آموزش ارزش سرمایه گذاری


تاثیر سرمایه‌گذاری در آموزش کارکنان بر شاخص های مالی، عملکرد غیرمالی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

1 کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار وعضو هیئت‌علمی ،گروه حسابداری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری در آموزش کارکنان بر شاخص های مالی، عملکرد غیر مالی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می­باشد. مقاله حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی-همبستگی می‌باشد. به این منظور از داده‌های مربوط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه‌ی زمانی 1389 الی 1394 استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته­است. به منظور آزمون فرضیه‌ها از تجزیه و تحلیل داده‌های پنلی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که: بین سرمایه گذاری در آموزش کارکنان با فروش(درآمد) آتی، عملکرد مالی و غیر مالی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام جاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. این درحالی است که بین سرمایه گذاری در آموزش کارکنان با فروش(درآمد) جاری رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

 • سرمایه‌گذاری در آموزش کارکنان
 • شاخص‌های مالی
 • عملکرد غیرمالی
 • ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
 • ارزیابی متوازن

عنوان مقاله [English]

The Effect of Investment in the Staff Training on Financial Indexes, Non-Financial Performance and Market Value of Equity

نویسندگان [English]

 • Mostafa Kalavi 1
 • farzaneh hidarpour 2

The main purpose of the current paper is to investigate the effect of investment in staff training on the financial indexes, non-financial performance and market value of equity. The present paper is applied and descriptive pertaining to correlation-survey research.
For this purpose, the related data of the accepted companies in Tehran stock exchange was utilized from the temporal periods of 2010 to 2015. Analysis of research data has been made at two levels of inferential and descriptive statistics. To test the hypotheses, analysis of panel data and regression analysis was applied. Research findings indicate that there is a significant and positive relationship between investment in staff training and future sale(revenue), financial and non-financial performance and market value of equity, whereas there is no significant relationship between investment in staff training and current sale(revenue).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment in the Staff Training
 • Financial Indexes
 • Non-Financial Performance
 • Market Value of Equity
 • Balance Score Card

مراجع

* حساس یگانه، یحیی و نظام الدین رحیمیان، اسماعیل توکل نیا (1393). بررسی ارزش آفرینی گزارشگری سرمایه انسانی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، شماره 20، بهار 93 صص 11-34.

* دارابی، رویا(1391). تاثیر افشای اجزای سرمایه فکری بر کیفیت گزارشگری مالی، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گزاری،شماره چهارم،زمستان 91، صص 105-131.

* عبدالهی، جواد(1386). متناسب سازی و ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت همکاران سیستم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

* عسگری،محمدرضا- قادر مهر علی گملی (1392). بررسی رابطه بین معیارهای ارزیابی متوازن با کیفیت سود، پژوهش های مالی و حسابداری، سال پنجم،شماره بیستم، زمستان 92، صص 117-156.

* عظیمی، علی رضا(1388). بررسی تعیین شاخص های گوناگون سازه های ارزیابی متوازن با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

* علامه،سیدمحسن وعلی شیخ ابومسعودی(1394). بررسی تأثیر سرمایه فکری، با نقش میانجی مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد سازمان از منظر مدل BSC ،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، شماره 24، بهار 94 صص 73-87.

* علوی، سیدعلی و روح الله قرشی (1386) .الگوی اندازه گیری سرمایه فکری در سازمان های ایرانی، اندیشه مدیریت. ش2، صص 127-105.

* کمالی شهری، عصمت السادات (1384). امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در شرکت های فعال در صنعت لوازم خانگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.

* مشایخی، بیتا و زینب خاک نجاتی (1394). قابلیت پیش بینی سود و ارتباط با ارزش: بررسی نقش هزینه های کارکنان، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره 16 زمستان 94، صص 35-43.

* نمازی،محمد و رضا جامعی(1389).نقش اطلاعات حسابداری(هزینه یابی)منابع انسانی روی سازه های سیستم ارزیابی متوازن شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران،مجله پژوهش های حسابداری مالی،سال دوم شماره چهارم شماره پیاپی(6)صص 44-21.

* نمازی، محمد وداریوش فروغی، سعید فرزادی(1393).بدهیهای فکری: مفهومی نوین در تقابل با سرمایه های فکری، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ، ش 23، زمستان 93 صص 15-30.

* نمازی، محمد و حمید الهیاری ابهری (1388).بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز.

* نیکبخت، محمدرضا و عالمه یزدانیان ، الهام جمالی (1395). تحلیل هزینه- منفعت افشای سرمایه فکری از دیدگاه آموزش ارزش سرمایه گذاری صاحب نظران و کارشناسان حسابداری، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ،شماره 18، تابستان 95، صص 95-104.

* Amir, E. and G. Livne. 2005. Accounting, Valuation and Duration of Football Player Contracts. Journal of Business Finance and Accounting 32 (4): 549-586.

* Bartel, A. P. 1994. Productivity Gains form the Implementation of Employee Training Programs. Industrial Relations 33 (4): 411-425.

* Blundell, R., L. Dearden, C. Meghir and B. Sianesi. (1999). Human Capital Investment: The Returns from Ducation and Training to the Individual, the Firm and the Economy. Fiscal Studies 20 (1): 1-23.

* Becker, G. S. 1964. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education . New York: Columbia University Press.

* Brooking, A. 1996. Intellectual Capital: Core Asset for the Third Millennium Enterprise. New York: International Thomson Business Press.

* Chi-Hsien liao and Sogtao Mo – Julia Grant. (2008).Market Implication of Human Capital Investment: 1-36 ,www. ssrn. corn

* Drucker, P. F. (1999). Knowledge-Worker Productivity: The Biggest Challenge. California Management Review 41 (2): 79-81.

* Douthat, J. 1970. Accounting for Personnel Training and Development Costs. Training and Development Journal 24 (6): 2-6.

* Edvinsson, L. and M. S. Malone. (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Roots . New York: HarperBusiness.

* Elias, N. (1972). The Effects of Human Asset Statements on the Investment Decision: An Experiment. Journal of Accounting Research 10 (supplement): 215-233.

* Flamholtz, E. G. 1971. A Model for Human Resource Valuation: a Stochastic Process with Service Rewards.The Accounting Review 46 (2): 253-267

* Friedman, A. and B. Lev. 1974. A Surrogate Measure for the Firm’s Investment in Human Resources. Journal of Accounting Research 12 (2): 235-250.

* Hendricks, J. A. 1976. The Impact of Human Resource Accounting Information on Stock Investment Decisions: An Empirical Study. The Accounting Review 51 (2): 292-305.

* Huselid, M. A. 1995. The Impact of Human Resource Management Practices آموزش ارزش سرمایه گذاری on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance. Academy of Management Journal 38 (3): 635-672.

* Kaplan, R. S. and D. P. Norton. 1992. The Balanced Scorecard-Measures That Drive Performance.Harvard Business Review 70 (1): 71-79.

* Kaplan, R.S. and D. P. Norton.(2006).Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies. Boston, MA: Harvard Business School Press.

* Kuo-An Tseng , Ching-I Lin , Szu-Wei Yen , (2015) "Contingencies of Intellectual Capitals and Financial Capital on Value Creation: Moderation of Business Cycles", Journal of Intellectual Capital, Vol. 16 Iss: 1, pp.156 – 173

* Lev, B. (2001). Intangibles: Management, Measurement, and Reporting. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

* Psacharopoulos, G. 1973. Returns to Education: An International Comparison. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

* Roos, J., G. Roos, L. Edvinsson and N. C. Dragonetti. 1998. Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape . New York: New York University Press.

* Stewart, T. A. 1994. Your Company’s Most Valuable Asset: Intellectual Capital. Fortune 130 (7): 28-33.

* Uysal, G. (2016). Human Resources Accounting: Costs and Benefits Analysis. Management Studies, 4(5), pages 1-3.

* Youndt, M. A., S. A. Snell, J. W. Dean, and D. P. Lepak. 1996. Human Resource Management, Manufacturing Strategy and Firma Performance. Academy of Management Journal 39 (4): 836-866.

* Young Sung,Sun.,Jin Nam Chi (2016). To Invest or Not to Invest: Strategic Decision Making Toward Investing in Training and Development in Korean Manufacturing Firms,The International Journal of Human Resource Management, Published online: 05 Oct 2016, Pages 1-26.

* Wen-Min Lu, Wei-Kang Wang, Qian Long Kweh)2014) “Intellectual Capital and Performance in the Chinese life Insurance Industry” Omega, Volume 42, Issue 1, January 2014, Pages 65-74.

تابع PV اکسل-محاسبه ارزش فعلی سرمایه

احتمالا تا الان تبلیغات مختلفی درباره “بیمه عمر” شنیده اید.در این نوع بیمه ها از شما می خواهند مبلغی را به صورت ماهانه پرداخت نمایید و گفته می شود که ماهانه مثلا سود 18 % به آن تعلق می گیرد.شما باید این کار را به مدت 10 یا 20 سال (بسته به نوع بیمه) انجام دهید و در پایان از یک سری مزایا بیمه ای و سرمایه ای برخوردار خواهید شد.اما سوالی که برای همه ما باقی می ماند این است که ارزش فعلی (الان) این سرمایه گذاری در مدت 20 سال آینده با آموزش ارزش سرمایه گذاری پرداخت هایی که انجام می دهیم، چه میزان خواهد بود؟

تابع PV ارزش فعلی سرمایه را بر اساس یک دوره پرداخت با نرخ بهره ثابت در آینده مشخص می کند.

آقای “عمر گریز” خود را بیمه عمر کرده است.این شخص به مدت 10 سال هر ماه مبلغ 130,000 تومان را به شرکت بیمه “فنا عمر” پرداخت می کند.شرکت بیمه به شخص گفته است که سالانه 18% سود به پرداختی این شخص تعلق خواهد گرفت.این شخص از شما می خواهد که ارزش فعلی این سرمایه گذاری را برای او محاسبه کنید.

ساختار تابع PV:

=PV( rate , nper , pmt , [fv] , [type] )

=PV( نوع پرداخت , ارزش آتی , مقدار پرداخت در هر دوره , تعداد کل دوره های پرداخت , نرخ بهره )

rate:در این قسمت نرخ بهره را وارد آموزش ارزش سرمایه گذاری می کنیم.در این مثال بهره به صورت سالانه بیان شده است.پس آن را تقسیم بر 12 ماه سال خواهیم کرد.

nper:تعداد کل دوره های پرداخت را در این قسمت وارد می کنیم.در مثال گفته شده است که به مدت 10 سال و هر سال 12 ماه می باشد.پس جمعا 120 ماه باید وام را بازپرداخت نمایم.

PMT:مقدار پرداختی در هر دوره را پرداخت می کنیم.ماهی 130 هزارتومان

Fv:وارد کردن این آیتم اختیاری بوده و می توانید آن را خالی رها کنید.ولی در این قسمت می توانید ارزش آتی را وارد نمایید.در صورت خالی رها کردن مقدار آن برابر با صفر خواهد بود.

type:وارد کردن این آیتم اختیاری بوده و می توانید آن را خالی رها کنید.ولی این قسمت نحوه پرداخت را تعیین می کند.اگر برابر با 0 بود یعنی در پایان هر دوره قسط پرداخت می شود و اگر 1 بود در ابتدای دوره قسط پرداخت می شود.در صورتی که خالی رها کردن مقدار آن صفر خواهد بود.

نتیجه این فرمول عدد 7,214,799.03409943 می باشد.یعنی ارزش فعلی (الان) این سرمایه گذاری با شرایط بیان شده مبلغ 7,214,799.03409943 خواهد بود.

اما بیایید یک تمرین دیگر با هم انجام دهیم.اگر آقای “عمر گریز” از امروز به مدت 10 سال هر ماه 130000 تومان به حساب بانکی واریز نماید و سود سالانه آن 18% باشد، ارزش آتی آن چقدر خواهد بود؟

جواب برابر خواهد بود با 43,067,464.8934516 .

با این مثال به شما نشان دادیم که ارزش 7,214,799.03409943 امروز با شرایطی گفته شده معادل 43,067,464.8934516 برای 10 سال بعد خواهد بود.

البته از فرمول زیر هم قابل محاسبه بود:

اکنون با ذکر چند مثال از تابع PV و بیان ویژگی های این تابع، شما را با این تابع کاربردی بیشتر آشنا خواهیم کرد.

ارزش کنونی سهامی که، 2 سال بعد 2,000,000 تومان ارزش خواهد داشت با بهره سالانه 10% چقدر می باشد؟

=PV( rate , nper , pmt , [fv] , [type] )

=PV( نوع پرداخت , ارزش آتی , مقدار پرداخت در هر دوره , تعداد کل دوره های پرداخت , نرخ بهره )

جواب خواهد بود 1,652,892.56 تومان.

می توانید صحت این مطلب را با فرمول زیر مجدد بررسی نمایید:

جواب خواهد بود 2,000,000 تومان.

در واقع در این مثال به شما نشان دادیم که قسمت Fv این تابع چه کاربردی می تواند داشته باشد.

به منظور دریافت 60,000,000 از “بانک به زور وام دهندگان” در 2 سال آینده با نرخ بهره سالیانه 12% مجبور به پرداخت اقساط ماهیانه 900,000 می باشیم اکنون چه مقدار باید در بانک سرمایه گذاری نماییم تا این وام را دریافت نماییم؟ (احتمالا خیلی از شما دوستان با این نوع وام سرو کار داشته اید)

یعنی الان باید 28,134,919.11 در بانک سرمایه قرار دهیم و شرایط گفته شده را اجرا کنم تا بتوانم مبلغ 60 میلیون تومان در پایان 2 سال دریافت نماییم.

اما چند نکته مهم در استفاده از تابع PV :

نکته1: Pmt تنها شامل اصل و بهره پول می شود و مالیات و هزینه ها را شامل نمی شود (پرداخت ها با علامت منفی)

نکته2: در صورت حذف Pmt، مقدار fv در تابع قرار می گیرد

نکته3: اگر پرداخت منظم نباشد pmt و type مقدار صفر می گیرند

نکته4:در صورتی که برای مدت دوره زمانی نامحدود اختیار نماییم اکسل توانایی پردازش توابع در این حالت را ندارد و باید زمانی بسیار طولانی نظیر 1000 سال را برای آن در نظر بگیریم

نکته5: مطمئن باشید که دوره های زمانی اجزای اصلی تابع مانند rate ، nper و pmt مشابه باشند(در صورت لزوم مشابه شود)

نکته 6:علائم ورودی های fv, pv, pmt را مشخص کنید.

نکته 7:اجزای تابع را در محل درست قرار دهید(بهتر است از ارجا به سلول برای فرمول دهی استفاده کنید)

نکته 8:درباره مفهوم سؤال دقت کنید.

نکته 9:مشخص کنید که چه تابعی می تواند پاسخ بدست آمده شما را بررسی مجدد کند.

سرمایه گذاری چیست و چه مدل‌هایی دارد؟

سرمایه گذاری چیست

سرمایه‌گذاری ابزاری برای کسب دارایی است اما فقط برای کسب دارایی استفاده نمی‌شود. هرکسی می‌تواند وارد یک برنامه‌ی سرمایه‌گذاری شود و ابزارهای زیادی وجود دارد که می‌توان به‌وسیله‌ی آنها شروع کار با سرمایه‌ی کم را آسان کرد. در واقع تفاوت میان سرمایه‌گذاری و شرط‌بندی این است که سرمایه‌گذاری یک فرایند زمان‌بر محسوب می‌شود و روشی نیست که به‌وسیله‌ی آن بتوان خیلی سریع ثروتمند شد.

حتما بخوانید:

سرمایه‌گذاری:‌ عمل اختصاص دادن پول برای کاری که به تلاش زیادی نیاز دارد با این انتظار که درآمد یا سود اضافی به‌دست آید.

سرمایه‌گذار افسانه‌ای، وارن بافت (Warren Buffett) سرمایه‌گذاری را این‌گونه تعریف می‌کند: «فرایند برنامه‌ریزی برای پول تا در آینده پول بیشتری نصیب شما بشود.» هدف از سرمایه‌گذاری این است که پول‌تان را در یک یا چند جا انباشته کنید تا برای شما کار کند به این امید که پول‌تان در طول زمان رشد خواهد کرد.

سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه‌گذاری چیست - رشد پول

سرمایه‌گذاری به معنای «هوشمندانه‌تر کار کردن است، نه سخت‌تر کار کردن.» ما در شغل‌هایمان سخت کار می‌کنیم، خواه برای یک شرکت باشد و خواه برای کسب‌وکاری که خودمان راه‌اندازی کرده‌ایم. ما معمولا ساعت‌های زیادی کار می‌کنیم که نیازمند فداکاری است و باعث افزایش استرس می‌شود. برداشتن بخشی از پولی که به‌سختی به‌دست آمده است و سرمایه‌گذاری آن برای نیازهای آینده، بهترین روش استفاده از پولی است که کسب کرده‌ایم.

همچنین سرمایه‌گذاری به اولویت‌گذاری برای پول‌تان مربوط می‌شود. پول خرج کردن کار ساده‌ای است و باعث ایجاد خوشی‌های زودگذر می‌شود، برای مثال می‌توانید پول‌تان را صرف خرید وسایل جدید برای خانه کنید، به یک سفر تفریحی هیجان‌انگیز بروید یا در یک رستوران گران قیمت شام بخورید. همه‌ی این کارها فوق‌العاده هستند و زندگی شما را لذت‌بخش‌تر می‌کنند اما سرمایه‌گذاری مستلزم اولویت بخشیدن به آینده‌ی مالی در برابر خواسته‌های کنونی است.

سرمایه‌گذاری راهی است برای اینکه در دورانی که درگیر زندگی روزمره هستید مقداری پول کنار بگذارید تا برای شما کار کند و در آینده از دست‌رنج کارتان بهره ببرید. در حقیقت، سرمایه‌گذاری ابزاری است برای اینکه آینده‌ی شادتری داشته باشید.

سه نوع سرمایه‌گذاری

همان‌‌طور که در فرهنگ لغات توضیح داده شده است، سرمایه‌گذاری چیزی است که با پول خریداری می‌شود و انتظار می‌رود که در آینده درآمد یا سود تولید کند. می‌توان سرمایه‌گذاری را به سه گروه عمده تقسیم کرد:‌ مالکیتی، اعتباردهی و معادل نقدی.

سرمایه‌گذاری‌های مالکیتی

زمانی که درباره‌ی سرمایه‌گذاری صحبت می‌شود، سرمایه‌گذاری مالکیتی اولین چیزی است که به ذهن افراد می‌رسد. سرمایه‌گذاری مالکیتی پُرخطرترین و پُرسودترین نوع سرمایه‌گذاری است. در ادامه مثال‌هایی از سرمایه‌گذاری مالکیتی بیان می‌شود:

سرمایه‌گذاری چیست - سهام

سهام مدرکی است که نشان می‌دهد شما مالک سهمی از یک کارخانه یا شرکت هستید. به بیان کلی‌تر همه‌ی اوراق بهادار نوعی سرمایه‌گذاری مالکیتی هستند، هرچند که تمام چیزی که در اختیار شماست تنها یک قرارداد است. زمانی که یکی از این سرمایه‌گذاری‌ها را خریداری می‌کنید، شما مالک بخشی از ارزش آن شرکت خواهید بود.

با توجه به ارزش بازاری که دارایی شما به آن تعلق دارد، سود مورد انتظارتان محقق می‌شود. اگر شما در شرکت سونی سهام‌دار هستید و این شرکت سودی به‌دست آورد، سرمایه‌گذارها سهم‌شان را از شرکت سونی طلب خواهند کرد. تقاضای آنها برای سود باعث افزایش قیمت خواهد شد و اگر تصمیم بگیرید سهام‌تان را بفروشید سود شما نیز افزایش پیدا می‌کند.

کسب‌وکار

پولی که برای شروع و اداره‌ی یک کسب‌وکار اختصاص داده می‌شود نوعی سرمایه‌گذاری است. کارآفرینی یکی از دشوارترین سرمایه‌گذاری‌ها است چرا که به چیزی بیش از پول احتیاج دارد. در نتیجه این نوع سرمایه‌گذاری نیز نوعی سرمایه‌گذاری مالکیتی تلقی می‌شود که بازگشت سرمایه‌ی بسیار زیادی به همراه خواهد آورد. کارآفرینان با تولید یک محصول یا خدمات و فروش آن به افرادی که خواهان آن هستند، درآمد بسیار زیادی به‌دست می‌آورند. بیل گیتس، مؤسس شرکت مایکروسافت و یکی از ثروتمندترین افراد دنیا بهترین مثال در این مورد است.

املاک

خانه‌ها، آپارتمان‌ها و دیگر املاک که شما می‌خرید، اجاره یا تعمیر می‌کنید و دوباره می‌فروشید نوعی سرمایه‌گذاری هستند. البته خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنید قدری متفاوت است، چرا که یکی از نیازهای اساسی شما را تأمین می‌کند. خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنید نیاز شما به سرپناه را برآورده می‌کند و هرچند که ممکن است ارزش آن در طول زمان افزایش پیدا کند، اما نباید آن را با انتظار سوددهی خریداری کنید. رکود بازار مسکن سال ۲۰۰۸ در آمریکا به‌خوبی خطر این نوع سرمایه‌گذاری را نشان داده است.

کالاهای گران قیمت

خرید طلا، جواهرات و نقاشی‌های داوینچی همگی می‌توانند به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری مالکیتی درنظر گرفته شوند. به این شرط که این کالاها با این هدف که در آینده با قیمت بالاتر فروخته شوند خریداری شده باشند. فلزات گران‌بها و کلکسیون‌ها به دلایل مختلفی موارد خوبی برای سرمایه‌گذاری نیستند، اما قطعا در زمره‌ی سرمایه‌گذاری‌ها قرار می‌گیرند. درست مانند خانه، این احتمال وجود دارد که اقلام اشاره شده نیز از نظر فیزیکی آسیب ببینند، در نتیجه نیازمند مراقبت و هزینه‌ی نگهداری هستند که در آن صورت بدیهی است که از سود نهایی کم خواهد شد.

سرمایه‌گذاری‌های اعتباردهی

سرمایه‌گذاری چیست - اعتباردهی

سرمایه‌گذاری اعتبار‌دهی به شما اجازه می‌دهد که مانند یک بانک عمل کنید. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های مالکیتی خطر کم‌تری دارند و در نتیجه سود آنها نیز کم‌تر است. اوراق قرضه‌ای که برای یک شرکت صادر می‌شود مقدار پول مشخصی را برای یک دوره‌ی مشخص به شما می‌دهد، درحالی‌که ممکن است در طول این مدت ارزش سهام آن شرکت دو یا سه برابر شود یا ممکن است ارزش سهام به‌شدت سقوط کند و شرکت ورشکسته شود. در هر دو صورت کسی که اوراق قرضه را در اختیار دارد پول خود را دریافت می‌کند.

حساب پس‌اندازتان

حتی اگر هیچ چیزی جز یک حساب پس‌انداز عادی ندارید، می‌توانید خود را یک سرمایه‌گذار بدانید. در واقع شما به بانک پول قرض داده‌اید که ممکن است به‌صورت وام به دیگران داده شود. بازگشت سرمایه‌ی این مورد بسیار ناچیز است اما خطر آن نیز بسیار کم است چرا که شرکت‌های بیمه از بانک حمایت می‌کنند.

اوراق بهادار

اوراق بهادار دسته‌ی گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری هستند که از اوراق خزانه‌داری و وام‌های بین‌المللی تا اوراق قرضه‌ی بنگاه‌های کوچک و تبادل افول اعتبار را شامل می‌شوند. خطر و بازگشت سرمایه‌ی اوراق قرضه‌ی مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد اما به‌طور کلی سرمایه‌گذاری اعتباردهی در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های مالکیتی خطر کم‌تری خواهد داشت و سود کم‌تری نیز به همراه می‌آورد.

معادل نقدی

سرمایه‌گذاری چیست - معادل نقدی

این نوع سرمایه‌گذاری درست مانند پول نقد است، یعنی به‌سادگی می‌توان آن را تبدیل به پول نقد کرد.

صندوق سرمایه‌گذاری بازار پول

بازگشت سرمایه در صندوق سرمایه‌گذاری بازار پول بسیار کم است (چیزی در حدود ۱ تا ۲ درصد) اما خطر آن نیز بسیار کم خواهد بود. اگرچه ارزش سهام این صندوق اخیرا با افت بسیاری مواجه شد، اما این اتفاق آنچنان نادر است که می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های دیگر راحت‌تر به پول تبدیل می‌شوند، یعنی درست مانند حساب خودتان می‌توانید از صندوق سرمایه‌گذاری چک بنویسید و آن را نقد کنید.

نزدیک شده‌اید اما نه کاملا

آموزشی که در اینجا به شما داده شد سرمایه‌گذاری نام دارد و به شما کمک می‌کند درآمد بیشتری داشته باشید. یکی از کارهایی که می‌توانید انجام بدهید این است که مانند یک کسب‌وکار خدماتی کوچک، آموزش‌تان را بفروشید و مانند یک سرمایه‌گذاری مالکیتی از آن پول به‌دست آورید. دلیل اینکه این کار را نوعی سرمایه‌گذاری قلمداد نمی‌کنیم این است که نمی‌خواهیم همه چیز را به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری دسته‌بندی کنیم. در واقع هر زمانی که ما چیزی می‌خریم که باعث کارایی بیشتر می‌شود نوعی سرمایه‌گذاری انجام داده‌ایم. برای مثال سرمایه‌گذاری بر روی یک توپ کاهش استرس یا یک فنجان قهوه که ما را بیدار نگه می‌دارد. به این ترتیب ما معنای سرمایه‌گذاری را گسترش داده‌ایم اما چیزی به شما آموزش داده نشده است.

چه چیزهایی سرمایه‌گذاری نیستند

خریداری چیزهایی مانند تخت خواب، ماشین، تلویزیون و هر چیزی که به‌طور طبیعی در اثر استفاده و گذر آموزش ارزش سرمایه گذاری زمان خراب می‌شود سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. برای مثال شما با خرید یک بالشت اسفنجی برای یک خواب خوب سرمایه‌گذاری نمی‌کنید. مگر اینکه شما فرد بسیار معروفی باشید و انتظار داشته باشید که افرادی حاضر باشند قیمت بیشتری برای بالشت پرداخت کنند.

سرمایه گذاری در بورس آمریکا به چه صورت انجام می‌شود؟

سرمایه گذاری در بورس آمریکا

چه کسی دوست ندارد سرمایه گذاری در بورس آمریکا انجام ندهد؟ که ارزش کل شرکت‌های حاضر در آن ۳۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود. جایی که بازار سهام آن، یکی از پایه‌های اقتصاد جهانی است.
ما در این مطلب به شما خواهیم گفت که چگونه در بازار بورس آمریکا سرمایه‌گذاری کنید و از قدرت این بازار جهانی شگفت‌انگیز برخوردار شوید.
ضمن اینکه در پایان این مطلب علاوه بر کسب اطلاعات لازم در مورد شاخص بورس آمریکا، خواهید آموخت که چگونه وضعیت سهام خود را دنبال کنید.

بورس اوراق بهادار و بورس آمریکا

بورس اوراق بهادار به مجموعه بازارها و مبادلاتی گفته می‌شود که در آن فعالیت‌های منظم خرید، فروش و صدور سهام شرکت‌های سهامی عام اتفاق می‌افتد. ایالات‌متحده آمریکا نیز مانند اکثر کشورهای دنیا بازار بورس دارد که شرکت‌های بزرگی در آن حضور دارند و سرمایه هنگفتی در آن در حال گردش است.(در ادامه فیلم نمودار تحلیل بیت کوین را هم ببینید)

سرمایه گذاری در بورس آمریکا چه مزایایی دارد؟

این‌که در سبد سهام خود، سهام شرکت‌های بین‌المللی و مطرح دنیا را داشته باشید کاری عاقلانه است. این کار به معنای قرار گرفتن در معرض بازار جهانی است. شما با سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا خود را به یک اقتصاد پویا و پررونق متصل می‌کنید.
جالب است بدانید حتی خود آمریکایی‌ها علاقه زیادی به خرید سهام خارجی مانند Alibaba و Baidu دارند.

آیا غیر آمریکایی‌ها می‌توانند در بازار سهام آمریکا تجارت کنند؟

خوشبختانه پاسخ این سؤال مثبت است. درست است که سهام و اوراق قرضه ایالات‌متحده توسط قوانین ایالات‌متحده تنظیم می‌شود، اما هیچ قانون خاصی برای منع سرمایه‌گذاری شهروندان غیر آمریکایی در بازار بورس آمریکا وجود ندارد. با مشاهده لیست شرکت‌های بین‌المللی فعال در بورس آمریکا، خواهید دید که بسیاری از این شرکت‌ها، مشتری‌های بین‌المللی و غیر آمریکایی دارند.
بااین‌حال برای سرمایه گذاری در بورس آمریکا موانعی وجود دارد که سرمایه‌گذاران غیر آمریکایی باید از آن عبور کنند. برای عبور از این موانع باید از خدمات کارگزار استفاده کنید.(میتوانید مقاله خریدوفروش حقوقی را بخوانید)

استفاده از کارگزار، واسطه یا بروکر

استفاده از کارگزار، واسطه یا بروکر

برای سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا آسان‌ترین کار استفاده از یک واسطه است که آن را به‌اصطلاح بروکر می‌گویند. یک کارگزار مستقر در آمریکا که با سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی آشنایی دارد می‌تواند به افراد در پیمودن این فرآیند نسبتاً پیچیده کمک کند.(مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)
بروکرهای زیادی هستند که می‌توان از آن‌ها برای خرید سهام استفاده کرد که هر یک دارای مزایا و معایب خاص خود هستند.

محدودیت‌های استفاده از بروکرها چیست؟

بعضی از بروکرها برای ارائه خدمات خود، محدودیت‌هایی دارند که منجر می‌شود نتوان از آن‌ها استفاده کرد. برای مثال بعضی از کارگزاری‌ها با سرمایه‌گذاران بین‌المللی مشارکت نمی‌کنند، پس باید بروکری را انتخاب کنید که بر اساس قوانین داخلی خود، منعی برای سرمایه‌گذاری شما نداشته باشد.

از طرفی دیگر بروکرهایی نیز هستند که کشورهایی که می‌توانند از خدمات آن‌ها استفاده کنند را محدود کرده‌اند. پس باید ابتدا قوانین بروکر را بررسی کنید و ببینید که آیا کشور شما در لیست آن‌ها حضور دارد.(در ادامه اگر قصد دارید تا در دوره آموزش فیلترنویسی در بورس شرکت کنید، بروی لینک کلیک کنید)

بروکرهای مناسب برای ایرانی‌ها چه بروکرهایی هستند؟

متأسفانه با توجه به وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های زیادی برای استفاده از بروکر برای ایرانیان وجود دارد که بسیاری ممکن است از همین فرصت برای فریب افراد علاقه‌مند به سرمایه گذاری بورس آمریکا سوءاستفاده کنند.(مقاله bitcoin wallet چیست را هم بخوانید)

به همین دلیل در این بخش سه بروکر برتر سال ۲۰۲۰ که ایرانیان می‌توانند با آن‌ها کار کنند را با ذکر مزایای آن‌ها معرفی کرده‌ایم.

• IC Markets: هزینه‌های پایین فارکس ، افتتاح حساب آسان و سریع، واریز و برداشت بدون کارمزد و رایگان
• FXTM: خدمات عالی مشتری، ابزارهای آموزشی کاربردی، افتتاح حساب سریع
• MultiBank: افتتاح حساب سریع و آسان، واریز و برداشت رایگان، خدمات سریع

شاخص بازار بورس

شاخص‌های بورس در سراسر جهان ابزار قدرتمندی برای بیان وضعیت اقتصاد هر کشور هستند. سه شاخص بورس آمریکا که توسط رسانه‌ها و سرمایه‌گذاران به‌طور گسترده دنبال می‌شوند عبارت هستند از:

S&P 500

این شاخص متشکل از ۵۰۰ شرکت برتر آمریکایی است. اولویت اول حضور در این شاخص سرمایه شرکت‌هاست، اما در کنار این معیار سایر فاکتورها ازجمله نقدینگی، طبقه‌بندی، دوام مالی و سابقه کسب‌وکار نیز موردتوجه قرار می‌گیرد.(پیشنهاد میکنم مقاله بورس بین المللی را مطالعه کنید)

میانگین صنعتی داو جونز

شاخص صنعتی داو جونز (DJIA) یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌هاست. این شاخص سهام ۳۰ عدد از بزرگ‌ترین و بانفوذترین شرکت‌های آمریکایی را شامل می‌شود.

نزدک (Nasdaq)

شاخص نزدک شامل چندین زیرشاخه در بازار فناوری ازجمله نرم‌افزارها، صنایع بیوتکنولوژی و غیره است. اگرچه نزدک به‌عنوان شاخصی برای شرکت‌های فعال در فناوری شناخته‌شده است اما شامل برخی از اوراق بهادار سایر صنایع نیز است.
نکته مهم در مورد این شاخص این است که برخلاف دو شاخص قبلی شاخص نزدک شامل بسیاری از شرکت‌های کوچک است. درنتیجه، روند آن نشان‌دهنده عملکرد صنعت فناوری و همچنین کسب‌وکارها و شرکت‌های کوچک‌تر است که می‌توانند شرکت‌هایی با سودآوری‌های بالقوه باشند.(در ادامه مقاله تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت و لایحه مالیاتی ارز دیجیتال در آمریکا را هم بخوانید)

علاوه بر شاخص‌های بالا، شاخص‌های دیگری وجود دارند که در کنار شاخص‌های اشاره‌شده، بازار بورس آمریکا را تشکیل آموزش ارزش سرمایه گذاری می‌دهند.
سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا نیازمند توانایی تحلیل روند شاخص‌های بورس ایالت متحده بخصوص شاخص‌های بالا است.

بررسی آنلاین بورس آمریکا

بررسی آنلاین بورس آمریکا

بعد از خرید سهام، نیاز دارید که وضعیت سهام خود را زیر نظر بگیرید تا بتوانید تغییرات عملکرد سهام، روند بازار و معاملات آتی را کنترل کنید. در این بخش به بعضی از بهترین وب‌سایت‌های مرتبط با بورس ایالت متحده آمریکا اشاره می‌کنیم.(در ادامه مقاله ارزش بازار سهام را مطالعه کنید)

سایت رسمی بورس آمریکا

بررسی این سایت از این لحاظ می‌تواند مفید باشد که مرجع رسمی برای آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس و خرید سهام است. معتبرترین اخبار و اتفاقات می‌تواند به کمک سایت بورس آمریکا رصد شود.

سایت MarketWatch

MarketWatch یک وب‌سایت جامع است که انبوهی از اطلاعات را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. شما می‌توانید قیمت سهام، نرخ ارز و معاملات آتی را در این سایت مشاهده کنید.
این وب‌سایت همچنین دارای اخبار و مقالات بسیار حرفه‌ای و کاربردی در زمینه‌های مختلف بازار سهام است.(توصیه میکنم در ادامه مقاله شاخص تورم سال ۹۹ را هم بخوانید)

سایت CNN Markets

طراحی جذاب و دسترسی آسان به اطلاعات این وب‌سایت را بسیار متمایز کرده است. به کمک این وب‌سایت می‌توانید به‌راحتی به‌صورت آنلاین بورس آمریکا را دنبال کنید.
تازه‌ترین اطلاعات در مورد شاخص‌هایی مانند داوجونز و نزدک، پرطرفدارترین سهام و بررسی سایر بازارهای جهانی همگی تنها بخشی از اطلاعاتی است که به کمک CNN Markets به آن‌ها دسترسی خواهید داشت.(در ادامه مقاله آیا بیت کوین قانونی است و کیف پول بیت کوین تحت وب را هم بخوانید)

گزینه Finance در موتورهای جستجو

برای استفاده از این ابزار کافی است تا روی گزینه Finance در موتورهای جستجوی گوگل و یاهو کلیک کنید. حالا یکی از ساده‌ترین و درعین‌حال بهترین روش‌های بررسی آنلاین بورس آمریکا را در اختیاردارید.

سخن پایانی

اینکه شما سهامی از بورس آمریکا را خریداری کنید، تضمین‌کننده موفقیت شما در این بازار جذاب و درعین‌حال پیچیده نیست. برای موفقیت در هر بازار مالی باید توانایی تحلیل و بررسی شرایط را داشته باشید. در کنار این توانایی نیاز است که به‌صورت آنلاین وضعیت سهام خود را بررسی کنید و خود را آماده اتخاذ تصمیمات مناسب در لحظه نمایید.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بورس یا ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

در این مطلب سعی شد تا ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود درراه سرمایه‌گذاری در بزرگ‌ترین بازار بورس جهان، ابزار لازم برای دسترسی به اطلاعات و اخبار روز این بازار و همچنین پاسخ به سوال اینکه چگونه در بورس آمریکا سرمایه گذاری کنیم را در اختیار شما قرار دهیم. امید است که این مطلب به شما درراه رسیدن به موفقیت و کسب درآمد از این روش کمک شایانی کرده باشد.و در ادامه مقاله سود مرکب در بورس و بهترین روش برای تحلیل سهام را هم بخوانید.

نحوه خرید سهام بورس امریکا چگونه است؟

هر معامله گر یا سرمایه گذار حرفه ای دلش می خواهد در بزرگ ترین و معتبرترین بورس جهان، یعنی بورس آمریکا سرمایه گذاری داشته باشد. به هر حال داشتن درصدی از سهم شرکت هایی مانند کوکاکولا و … می تواند هیجان انگیز باشد

همانطور که در بالاتر هم گفتیم کاربران ایرانی نمی توانند به صورت مستقیم در بازارهای جهانی مانند بازار بورس آمریکا فعالیت داشته باشند. از این رو یک کاربر ایرانی نمی تواند به طور مستقیم و مانند سایر کاربران دست به خرید سهام شرکت های خارجی بزند.

اما همیشه راهکاری وجود دارد! کاربران ایرانی می توانند با استفاده از یک واسطه در این بازار حضور داشته باشند. در کلام ساده تر معامله گران ایرانی می توانند با استفاده از یک واسطه در بازار بورس آمریکا سرمایه گذاری کنند. این واسطه می تواند یک شخص ثالث مانند دوست و آشنایی در خارج از کشور باشد. اما این موضوع دو اشکال اساسی دارد.

اول این که سهم خریداری شده بدین شکل از نظر قانونی به نام همان واسط ثبت می شود و او می تواند به سادگی ادعای مالکیت آن را داشته باشد. یعنی واسط می تواند به راحتی با پول شما صاحب سهمی در بازار بورس آمریکا شود و تقریبا هیچ کاری هم از دست شما بر نمی آید.
مشکل دوم این است که مسلما همه ما آشنایی معتمد در خارج از کشور نداریم. پس عملا باید به دنبال راه دیگری برای خرید در بازار بورس آمریکا باشیم.

نحوه خرید سهام بورس امریکا

آموزش بورس آمریکا

همانطور که گفتیم ما برای این که بتوانیم در بازار بورس آمریکا فعالیت داشته باشیم باید حتما از یک واسط استفاده کنیم. استفاده از شخص به عنوان واسط می تواند مشکلات خاصی به همراه داشته باشد. اما نحوه خرید سهام بورس امریکا به واسطه شرکت ها و شخصیت های حقوقی چطور؟ آیا این روش امکان پذیر است؟

خوشبختانه به جز ایران چند کشور دیگر در جهان وجود دارد که نمی توانند در بازار بورس آمریکا فعالیت داشته باشند. همین مسئله باعث شده است که شرکت هایی به عنوان واسطه در این بین ایجاد شوند تا رابطه ای میان کاربران این کشورها با دنیای بورس آمریکا را فراهم بیاورند.

یکی از معتبرترین و مهمترین این شرکت ها را می توان روبو فارکس دانست. این شرکت با وجود این که در آمریکا تاسیس شده اما به کاربران ایرانی نیز خدماتی مانند سرمایه گذاری در بازار بورس آمریکا ارائه می دهد. اما چگونه؟

در آموزش بورس آمریکا معمولا مفهوم cfd بیان می شود. اگر بخواهیم به طور کاملا خلاصه و ساده بیان کنیم، cfd به معنی سود از محل افزایش ارزش سهام است. در کلام ساده تر شما بدین روش صاحب سهام نیستید، بلکه فقط روی ارزش سهام سرمایه گذاری می کنید. بدین ترتیب وقتی ارزش سهام افزایش پیدا کند سرمایه شما نیز بیشتر می شود. پس در این حالت کاربران ایرانی به هیچ عنوان صاحب سهام محسوب نمی شوند بلکه فقط بر روی ارزش سهام سرمایه گذاری کرده اند.

مثلا شما تصور می کنید که ارزش سهام مایکروسافت طی دو ماه آینده سود خوبی خواهد داشت. بنابراین بر روی ارزش فعلی این شرکت سرمایه گذاری می کنید و منتظر می مانید تا سهام شرکت ارزشمند تر شود. در این حالت به ازای هر سهم، سرمایه گذاری شما نیز بدون آن که صاحب سهام باشید سودآور می شود.

این تنها روش موثری است که شما می توانید برای سرمایه گذاری در بازار بورس آمریکا از آن استفاده کنید. به نظر می رسد همین راهکار نیز تا حدود زیادی بتواند نیاز کاربران ایرانی را پاسخ دهد. گرچه داشتن مالکیت یک سهام از بازار بورس آمریکا خود لذتی دیگر دارد!

هشدار! آیا آموزش بورس برای موفقیت در دنیای سرمایه‌گذاری کافی است؟

هشدار! آیا آموزش بورس برای موفقیت در دنیای سرمایه‌گذاری کافی است؟

یکی از راه‌های جلوگیری از کم ارزش شدن پولتان، سرمایه‌گذاری آن در بازارهای مالی مانند بازار بورس است. اما آیا می‌توان بدون دانش وارد این بازار شد؟ قطعا خیر. چرا که با سرمایه‌گذاری در بازار بورس بدون دانش کافی، نه تنها ارزش پولتان حفظ نمی‌شود بلکه ممکن است کل سرمایتان را هم از دست بدهید! پس منطقی‌ترین راه یادگیری نحوه معامله دراین بازار است. گاهی اوقات افراد تصور می‌کنند آموزش بورس تنها عامل موفقیت در بازار سرمایه است اما اینطور نیست و باید به عوامل تاثیر گذار دیگر نیز توجه نمود .

قبل از هر چیز، موضوعات اصلی آموزشی را با هم بررسی می‌کنیم و سپس وارد سایر نکات می‌شویم .

عوامل آموزشی تاثیرگذار بر موفقیت در بازار بورس

با مطالعه مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار ، می‌توانید به 3 عامل مهم بازار بورس یعنی، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی تسلط کافی پیدا کنید .

تحلیل تکنیکال

در دوره‌های آموزش بورس با تحلیل تکنیکال به طور کامل آشنا خواهید شد. در تحلیل تکنیکال، تحلیلگران با توجه به نمودار قیمت و تاریخچه آن به بررسی روند سهم خود می‌پردازند . ( اطلاعات بیشتر )

تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی تحلیلگران با توجه به شرکت و نحوه عملکرد و سوددهی شرکت مربوطه به تحلیل سهام می‌پردازند .

تابلوخوانی

تابلوخوانی به مجموعه بررسی‌‌ها و مشاهدات مربوط به یک سهم از قبیل بررسی سفارش‌های خرید و فروش، حجم و تغییرات سفارش‌ها، تعداد معاملات و نوسانات قیمت، رفتار حاضران در بازار گفته می‌شود. در واقع با استفاده از تابلو می‌توانید درصد عظیمی از اطلاعات بازار بورس ایران را در مورد معاملات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متوجه شوید .

اما آیا این به تنهایی کافی است؟ در جواب باید گفت خیر و آشنایی با عوامل دیگر و توجه به آنها در موفقیت شما در بازار بورس تاثیرگذار است

سایر عوامل تاثیرگذار بر موفقیت در بازار بورس

در کنار مقالات و دور‌های آموزشی، باید به عوامل زیر نیز توجه کنید و جنبه‌های مختلف را در نظر بگیرید .

روانشناسی بازار

یکی از عواملی که در معاملات خود باید به آن مسلط باشید، روانشناسی بازار است. یعنی ضمن انجام معاملات خود، باید هیجانات و احساسات خود را کنترل کنید و از انجام معاملات هیجانی بپرهیزید. درواقع باید هدفگرا و منضبط باشید. در راستای یادگیری روانشناسی بازار مطالعه مقاله‌هایی در این باره می‌تواند کمک شایانی به شما بکند .

مدیریت ریسک

یکی دیگر از عوامل موثر در سودآوری شما در این بازار، مدیریت ریسک شماست. شما می‌توانید با انتخاب یک پرتفوی مناسب سود خوبی از بازار بگیرید. نکته مهم‌تر در رابطه با مدیریت ریسک، انتخاب حدضرر برای معاملات خود است که با تعیین حدضرر از ضررهای بیشتر جلوگیری کنید .

برای موفقیت بیشتر در بازار سرمایه باید حواستان به تمام اتفاقات پیرامون نیز باشد. گاهی اوقات سهام شرکتها برطبق تحلیل‌ها پیش نمی‌روند و متاثر از اخبار هستند پس باید خبرهای روز را از پایگاه‌های معتبر خبری پیگیری کنید تا بتوانید با توجه به تغییرات بازار، سود خوبی کسب کنید .

تجربه

تجربه چیزی نیست که یک شب بتوانید آن را بدست بیاورید بلکه باید سعی کنید همواره از معاملاتی که انجام می‌دهید درس بگیرید. همچنین می‌توانید مقالات مربوط به تجارب بزرگان در مورد بازار سرمایه را در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه نموده و از آن‌ها بهره ببرید. یادتان باشد برای بدست آوردن تجربه و حرفه‌ای شدن باید صبور باشید .

روند کلی بازار را در نظر بگیرید

قبل از خرید و فروش یا هرگونه اقدامی، باید روند کلی بازار را در نظر بگیرید. تحلیل و بررسی روند کلی بازار با ابزار تحلیل تکنیکال و بنیادی امکان‌پذیر است و این فرصت را به شما می‌دهد تا شرایط حاکم به بازار را قبل از معامله شناسایی کنید. به طور مثال خرید یک سهم خوب در روند نزولی می‌تواند انتظارات شما و تحلیلی که صرفا از سهم دارید را به‌کلی تغیر دهد و این اهمیت تحلیل روند کلی بازار را نشان می‌دهد .

سبد سرمایه تان را متنوع کنید

یکی از اصلی‌ترین اصول فعالیت در بازار بورس، تنوع سبد و سهم خریداری شده است. تنوع سبد سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند تا اگر صنعتی یا سهمی به هر علت به افت و اصلاح همراه بود، شما بتوانید با تکیه بر متنوع بودن سبدتان از بازار بهره کافی را ببرید و به عبارتی دیگر تک سهم یا تک صنعت نبوده باشید .

چطور سهام مناسب را شناسایی کنیم

استراتژی‌های مختلفی برای شناسایی سهم مناسب وجود دارد که افراد مختلف متناسب با تجربه و سبک معاملاتی خود اقدام به شناسایی سهم مناسب می‌کنند. به طور کلی بهره‌گیری از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی به شما در شناسایی سهم مناسب کمک خواهند کرد. کارگزاری اقتصاد بیدار با فراهم کردن مقالات آموزشی از مفاهیم تحلیل تکنیکال و بنیادی و همچنین دوره‌های آموزشی به شما عزیزان کمک می‌کند تا به این مباحث تسلط پیدا کرده و بهترین سهم‌ها را از بهترین صنعت‌ها تشخیص و به آن ورود کنید .

جمع‌بندی

همان‌طور که مشاهده کردید آموزش به تنهایی باعث کسب موفقیت در بازار سرمایه نمی‌شود. عواملی همچون روانشناسی بازار، مدیریت ریسک، پیگیری خبرها و کسب تجربه نیز در کسب موفقیت بسیار تاثیرگزار می‌باشند. امروزه بستر آموزش و یادگیری بسیار گسترده است. و افراد زیادی چه با دانش چه بی دانش دست به آموزش می‌زنند. اما منطقی تر این است که از اساتید مجرب برای یادگیری استفاده کنید. همچنین اگر نگران هزینه‌های کلاس‌های آموزشی هستید. می‌توانید از سایت‌های معتبر آموزشی که بطور کاملا رایگان مطالب را در اختیار شما قرار می‌دهند بهره کافی ببرید و معاملات پرسودی داشته باشید. یکی از سایت‌هایی که مطالب آموزشی مفید و جامعی را در اخیار شما قرار می‌دهد سایت کارگزاری اقتصاد بیدار می‌باشد. که می‌توانید جهت یادگیری از آن‌ استفاده نمایید .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.