور ایجاد آمادگی در مخاطبان برای ورود به معاملات واقعی بازار مالی گنجانده شده است.

ترجمه و انتشار کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در ایران

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه توسط آقایان کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی ترجمه شده و چاپ اول آن در تابستان سال ۱۳۸۴ توسط انتشارات چالش منتشر گردید. در مورد کیفیت ترجمه نسخه فارسی این کتاب نیز توجه داشته باشید؛ که با توجه تجربیات و سوابق متصدیان امر، متن با زبانی کاملاً گویا و قابل فهم بازگردانی شده است؛ تا برای همه معامله‌گران اعم از مبتدی و حرفه‌ای کاملاً کاربردی و مناسب باشد

این کتاب توسط نشر چالش نوشته ی جان ج. مورفی، ترجمه ی کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی منتشر شده است؛ و در 18 فصل به رشته ی تحریر درآمده است که در ذیل به تشریح آن ها می پردازیم:

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی – PDF ترجمه فارسی

کتاب تحلیل الگو سر و شانه های مرکب تکنیکال جان مورفی (John Murphy) یکی از بهترین کتاب های ترجمه شده به زبان فارسی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

اکنون میتوانید پس از خرید کتاب PDF را فورا دانلود کنید.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی (John Murphy) یکی از بهترین کتاب های ترجمه شده به زبان فارسی برای یادگیری تحلیل تکنیکال است، اکنون میتوانید پس از خرید کتاب PDF را فورا دانلود کنید.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی - PDF ترجمه فارسی

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

یکی از بهترین منابع برای آموزش تحلیل تکنیکال کتاب “TECHNICAL ANALYSIS FINANCIAL MARKETS” اثر جان مورفی است که با توجه به ارائه روان و ساده، افراد بسیاری را مفاهیم تحلیل فنی بازار های مالی آشنا کرده است.

آقای جان مورفی یکی از شاخص ترین تحلیل گران تکنیکال هستند که چندین سال به عنوان تحلیل گر شبکه سی ان بی سی و مدیریت ارشد موسسه مریل لینچ امریکا و شرکت جی جی ام را بر عهده داشتند.

فهرست مطالب کتاب جان مورفی

فصل اول فلسفه تحلیل تکنیکال

 • مقدمه
 • فلسفه یا منطق
 • تحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی های بنیادی
 • انعطاف پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال
 • تحلیل تکنیکال وکارایی آن در بازه های زمانی مختلف
 • پیش بینی های اقتصادی
 • تحلیل گر تکنیکی یا چارتیست کیست؟
 • برخی انتقادات در مورد تحلیل تکنیکال
 • نظریه ورود تصادفی (Random Walk)
 • اصول کلی

فصل دوم نظریه داو

 • مقدمه
 • اصول مقدماتی آموزش تحلیل تکنیکال
 • استفاده از قیمت های پایانی و خطوط
 • چند انتقاد به نظریه داو
 • بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی

فصل سوم ساختار نمودار

 • مقدمه
 • انواع نمودارهای موجود
 • نمودارهای شمعی
 • نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی
 • ساختار نمودار میله ای روزانه
 • حجم معاملات
 • نمودار هفتگی و ماهانه

فصل چهارم مفاهیم مقدماتی روند

 • تعریف روند
 • روند سه جهت دارد
 • روند ها به سه دسته تقسیم می شوند
 • پشتیبانی و مقاومت
 • خطوط روند
 • اصل باد بزن
 • اهمیت عدد سه
 • شیب نسبی خط روند
 • خط کانال
 • درصد تصحیح یا برگشت
 • خطوط باد بزن گان (Gann) و فیبوناچی
 • خطوط روند داخلی
 • شکاف های قیمت

فصل پنجم الگوهای مهم برگشتی

 • مقدمه
 • الگوهای قیمت
 • دو نوع الگو :
 • الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده
 • الگوی برگشتی سر و شانه ها
 • اهمیت حجم معامله
 • پیدا کردن هدف قیمت
 • سر وشانه های کف یا معکوس
 • الگوهای سر و شانه های مرکب
 • سقف ها و کف های سه قلو
 • سقف ها و کف های دوقلو
 • تغییرات در الگوی ایده آل
 • نعلبکی ها واسپایک ها

فصل ششم الگوهای ادامه دهنده

 • مقدمه
 • مثلث
 • مثلث متقارن
 • مثلث افزایشی
 • مثلث کاهشی
 • الگوی (مثلث) پهن شونده
 • پرچم های مثلث و پرچم های چهارگوش
 • کنج ها
 • تشکیل الگوهای مستطیل
 • حرکت موزون
 • الگوی ادامه دهنده سر و شانه ها
 • تایید و واگرایی

فصل هفتم حجم معاملات

 • مقدمه
 • حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه
 • جمع بندی اصول حجم معامله

فصل هشتم نمودارهای بلند مدت

 • معرفی
 • اهمیت دوره های بلند مدت
 • روندهای بلند مدت تصادفی بودن را انکار می کنند
 • از نمودارهای بلند مدت تانمودارهای کوتاه مدت
 • آیا می بایست نمودارهای بلند مدت را با نرخ تورم تنظیم کرد؟
 • نمودارهای بلند مدت برای اهداف معاملاتی مناسب نیستند.
 • مثال هایی از نمودارهای بلند مدت

فصل نهم میانگین های متحرک

 • مقدمه
 • میانگین متحرک : ابزاری انعطاف پذیر با تاخیر زمانی
 • توسعه میانگین متحرک
 • استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین هدف قیمت
 • اندازه گیری تغییرات با پهنای باند
 • ارتباط میانگین متحرک و چرخه زمانی
 • کاربرد اعداد فیبونانچی در میانگین های متحرک
 • کاربرد میانگین متحرک در نمودارهای بلند مدت
 • قانون هفتگی
 • بهینه سازی لازم است یا نه؟
 • خلاصه
 • میانگین متحرک تطبیق پذیر(A.M.A)
 • جایگزین های میانگین متحرک

فصل دهم اسیلاتورها

 • مقدمه
 • کاربرد اسیلاتورها در رابطه با روند
 • اندازه گیری جنبش
 • اندازه گیری درجه تغییرات (ROC)
 • ساخت یک اسیلاتور با استفاده از دو میانگین متحرک
 • شاخص کانال کالا (CCI)
 • اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
 • استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهای عمومی
 • استوکاستیک ها (K%D)
 • %R لری ویلیامز
 • اهمیت روند
 • چه زمانی اسیلاتور ها مفیدترین کاربرد را دارند
 • میانگین متحرک همگرایی / واگرایی (MACD)
 • هیستوگرام MACD
 • ترکیب هفته ها و روزها
 • تاثیر اخبار فاندامنتال را بر بازار بررسی کنید

فصل یازدهم نمودار نقطه و رقم

 • مقدمه
 • نمودار نقطه و رقم درمقابل نمودار میله ای
 • ساختار نمودار میان روزه نقطه و رقم
 • شمارش افقی
 • الگوی قیمت
 • نمودارهای سه واحد برگشتی نقطه و رقم
 • ساختار نمودار سه واحد برگشتی نقطه و رقم
 • رسم خطوط روند
 • تکنیک اندازه گیری
 • تاکتیک های معامله
 • فواید نمودارهای نقطه و رقم
 • شاخص های تکنیکی نمودارهای نقطه و رقم
 • رسم کامپیوتری نمودار نقطه و رقم
 • میانگین متحرک های نمودارهای نقطه و رقم

فصل دوازدهم نمودارهای شمعی ژاپنی

 • مقدمه
 • نمودارهای شمعی
 • نمودارهای شمعی مقدماتی
 • تحلیل الگوهای شمعی
 • الگوهای دنباله دار
 • الگوهای شمعی فیلتر شده

فصل سیزدهم نظریه موج الیوت

 • تاریخچه
 • اصول اولیه امواج الیوت
 • ارتباط بین موج الیوت و نظریه داو
 • موج های تصحیح گر
 • قانون تناوبی
 • کانالیزه شدن (کانال بندی)
 • موج چهارم مانند یک سطح حمایت
 • اعداد فیبوناچی پایه و اساس اصل موج
 • نسبت های فیبوناچی بازگشت ها
 • هدف های زمانی فیبوناچی
 • ترکیب سه جنبه نظریه موج
 • جمع بندی ونتیجه گیری

فصل چهاردهم چرخه های زمانی

 • مقدمه
 • چرخه ها
 • چگونه مفاهیم چرخه به درک تکنیک های نموداری کمک می کنند
 • چرخه های حاکم
 • ترکیب طول دوره چرخه ها
 • اهمیت روند
 • حرکت انتقالی به چپ و راست
 • چگونه چرخه ها را مجزا کنیم
 • چرخه های موسمی
 • چرخه ریاست جمهوری
 • ترکیب چرخه ها با دیگر ابزارهای تکنیکی
 • تحلیل بیشترین بی نظمی طیفی

فصل پانزدهم کامپیوترها و سیستم های داد و ستد

 • مقدمه
 • بعضی نیازهای کامپیوتر
 • گروه بندی ابزارها وشاخص ها
 • استفاده از ابزارها و شاخص ها
 • سیستم های سهمی وار و حرکت هدایتی ولس ویلدر
 • مزایا و معایب سیستم های داد و ستد

فصل شانزدهم مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

 • مقدمه
 • سه عنصر اساسی برای معامله موفق
 • مدیریت مالی
 • معاملات متوالی: باقی ماندن در روند یا تکرار معاملات
 • بعد از دوره های سود ویا ضرر چه باید کرد
 • تاکتیک های معامله
 • ترکیب عوامل تکنیکی و مدیریت مالی
 • انواع دستورات معاملاتی
 • از نمودارهای روزانه تا نمودارهای تغییرات میان روز قیمت
 • استفاده از نقاط محوری نمودارهای میان روز
 • خلاصه ای از مدیریت مالی و اصول راهنمای معامله
 • استفاده در بازار سهام
 • تخصیص وجه(تقسیم بندی سرمایه)
 • مدیریت حساب مالی و شرکت های سرمایه گذاری سهام

فصل هفدهم شاخص های بازار سرمایه

 • اندازه گیری پهنای بازار (Measuring Market Breadth)
 • مقایسه شاخص های بازار
 • خط پیشرفت – پسرفت (AD)
 • واگرایی خط پیشرفت – پسرفت (AD)
 • خط AD هفتگی و خط AD روزانه
 • تغییرات در خط AD
 • اسیلاتور مک للان
 • شاخص مجموع مک للان
 • بالاهای جدید و پایین های جدید
 • شاخص بالاهای جدید – پایین های جدید
 • حجم معامله صعودی در مقابل حجم معامله نزولی
 • شاخص آرمز (THE ARMS INDEX)
 • شاخص TRIN در مقابل TICK
 • صاف کردن شاخص آرمز
 • آرمز باز (OPEN ARMS)
 • نمودار حجم تعادلی

فصل هجدهم جمع بندی مباحث : خلاصه مطالب

 • خلاصه مباحث تکنیکال
 • چگونه تحلیل های تکنیکی و بنیادی را با هم هماهنگ کنیم؟
 • تحلیل گر تکنیکی مجاز بازار
 • نام های مختلف تحلیل تتکنیکال

پس از خرید کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی می توانید به سادگی فایل ترجمه شده را دانلود کنید.

2 دیدگاه برای کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی – PDF ترجمه فارسی

farzad aria – 8 شهریور 1399

یکی از بهترین کتاب های فارکس برای تحلیل و بروزرسانی اطلاعات خودمان .حتما پیشنهاد میکنم بخرید جان مورفی عالیه

محمد (مالک تایید شده) – 29 تیر 1400

با سلام خدمت عزیزان دست‌اندرکار سایت. واقعاً سایت خوبی دارید امیدوارم همواره پرقدرت ادامه بدید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.