استفاده از لوریج اضافی


«ما چین لینک را به دلیل رویکرد سازش ناپذیر آن در زمینه امنیت و اطمینان پذیری، به عنوان سولوشن اوراکل مورد اعتماد خود انتخاب کردیم. این رویکرد، با سابقه قابل راستی آزمایی آن در زمینه دقت و انعطاف پذیری در طول نوسانات شدید بازار، خرابی صرافی/API، و حملات تحریف داده ها از طریق وام های فلش نشان داده شده است. علاوه بر این، فیدهای قیمت چین لینک در سولانا می تواند به روزرسانی های اوراکل زنجیره ای با تناوب های کمتر از یک ثانیه و با پوشش کامل بازار منتشر کند تا اطمینان حاصل شود که داده های قیمت منعکس‌کننده شرایط بازار جهانی در زمان واقعی است.»– تیم تولیپ

Leverage: Persian translation, definition, meaning, synonyms, pronunciation, transcription, antonyms, examples

leverage - the exertion of force by means of a lever or an object used in the manner of a lever.

Similar words: leverage

Synonyms: leverage

Antonyms: leverage

Examples: leverage

Stick grenades have a long handle attached to the grenade proper, providing leverage for longer throwing distance, at the cost of additional weight.

نارنجک های استیک دارای یک دسته بلند متصل به نارنجک مناسب است و با هزینه وزن اضافی ، امکان ایجاد فاصله بیشتر برای پرتاب فاصله را فراهم می کند.

Although there are hundreds of design variations, the basic families of bits are defined by the way in which they use or do not use leverage .

اگرچه صدها تغییر در طراحی وجود دارد ، اما خانواده های اصلی بیت ها با استفاده از اهرم فشار یا استفاده از آنها تعریف می شوند.

According to Crocker, the US decision to use Security Council Resolution 435 as the basis and pivot for a regional settlement provided leverage over the discussions.

به گفته کراکر، تصمیم ایالات متحده برای استفاده از قطعنامه 435 شورای امنیت به عنوان مبنای و محور حل و فصل منطقه ای، اهرمی را بر بحث ها ایجاد کرد.

When discussing how to optimize the system, it can be beneficial to discuss what a leverage point is.

In 1999, he used his leverage as a former San Francisco cab driver to raise awareness about African Americans being passed over for white passengers.

در سال 1999 او اهرم خود را به عنوان یک راننده تاکسی سان فرانسیسکو سابق به بالا بردن سطح آگاهی در مورد آمریکایی های آفریقایی تبار استفاده بودن بیش از برای تصویب مسافرهای سفید

با تنظیم و نظارت مناسب ، هر یک از این انواع سازمانی می توانند اهرم هایی برای حل مشکل سرمایه های خرد داشته باشند.

Leo's brother Mark also has economic issues in Season 2 and commits a murder for the mafia that Italian inmate Peter Schibetta uses for leverage .

مارک ، برادر لئو ، نیز در فصل 2 دارای مشکلات اقتصادی است و برای مافیایی که زندانی ایتالیایی پیتر شیبتا از آن برای اهرم استفاده می کند ، قتلی مرتکب می شود.

هدف سیاست های دونالد ترامپ استفاده از سرمایه خصوصی برای استفاده از هزینه های دولت در زیرساخت ها در سطح فدرال ، ایالت و محلی است.

The World Colored Heavyweight Championship was a leverage mechanism, or tool, used as a technique to counter a social element, “the color line.

مسابقات سنگین وزن قهرمانی جهان رنگی مکانیسم یا اهرمی بود که به عنوان تکنیکی برای مقابله با یک عنصر اجتماعی ، "خط رنگ" استفاده می شد.

In June 1990, Byerly attempted to use the sawed - off shotgun charge as leverage to get Weaver to act as an informant for his investigation into Aryan Nations.

در ژوئن 1990 ، بایرلی تلاش کرد از اتهام تفنگ ساچمه ای بریده شده به عنوان اهرم فشار استفاده کند تا ویور بتواند به عنوان یک مخبر برای تحقیقات خود در مورد ملت های آریایی عمل کند.

Ryan is strangely elated, as it is evident that GML seems to think their activities are a threat, which could give him some leverage in negotiations.

رایان به طرز عجیبی آماده است ، زیرا آشکار است که به نظر می رسد GML فکر می کند فعالیت های آنها تهدیدی است که می تواند در مذاکرات به او کمک کند.

Bits that have shanks coming off the bit mouthpiece to create leverage that applies pressure to the poll, chin groove and mouth of the horse are in the category of curb bits.

برای ایجاد اهرمی که فشار به نظرسنجی وارد شود ، باریکه های باریک از دهان خارج می شوند ، شیار چانه و دهان اسب در دسته بیت های عقب قرار دارد.

پروتکل های با استفاده از بسته نرم افزاری باید از ترجیحات سطح برنامه برای ارسال بسته های مختلف از طریق شبکه استفاده کنند.

Leverage bits have shanks coming off the mouthpiece to create leverage that applies pressure to the poll, chin groove and mouth of the horse are in the category of curb bits.

بیت های اهرمی دارای لبه هایی هستند که از دهان خارج می شوند تا اهرمی ایجاد کنند که به نظرسنجی فشار وارد کند ، شیار چانه و دهان اسب در گروه بیت های حاشیه قرار دارد.

In addition, Churchill mentioned in his speech that regions under the Soviet Union's control were expanding their leverage and power without any restriction.

علاوه بر این ، چرچیل در سخنان خود خاطرنشان كرد كه مناطقی كه تحت كنترل اتحاد جماهیر شوروی است ، بدون هیچ محدودیتی قدرت و قدرت خود را گسترش می دهد.

آنها دریافتند که شرکت ها برای بهره گیری از دانش محلی و یا مداخلات مداخله ها ، اغلب نیاز به مشارکت های گسترده تری دارند.

In this effort, Farmbuilders seeks partnerships with customers seeking new markets, helping to leverage their investment for social good in providing opportunities for smallholders.

در این تلاش ، Farmbuilders به ​​دنبال مشارکت با مشتریانی است که به دنبال بازارهای جدید هستند و به آنها کمک می کند تا از سرمایه های خود برای تأمین خیر اجتماعی در فراهم آوردن فرصت هایی برای مالکان کوچک استفاده کنند.

Many investment funds use leverage , the practice of borrowing money, trading on margin, or using derivatives to obtain market exposure in excess of that provided by investors' capital.

بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اهرم، روش استقراض پول، معامله با مارجین یا استفاده از ابزارهای مشتقه برای به دست آوردن بیش از آنچه که توسط سرمایه سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود، استفاده می‌کنند.

Finally, when the United States wields its security leverage , the authors argue, it shapes the overall structure of the global economy.

سرانجام ، وقتی ایالات متحده از قدرت امنیتی خود بهره می برد ، نویسندگان معتقدند ، ساختار کلی اقتصاد جهانی را شکل می دهد.

In October 2015, Baker announced a strategy to leverage unused or underutilized state land for economic development استفاده از لوریج اضافی and market - rate or affordable housing.

در اکتبر سال 2015 ، بیکر یک استراتژی برای استفاده از اراضی دولتی استفاده نشده یا استفاده نشده از توسعه اقتصادی و نرخ بازار یا مقرون به صرفه را اعلام کرد. مسکن.

The Groove Music API provided access to RESTful web services for developers to leverage the catalog and features of the service in their application or website.

Groove Music API دسترسی به خدمات وب RESTful را برای توسعه دهندگان فراهم کرده است تا از کاتالوگ و ویژگی های سرویس در برنامه یا وب سایت خود استفاده کنند.

Flight Simulator will feature Asobo's in - house developed game engine, and leverage Bing Maps data, accessing over two petabytes of data from the cloud on demand.

Flight Simulator دارای موتور بازی سازی داخلی Asobo و استفاده از داده های Bing Maps است که به بیش از دو پتابایت داده از ابر در صورت نیاز دسترسی پیدا می کند.

از 2004 تا 2007 ، پنج بانک برتر سرمایه گذاری ایالات متحده هر یک به طور قابل توجهی اهرم مالی خود را افزایش دادند ، که آسیب پذیری آنها را به یک شوک مالی افزایش داد.

SFIA alone does not deliver any business benefits, however, it does create a foundation to leverage and create additional value to the organization.

SFIA به تنهایی هیچ مزایایی در تجارت ندارد ، با این وجود بنیادی را برای اهرم و ایجاد ارزش اضافی برای سازمان ایجاد می کند.

This means that there is a technological similarity between the industries, which means that the firm is able to leverage its technical know - how to gain some advantage.

این بدان معنی است که بین صنایع یک شباهت تکنولوژیکی وجود دارد ، به این معنی که بنگاه قادر است از دانش فنی خود بهره ببرد تا بتواند مزیتی به دست آورد.

اعتبارسنجی سیستم های اطلاعاتی موجود و مقایسه آنها با بهترین روش های بین المللی در حال ظهور و در صورت لزوم استفاده از تخصص بین المللی ؛.

برخی از سرمایه گذاران ابراز نگرانی کرده اند که اقلام خط بهره اقلیت باعث عدم اطمینان قابل توجهی برای ارزیابی ارزش ، اهرم و نقدینگی می شود.

While Revere struggled as a merchant, his success as a silversmith enabled him to pursue and leverage more advanced technological developments for the purposes of mass production.

در حالی که Revere به عنوان یک بازرگان تلاش می کرد ، موفقیت او به عنوان یک نقره ساز او را قادر ساخت تا پیشرفت های فن آوری پیشرفته تری را برای اهداف تولید انبوه دنبال کند و از آن استفاده کند.

Critics fear that China's ability to control the Mekong's flow gives it leverage over downstream nations who rely on China's goodwill.

منتقدان ترس از این دارند که توانایی چین در کنترل جریان مکونگ به آن اهرم فشار بیشتری برای ملت های پایین دست که به حسن نیت چین اعتماد می کنند ، است.

Subsequently, Brock and Andrea are used as leverage against Jesse, who is kept prisoner by Todd and Jack's gang to cook meth for them.

متعاقباً ، از براک و آندره به عنوان اهرم فشار علیه جسی استفاده می شود که توسط باند تاد و جک زندانی می شود تا برای آنها آشپزی کند.

To help leverage existing code, the Haxe community has created source code converters for ActionScript 3 to Haxe and C# to Haxe.

برای کمک به استفاده از کد موجود ، انجمن Haxe مبدلهای کد منبع را برای ActionScript 3 به Haxe و C # به Haxe ایجاد کرده است.

The same relationship as earlier described stating that the cost of equity rises with leverage , because the risk to equity rises, still holds.

همان رابطه ای که قبلاً توضیح داده شد بیان می کند که هزینه سهام با اهرم افزایش می یابد ، زیرا خطر ابتلا به حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد ، همچنان ادامه دارد.

Some cans, such as those used for sardines, have a specially scored lid so that the user can break out the metal by the leverage of winding it around a slotted church key.

در بعضی از قوطی ها ، مانند قوطی هایی که برای ساردین استفاده می شود ، درب مخصوصی زده شده است تا کاربر بتواند فلز را با استفاده از پیچش در اطراف کلید شکافی کلیسا ، بشکند.

A deleveraged floating - rate note is one bearing a coupon that is the product of the index and a leverage factor, where the leverage factor is between zero and one.

یک اسکناس با نرخ شناور اهرمی، یک کوپنی است که حاصل ضرب شاخص و یک ضریب اهرمی است، که در آن ضریب اهرمی بین صفر و یک است.

From 1995 through 2005 Denver tax payers were able to leverage over $5 billion in private investment by committing to over half a billion dollars of TIF subsidies.

از سال 1995 تا 2005 مersدیان مالیات دنور با تعهد بیش از نیم میلیارد دلار از طریق سرمایه گذاری خصوصی ، بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند. یارانه های TIF.

The length of a crop is designed to allow enough leverage for it to be accelerated rapidly with a controlled flick of the wrist, without causing the rider balancing problems.

طول یک محصول به گونه ای طراحی شده است که بتواند اهرم کافی برای آن را داشته باشد تا با یک حرکت کنترل شده مچ دست به سرعت تسریع شود ، بدون اینکه مشکلات تعادل سوار را ایجاد کند.

Brownlee attempted to leverage his relationship with King to win provincial control of natural resources.

Option and futures contracts often provide leverage on underlying stocks, bonds or commodities; this increases the returns but also the risks.

قراردادهای اختیار معامله و آتی اغلب اهرمی را بر روی سهام، اوراق قرضه یا کالاهای اساسی ایجاد می کنند. این باعث افزایش بازده و همچنین خطرات می شود.

During the 20th century, De Beers used several methods to leverage its dominant position to influence the international diamond market.

در طول قرن بیستم، De Beers از روش‌های مختلفی برای استفاده از موقعیت غالب خود برای تأثیرگذاری بر بازار بین‌المللی الماس استفاده کرد.

اهرم، که به معنای استقراض برای تامین مالی سرمایه گذاری است، اغلب به عنوان عاملی در بحران های مالی ذکر می شود.

On September 4, 2014, GM and GM Financial announced it entered into a support agreement providing for leverage limits and liquidity support to GM Financial if needed, as well as other general terms of support.

در 4 سپتامبر 2014، جنرال موتورز و جنرال موتورز فایننشال اعلام کردند که یک توافقنامه حمایتی منعقد کرده‌اند که در صورت نیاز محدودیت‌های اهرمی و حمایت نقدینگی را برای جنرال موتورز فایننشال و همچنین سایر شرایط عمومی حمایت را در نظر می‌گیرد.

A desmodromic valve is a reciprocating engine poppet valve that is positively closed by a cam and leverage system, rather than by a more conventional spring.

سوپاپ desmodromic یک سوپاپ پاپت موتور رفت و برگشتی است که به طور مثبت توسط یک بادامک و سیستم اهرمی بسته می شود، نه با فنر معمولی تر.

استخر کالا یک ساختار سرمایه گذاری است که در آن بسیاری از سرمایه گذاران فردی پول خود را ترکیب می کنند و در قراردادهای آتی به عنوان یک نهاد واحد معامله می کنند تا اهرمی به دست آورند.

با ارائه اهرم بالا، برخی از سازندگان بازار، معامله گران را تشویق می کنند تا موقعیت های بسیار بزرگ را معامله کنند.

به عنوان مکانیسم سوم، دولت از طریق کنترل بر اعتبارات و منابع تولید کشاورزی، اهرم قابل توجهی را در امور روستایی اعمال کرد.

CES technology makes it possible to leverage the modern network technologies like MPLS or IP backbones, Metro Ethernet, WiFi, IP - DSLAM and GPON/EPON access networks.

فناوری CES استفاده از فناوری‌های شبکه مدرن مانند MPLS یا ستون فقرات IP، مترو اترنت، WiFi، IP - DSLAM و شبکه‌های دسترسی GPON/EPON را ممکن می‌سازد.

Arab oil producing countries had attempted to use oil as leverage to influence political events on two prior occasions—the first was the Suez Crisis in 1956 when the United Kingdom, France and Israel invaded Egypt.

کشورهای عربی تولیدکننده نفت در دو نوبت قبلی سعی کرده بودند از نفت به عنوان اهرمی برای تأثیرگذاری بر رویدادهای سیاسی استفاده کنند - اولین مورد بحران سوئز در سال 1956 بود که بریتانیا، فرانسه و اسرائیل به مصر حمله کردند.

DeviceVM owns various patents around instant - on techniques, including being the first OS to leverage on - board flash for enhanced performance, and intelligently cache hardware probing info so next boot will be faster.

DeviceVM دارای پتنت‌های مختلفی در مورد تکنیک‌های instant - on است، از جمله اولین سیستم‌عاملی است که از فلش روی برد برای عملکرد بهتر استفاده می‌کند، و به‌طور هوشمند اطلاعات کاوش سخت‌افزار را در حافظه پنهان ذخیره می‌کند تا بوت بعدی سریع‌تر انجام شود.

France's leverage was jeopardized repeatedly by Clemenceau's mistrust of Wilson and David Lloyd George, as well as his intense dislike of President Poincaré.

اهرم فشار فرانسه بارها و بارها به دلیل بی اعتمادی کلمانسو به ویلسون و دیوید لوید جورج و همچنین نفرت شدید او از رئیس جمهور پوانکاره به خطر افتاد.

تا سال 2004 و 2005، خریدهای عمده بار دیگر رایج شد و ناظران بازار از سطوح اهرمی و شرایط تامین مالی که توسط حامیان مالی در خریدهایشان به دست می‌آمد، متحیر شدند.

صرافی FTX چیست؟ آموزش استفاده از صرافی ارز دیجیتال FTX

صرافی ftx

صرافی FTX پلتفرمی پیشرو برای مشتقات رمزارزهاست که با بایننس به عنوان بزرگترین صرافی رمزارزها در جهان همکاری می کند. در این مقاله به بررسی و آموزش صرافی FTX و تمایز آن با سایر پلتفرم ها پرداخته، ویژگی ها، رابط کاربری، محصولات، کارمزدهای معاملات و سایر موارد را ارائه می‌کنیم.

 • معاملات آتی (Futures)، گزینه ها، نوسانات، اسپات ها و توکن های لوریج دار
 • حداکثر تا 101 بار لوریج
 • کارمزدهای معاملات رقابتی
 • اولین معاملات آتی بر روی شاخص های رمزارزی در جهان (مثلا شاخص شیت کوین)
 • نمودارهای پیشرفته به همراه اکانت TradingView
 • توکن های long یا short تا 3x لوریج
 • تخفیف بر روی کارمزدها با استفاده از توکن FTX (FTT)

صرافی FTX چیست؟

صرافی FTX، پلتفرمی برای مشتقات رمزارزهاست که توسط معامله گران ساخته شده و برای ارائه بستری قدرتمند برای شرکت های تجاری حرفه‌ای، معامله گران واسطه و مبتدیان طراحی شده است. کاربران روی این پلتفرم به انواع بازارهای تجاری نوآورانه، مثل مشتقات، گزینه ها (options)، محصولات (volatility products) و توکن های لوریج دار دسترسی دارند.

آموزش صرافی ftx

یک مرور سریع

نام صرافی FTX
جفت های معاملاتی +100
ورودی فیات بله (USD, AUD, GBP, EUR، و غیره)
لوریج حداکثر تا 101 برابر
کارمزد معاملات -0.025% و 0.0075%
کارمزد برداشت کارمزد شبکه استاندارد رمزارز
سفارشات TP/SL بله
اپلیکیشن تلفن همراه بله

چه کسی مالک FTX است؟

صرافی FTX متعلق به سم بانکمن-فراید، مدیرعامل و بنیانگذار موسسه Alameda Research است که نوعی ارائه کننده نقدینگی برای رمزارزهاست و به FTX اجازه می دهد که به سفارشات رزرو شده در این صنعت پیشرو دسترسی داشته باشد. موسسه Alameda بیش از یکصد میلیون دلار دارایی های دیجیتال را مدیریت کرده و از طریق صرافی ارز دیجیتال FTX روزانه بین 600 میلیون تا 1.5 میلیارد دلار بر روی هزاران نوع محصول به عنوان مشتقات رمزارزها معامله می کند.

محصولات و ویژگی های آن

صرافی FTX یک پلتفرم تجاری مبتدی و آسان را برای خرید و فروش محصولات نوآورانه ارائه می کند. این صرافی ارز دیجیتال بر ارائه بازاری از مشتقات پایدار و مطمئن برای انجام انواع معاملات رمزارزی متمرکز شده است که دارای معایب و مزایای زیر است:

 • داشتن رابط کاربر حرفه ای برای انجام معامله از طریق دسکتاپ یا اپ تلفن همراه
 • شروع معامله بدون KYC و برداشت روزانه حداکثر تا 2000 دلار
 • کارمزدهای پایین و اسپردهای فشرده به خاطر سفارش های رزرو شده و نقدینگی
 • حداکثر تا 101 برابر لوریج دار در جفت های معاملاتی
 • توکن های لوریج دار کوتاه یا بلند با حداکثر تا سه برابر لوریج بدون هیچ حاشیه ای
 • تسویه حساب استیبل کوین با استفاده از یک کیف پول حاشیه ای
 • جابجایی قرارداد که منجر به تغییر مطلق قیمت کوین در طول زمان می شود
 • تخفیف کارمزد معاملات VIP با حجم بیشتر و استفاده از توکن های FTT
 • رویدادها و رقابت های تجاری FTX
 • پشتیبانی بیست و چهار ساعته در طول هفت روز هفته با استفاده از OTC
 • داشتن راهنماهای جامع، بخش سوال و جواب و تیم پشتیبانی

آیا صرافی ارز دیجیتال FTX ایمن است؟

صرافی FTX از چندین ویژگی امنیتی به مانند بانک‌ها استفاده می کند تا بتواند امنیت اطلاعات شخصی کاربران و نیز امنیت وجوه ذخیره شده در صرافی را تامین کند. تا به امروز هیچ هک یا حادثه امنیتی خاصی گزارش نشده است که بتوان آنها را به استانداردهای بالای امنیتی مثل ذخیره کیف پول سرد و احراز هویت دو عاملی برای ایجاد محیط تجاری امن و ایمن نسبت داد.

ثبت نام حساب

برای ثبت نام صرافی ftx، کاربران نیاز دارند که به IP ثابت وصل شده و روند ثبت نام را طی کنند تا بتوانند به معاملات مشتقات ورود کنند. کاربران می توانند معاملات خود را در صرافی رمزارزها و برداشت حداکثر تا 2000 دلار در روز به وسیله تایید ایمیل را شروع کنند.

دارندگان حساب ردیف های دو و سه که KYC را کامل کنند، می توانند به مقدار نامحدود رمزارز به کیف پول سخت افزاری خود، مثلا لجر ایکس واریز کنند یا اینکه فیات را به صورت مستقیم از طریق انتقال وجه به حساب بانکی خود نقد کنند. دارندگان حساب FTX که فرایند AML/KYC را تکمیل کرده باشند هم می توانند از خدمات OTC بهره مند شوند.

استفاده از لوریج اضافی
سطح الزامات KYC
0 فقط ایمیل
1 ایمیل، نام، کشور محل سکونت و ایالت/ منطقه
2 نام کامل قانونی، DOB، محل تولد، آدرس رسمی، توضیح درباره منبع درآمد، پاسپورت/ گواهینامه رانندگی، تصویر کارت شناسایی
3 آدرس رسمی، اظهاریه بانک

لازم به ذکر است که می‌توانید تمام فرایند افتتاح حساب سطح ۳ در صرافی FTX را به کارشناسان خبره جک‌بلک بسپارید و با خیال راحت دارایی خود را در کیف پول گرم این صرافی نگه دارید و به ترید مشغول باشید.

به هنگام ثبت نام به کمک کد رفرال 43805316 در کارمزد تراکنشات خود در صرافی FTX می‌توانید 5% تخفیف دریافت کنید.

روش های واریز

صرافی FTX به طیف گسترده ای از روش های سپرده گذاری را برای معامله گران در این پلتفرم فراهم می کند تا بتوانند تامین اعتبار کنند. این امر شامل رمزارزها، استیبل کوین ها و یا ارز فیات می شود. این گزینه هم وجود دارد که بتوان با استفاده از یک کارت اعتباری به صورت مستقیم رمزارزها را از طریق خدمات مالی Simplex در پلتفرم FTX به عنوان پیشرو بازار فیات / رمزارز خرید کرد. این شرکت با استفاده از یک کارت بانکی سنتی (مثل VISA و Mastercard) در زمینه onramps فیات پیشگام بوده است.

به صورت متناوب، تریدرها می توانند استیبل کوین ها را به پلتفرمی مثل USD, USDC, TUSD, PAX, BUSD و HUSD منتقل کنند. صرافی FTX با استفاده از نسبت 1:1 به کیف پول کاربر اعتبار می دهد.

استفاده از لوریج اضافی

چه مقدار پایه را برای تبدیل رپ

آموزش علوم متوسطه نمونه سوال تستی بخش انرژی علوم هفتم چگونه در پاورپوینت عکس را بک گراند کنیم

33 در بلندگو چه تبدیل انرژیی صورت می گیرد؟ که آونگ استفاده از لوریج اضافی در محل b قرار دارد کدام کمیت زیر برای گلوله بیش ترین مقدار را دارد ؟ شما عزیزان می توانید مطالب بیش تر و نمونه سوالات بیش تر از پایه خود را دانلود کتاب چگونه در یک پاور پوینت عکس را بک گراند قرار روش تبدیل نهم نیوز،پایه ی نهم برای مصرف روزانه چه مقدار پروتئین کافی است

سولات متداول omrannegahblogfaعلوم هفتم

یک متر مکعب سیمان را چگونه به کیلوگرم تبدیل کنیم؟ با ضرب کردن حجم سيمان در وزن مخصوص آن می توان اين تبديل را انجام داد هرتن ماسه شسته چند متر مكعب است؟ حدود 08 متر مکعب می باشد جزوه علوم تجربی پایه هفتم فصل 34 فصل 8 انرژی و تبدیل های آن 1 مفهوم کار در علوم تجربی را تعریف کنید کار چه هنگامی انجام می شود ؟ هنگامی کار انجام می

کالری، پروتئین و چربی مورد نیاز یک بدن سالمهر مشتری چقدر برایمان هزینه در بر دارد؟

کالری مورد نیاز بدن انسان یک رژیم غذایی سالم حاوی چه مقدار کالری است؟ پیش از هر چیز باید بدانید که بدن انسان پروتئین، چربی و کربوهیدارت ها را نیز به کالری تبدیل می نماید ۱ گرم پروتئین و آیا تا به حال محاسبه کرده اید که در کسب و کار شما هر مشتری جدید چه مقدار هزینه برای شما در بر دارد؟ هزینه کردن بر اساس کار انجام شده یا همان cpa یک آمار

کلید تبدیل راه پله bargozidehaاطلاعات تکمیلی درباره ی سوخت ها دوم ابتدایی معلم شاپ

در ساختمانهای چند طبقه برای کنترل روشنایی راه پله از مدارت گوناگونی استفاده میشود ساده ترین مدار، همان مدار کلید تبدیل است که اکثرا برای آپارتمان دو طبقه استفاده میشود که همه با آن آشنا هستیداطلاعات تکمیلی درباره ی سوخت ها ۱ بدن شما انرژی را از کجا به دست می آورد؟ این انرژی را از خوردن غذاهای گوناگون بدست می آورد ۲ اتومبیل ها برای حرکت کردن انرژی لازم را از کجا به دست می آورند؟ از مواد سوختنی مانند بنزین

لوریج چیست چه مقدار لوریج استفاده کنیم؟ با چه میزان رله چیست؟ طرز کار رله آموزش برق ساختمان

Nov 16 32 از کجا بدانیم از چه مقدار لوریج استفاده کنیم؟ رابطه اي بین میزان لوریج و تاثیر آن بر حساب معاملاتی تان در بازار ارزي وجود دارد به این صورت که هر چه از لوریج بزرگتري استفاده کنید میزان نوسانات و سه پایه دیگر هم مربوط به nc و no و com است برای اینکه بتوانید این پایه ها را تشخیص دهید به تصویر زیر نگاه کنید تصویر یک رله ۵ پایه را در دست من مشاهده می کنید

میزان کالری مورد نیاز بدن مردمان6 روش برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس بهتر

یک مرد بالغ قادر به هضم ۴۰ گرم پروتئین در هر وعده غذایی می باشد هر چه بیش از این مقدار مصرف شود به عنوان چربی در بدن فرد ذخیره می شود این نکته را زمانیکه در حال رژیم گرفتن به خاطر بسپاریدبه عبارت دیگر نگرش چه مقدار باید یاد بگیرم میتواند منجر به یادگیری چیزهای جدید شود 2ثابت کردن خود به دیگران را متوقف کنید برای عالی بودن نیاز هست که تجربه خود را زیاد کنید

واحد اندازه گیری وزن و جرم باحسابچگونه سرمایه گذاری در بورس را شروع کنیم؟ راهنمای ورود به بورس

برای تبدیل گرم به اونس کافیست مقدار وزن برحسب گرم درعدد ضرب گردد تا مقداربه اونس حاصل شود اونس بین المللی تروا oz tr که در اندازه گیری جرم فلزات گرانبها چون طلا و نقره وپلاتین استفاده در انتخاب کارگزار باید دقت کرد برای چه مقدار سرمایه هایی کار می کند و آیا سرمایه مادر حدی است که کارگزار آن را جدی بگیرد اصولا کارگزاران به نسبت حجم سرمایه افراد، آنها را در اولویت قرار می دهند

علوم هفتمیک گوشی اندروید واقعا به چه مقدار حافظه رم نیاز دارد؟

جزوه علوم تجربی پایه هفتم فصل 34 فصل 8 انرژی و تبدیل های آن 1 مفهوم کار در علوم تجربی را تعریف کنید کار چه هنگامی انجام می شود ؟ هنگامی کار انجام میبدون شک این مقدار در نوع خود فوق العاده است اما اکنون یک سوال کلیدی مطرح می شود یک گوشی اندروید واقعا چه مقدار حافظم رم نیاز دارد؟ برای آشنایی با ram و rom و کاربردهای آنها در این لینک همراه ما

محاسبات پایه در آزمایشات شیمیایی و بیولوژیکدر طول خواب چه مقدار کالری می سوزانیم؟ مجله سلامتی دکتر

و چه مقدار باید به یک محیط افزود تا به غلظت مورد نظر رسید؟ چگونه می توانید داده های تجربی خود را در قالب غلظت، مقدار و فعالیت بیان نمایید و واحدهای سنجش را به یکدیگر تبدیل کنید؟آیا تا به حال به این فکر کرده اید که در طول خواب چه مقدار کالری می سوزانید؟ شاید فکر کنید جواب این سوال نه خیلی زیاد است شاید برایتان جالب باشد بدانید بدنتان حتی زمانی که خواب هستید، از انرژی استفاده می کند

آموزش علوم متوسطه نمونه سوال تستی بخش انرژی علوم هفتم خانه هوشمند حدودا چه مقدار هزینه نیاز دارد؟ مای ترفند

51 شکل زیر آونگ سادهای را نشان می دهد که بین مکان های aو b وc درنوسان است هنگامی که آونگ در محل b قرار دارد کدام کمیت زیر برای گلوله بیش ترین مقدار را دارد ؟ 1 انرژی پتانسیل 2 سرعتخانه هوشمند حدودا چه مقدار هزینه نیاز دارد؟ ما راه های بسیاری را برای صرفه جویی اقتصادی در محصولات خانه هوشمند ذکر کردیم شاید بهترین راه صبر برای همگام شدن با تبلیغات است نحوه تبدیل

میزان کالری مورد نیاز بدن مردمان19 روش ساده برای افزایش وزن و جاق شدن

یک مرد بالغ قادر به هضم ۴۰ گرم پروتئین در هر وعده غذایی می باشد هر چه بیش از این مقدار مصرف شود به عنوان چربی در بدن فرد ذخیره می شود این نکته را زمانیکه در حال رژیم گرفتن به خاطر بسپاریدبا این حال، بلند کردن وزنه یک راه برای تبدیل وزن اضافی خود به عضله خالص است که وزن آن از چربی بیشتر است این کار به مراتب سالمتر است و سوخت و ساز بدن را برای داشتن عضلات حجیم تر افزایش می دهد

چه مقدار هزینه برای راه اندازی یک فلورسپار گیاهآموزش علوم متوسطه نمونه سوال تستی بخش انرژی علوم هفتم

مقدار دانه سنگ yaqudscoza چه مقدار پایه را برای تبدیل رپ آسیاب مقدار مورد نیاز از باد کپی رایت CBM همه حقوق محفوظ است51 شکل زیر آونگ سادهای را نشان می دهد که بین مکان های aو b وc درنوسان است هنگامی که آونگ در محل b قرار دارد کدام کمیت زیر برای گلوله بیش ترین مقدار را دارد ؟ 1 انرژی پتانسیل 2 سرعت

سولات متداول omrannegahblogfaدرک مفاهیم پایه CSS Flexbox مجله آموزشی آرکادمی

یک متر مکعب سیمان را چگونه به کیلوگرم تبدیل کنیم؟ با ضرب کردن حجم سيمان در وزن مخصوص آن می توان اين تبديل را انجام داد هرتن ماسه شسته چند متر مكعب است؟ حدود 08 متر مکعب می باشد درک مفاهیم پایه CSS Flexbox را تغییر دهد و همچنین می تواند مشخص کند که یک آیتم مشخص می تواند چه مقدار فضا را در container بگیرد به نظرم کاملا شسته و رفته می باشد نظر شما هم همین است؟ فراموش نکنید شما

نسبت‌های اهرمی چیست؟ تعریف، فرمول و کاربرد

نسبت اهرمی

در تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی پس از بررسی آیتم‌ها و اقلام مختلف حسابداری و تحلیل و مقایسه‌ی آن‌ها بین شرکت‌های مختلف یا تحلیل یک آیتم از یک شرکت در طول یک بازه‌ی زمانی، ممکن است هنوز به دیدگاه صحیح و درست در تحلیل نرسیده باشیم. از این‌ رو به مفهوم نسبت‌های مالی برای بررسی موشکافانه‌تر روی می‌آوریم. نسبت‌های مالی انواع مختلفی دارند که در مقالات جداگانه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم و در این مقاله به سراغ نسبت‌های اهرمی خواهیم رفت. برای این منظور سعی خواهیم کرد تا تعریف و کاربرد نسبت‌های اهرمی در تحلیل بنیادی را بیان کنیم و همین‌طور به اثر اهرمی و فرمول‌های محاسبه‌ی نسبت اهرمی اشاره کرده و در پایان این نسبت‌ها را برای یک نماد منتخب بورسی محاسبه کنیم.

ساختار سرمایه ی شرکت و اهمیت آن در نسبت اهرمی

پیش از تعریف و صحبت درباره‌ی نسبت مالی اهرمی لازم است تا ابتدا با ساختار سرمایه‌ی شرکت‌ها آشنا شویم. اگر شما قصد تأسیس یک شرکت و یا راه‌اندازی یک کسب‌وکار را داشته باشید با روش‌های مختلفی برای ایجاد سرمایه‌ی لازم بابت تأسیس شرکت روبه‌رو خواهید بود. اینکه از چه طریقی می‌توان این سرمایه را تأمین کرد و یا راه‌های دستیابی به آن چیست موضوعی است که در مقاله‌ی مربوط به فعالیت‌های تأمین مالی مفصلاً به آن اشاره کردیم.

تأمین مالی می‌تواند هم از طریق سهام‌داران شرکت تحت عنوان حقوق صاحبان سهام صورت گیرد و هم می‌تواند از طریق خلق بدهی یا افزایش آن صورت گیرد. وجه افتراق نحوه‌ی تأمین مالی شرکت‌ها دقیقاً همان عاملی است که سبب می‌شود تا ساختار سرمایه‌ی شرکت‌ها نیز متفاوت باشد. ممکن است برخی از شرکت‌ها ساختاری مبتنی بر حقوق صاحبان سهام داشته باشند و برخی دیگر مبتنی بر بدهی باشند. با ذکر این نکته که شرکت‌ها می‌توانند هر یک از این دو روش و یا ترکیبی از آن‌ها را در ایجاد سرمایه‌ی خود داشته باشند به سراغ تعریف نسبت‌های اهرمی خواهیم رفت.

نسبت مالی اهرمی (Leverage Ratio) به چه معناست؟

نسبت‌های مالی اهرمی ابزاری سودمند برای بررسی و سنجش قدرت مالی شرکت‌ها در بازپرداخت دیون میان‌مدت و بلندمدت است. از جمله پارامتر‌های مهم سنجش میزان قدرت بازپرداخت دیون میان‌مدت و بلندمدت در شرکت‌ها طبیعتاً پارامتر بدهی آن‌ها است. اما وجه تسمیه‌ی نسبت مالی اهرمی آن است که اگر شرکتی برای خلق دارایی و بهره‌گیری از آن در راستای ایجاد سود به سراغ خلق و یا افزایش بدهی برود در واقع از اهرم مالی بدهی‌ها برای خلق سود استفاده کرده است. البته طبیعتاً خلق بدهی حامل برخی هزینه‌هاست و انتظار داریم تا سود حاصل از ایجاد دارایی ایجاد شده از طریق افزایش بدهی، هزینه‌های استقراض را پوشش داده و حتی بیشتر از آن نیز باشد تا عواید مدنظر نصیب شرکت شوند.

آیا بهره‌گیری از اهرم مالی همیشه سودمند است؟

باید به این نکته نیز توجه داشت که استفاده از اهرم مالی در عین سودمندی می‌تواند حاوی خطراتی نیز باشد. اساساً خلق بدهی و یا افزایش آن از طرق مختلف (به طور مثال دریافت تسهیلات بانکی) تعهداتی را برای شرکت به بار می‌آورد. این تعهدات هزینه‌های قطعی شده‌ای هستند که شرکت باید در زمان‌های مشخصی به‌عنوان هزینه بهره پرداخت کند. درحالی‌که اطمینانی بابت سود حاصل از دارایی هایی که از طریق بدهی ایجاد شدند وجود ندارد. بنابراین وجود هزینه‌های قطعی و نااطمینانی در جریان درآمدی یا سود حاصل از خلق بدهی عاملی است که می‌تواند خطر استفاده‌ی بدون برنامه‌ی دقیق و هوشمندانه از اهرم مالی را گوشزد کند.
این موضوع می‌تواند به‌وضوح در صورت‌های مالی نیز جلوه پیدا کند و سود عملیاتی را پس از کسر هزینه‌های مالی که نشأت‌گرفته از اهرم مالی هستند، تبدیل به زیان خالص کند. درباره‌ی این موضوع در مقاله‌ی مربوط به جریان نقدی فعالیت تأمین مالی توضیحات بیشتری ارائه داده‌ایم.

نسبت‌ اهرمی در بانک‌ها

یکی از محل‌هایی که در آن نسبت‌های اهرمی اهمیت بالایی پیدا می‌کنند مسائل مربوط به بانک‌ها است. همان‌طور که می‌دانیم یک از وظایف اصلی بانک‌ها دریافت وجوه از افرادی که با مازاد وجوه مواجه‌اند و پرداخت تسهیلات به متقاضیان آن وجوه است. طبیعتاً بانک‌ها در ازای وجوهی که از سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند تعهداتی را مبنی بر ارائه‌ی سود در قبال آن‌ها خواهند داشت. بدین ترتیب در بانک‌ها جریان هزینه‌ای قطعی ایجاد می‌شود. اگر بانک‌ها در اعطای تسهیلات و دریافت بازپرداخت‌ها موفق نباشند با خطر بهره‌گیری از اهرم مالی مواجه خواهند بود.

در این‌ بین بانک‌ها باید سودی مازاد بر سود اعطایی به سرمایه‌گذاران را به دست آورند تا هم هزینه‌های خود را پوشش دهند و هم پوششی برای ریسک نکول بدهی و عدم بازپرداخت آن توسط برخی از متقاضیان وام را فراهم کنند. در کنار این موارد فراموش نکنیم که بانک‌ها قادر به وام‌دهی به اندازه‌ی کل سپرده‌های جذب شده نیستند چرا که طبق مقررات باید ذخیره‌های قانونی و اضافی را نزد بانک مرکزی تأمین کنند. بدین ترتیب نسبت‌های اهرمی و تحلیل و مقایسه‌ی آن-ها برای بانک‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

انواع نسبت‌ اهرمی

در قالب سنجش شرکت‌‌ها در بهره‌‌گیری از اهرم مالی و همین‌‌طور میزان قدرت آن‌‌ها در بازپرداخت دیون میان‌مدت و بلند مدتشان نسبت‌‌های متفاوتی را با پارامتر‌‌های متفاوتی می‌‌توان محاسبه کرد که در ادامه به تعریف و تشریح پنج نسبت اهرمی مهم خواهیم پرداخت.

نسبت بدهی یکی از انواع نسبت‌ اهرمی:

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یکی از انواع نسبت‌ اهرمی:

برای محاسبه‌ی این نسبت کل بدهی را به حقوق صاحبان سهام تقسیم می‌کنیم. این نسبت ممکن است به فراخور سیاست توسط شرکت بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از یک باشد. این نسبت به‌نوعی وضعیت ترکیب دارایی مبتنی بر حقوق صاحبان سهام یا مبتنی بر بدهی را نشان می‌دهد. اگر این نسبت عدد بالایی داشته باشد نشانه‌ی بالا بودن ریسک شرکت از منظر هزینه‌های مالی تحمیل‌شده بر آن است و اگر این نسبت مقداری کمتر از یک داشته باشد نشان‌دهنده‌ی آن است که در تشکیل دارایی‌ها، خلق و افزایش بدهی در موضع ضعف بوده‌اند و تأکید بیشتر بر حقوق صاحبان سهام بوده است که چنین امری برای قرض‌دهندگان به شرکت مثبت ارزیابی می‌شود.

ضریب مالکانه یکی از انواع نسبت‌ اهرمی:

نسبت بدهی بلندمدت یکی از انواع نسبت‌ اهرمی:

در این نسبت اهرمی، میزان بدهی بلندمدت را بر مجموع میزان این بدهی و حقوق صاحبان سهام تقسیم می-کنیم. همان‌طور که می‌دانیم بدهی بلندمدت آن دسته از بدهی‌هایی هستند که سررسید بازپرداخت آن‌ها در بیش از یک سال آتی است. طبیعتاً بالا بودن این نسبت بیانگر استفاده‌ی بیشتر از اهرم مالی در بلندمدت و همین‌طور از طرفی دیگر متحمل ریسک شدن شرکت است.

نسبت پوشش هزینه بهره یکی از انواع نسبت‌ اهرمی:

بدین ترتیب به پنج نوع از مهم‌ترین نسبت‌های اهرمی اشاره کردیم. با دیدگاه‌های مختلف می‌توان از منظرهای دیگری نیز نسبت‌های اهرمی متعددی را برای شرکت‌ها تعریف کرد.

نمونه‌ی تحلیل نسبت‌ اهرمی

در ادامه‌ی این مقاله، نسبت‌های اهرمی را در یک بازه‌ی چهارساله برای شرکت ماشین‌سازی اراک محاسبه و تحلیل می‌کنیم.

ماشین سازی اراک

نسبت‌های اهرمی در این شرکت غالباً روندی نوسانی داشته‌اند. از اولین نسبت که همان میزان بدهی‌ها تقسیم بر دارایی‌ها است شروع می‌کنیم. همان‌طور که مشخص است این نسبت روند منظمی نداشته است و در برخی از سال‌ها بیشتر دارایی‌ها از خلق بدهی و در بعضی از سال‌ها بیشتر از حقوق صاحبان سهام خلق شده است.

در کل برقراری ترکیب مناسب بین بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام سبب شده تا شرکت هم بتواند از مزایای اهرم مالی بهره ببرد و هم اینکه گرفتار مخاطرات اهرم مالی و افزایش چشمگیر هزینه-های مالی نشود. این استفاده توأمان از هر دو کانال بدهی و حقوق صاحبان سهام در دومین نسبت، یعنی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نیز پرواضح است. در این نسبت نیز در سال از سنوات مورد بررسی نرخ حدود صد درصدی دیده می‌شود که نشان از برابری بدهی و حقوق صاحبان سهام دارد. در سال ۹۹ بدهی به حقوق صاحبان سهام ترجیح داده شده و مجدداً در سال ۱۴۰۰ سعی شده تا این بار حقوق صاحبان سهام مورد توجه قرار گیرد.
ضریب مالکانه نیز میزان قابل‌توجه و نسبتاً مطلوبی را در طول سنوات مورد بررسی داشته است و تنها در سال پایانی کاهشی بوده است. همچنین این شرکت بدهی‌های بلندمدت چشمگیری نداشته است و از همه مهم‌تر خصوصاً در دو سال پایانی مورد بررسی توان خوبی درپوشش هزینه بهره‌ی خود داشته است.

سخن پایانی آکادمی دانایان پیرامون نسبت اهرمی

همان‌طور که بارها در طول مقاله به آن اشاره کردیم بهره‌گیری از اهرم مالی در عین سودمندی‌هایی که می‌تواند داشته باشد ممکن است از طریق خلق جریانات هزینه‌ای قطعی در مقابل جریانات احتمالی درآمدی شرکت را با ریسک‌هایی مواجه کند. بنابراین پی‌بردن به وضعیت اهرم مالی شرکت‌ها، رهگیری روند آن در طول چند سال و حتی مقایسه‌ی این وضعیت بین شرکت‌های مختلف اطلاعات سودمندی را از منظر ریسک شرکت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. بنابراین توجه به نسبت‌های اهرمی و بهره‌گیری از آن در کنار سایر ابزار‌های تحلیلی بسیار مفید خواهد بود.

تولیپ، چین لینک را در پلتفرم ییلدفارمینگ لوریج مبتنی بر سولانای خود ادغام می کند

تولیپ، که یک پروتکل تجمیع ییلد و همچنین ییلد استفاده از لوریج اضافی فارمینگ لوریج می باشد، امروز اعلام کرد که فیدهای قیمت چین لینک را ادغام می کند. با ادغام این شبکه محبوب اوراکل، تولیپ به یک منبع با کیفیت و تحریف ناپذیر از داده‌های بازار مالی مورد نیاز برای ایمن کردن پوزیشن های ییلد فارم لوریج دسترسی پیدا می کند. در نتیجه، هم وام دهندگان و هم وام گیرندگان اطمینان بیشتری خواهند داشت که پوزیشن های پرخطر به درستی لیکوئید خواهند شد.

«ما چین لینک را به دلیل رویکرد سازش ناپذیر آن در زمینه امنیت و اطمینان پذیری، به عنوان سولوشن اوراکل مورد اعتماد خود انتخاب کردیم. این رویکرد، با سابقه قابل راستی آزمایی آن در زمینه دقت و انعطاف پذیری در طول نوسانات شدید بازار، خرابی صرافی/API، و حملات تحریف داده ها از طریق وام های فلش نشان داده شده است. علاوه بر این، فیدهای قیمت چین لینک در سولانا می تواند به روزرسانی های اوراکل زنجیره ای با تناوب های کمتر از یک ثانیه و با پوشش کامل بازار منتشر کند تا اطمینان حاصل شود که داده های قیمت منعکس‌کننده شرایط بازار جهانی در زمان واقعی است.»

– تیم تولیپ

ایمن سازی لیکوئیدیشن ها با فیدهای قیمت چین لینک

تولیپ یک پلتفرم تجمیع ییلد می باشد که توسط سولانا طراحی شده است و استراتژی های پیشرفته والت ترکیب خودکار را ارائه می دهد. با بهره گیری از شبکه بلاکچین کم هزینه و پرسرعت سولانا، می‌توان ییلد را اغلب در استراتژی های والت مجدداً به کار برد.

سپس استیکرها بدون نیاز به مدیریت فعال، از بازده بالاتری بهره مند می شوند. تولیپ همچنین امکان ییلد فارمینگ لوریج را در اختیار کاربران قرار می دهد تا هنگام سپرده گذاری در استخرهای لیکوئیدیتی دو طرفه، ییلد خود را افزایش دهند.

هدف پلتفرم ییلد فارمینگ لوریج، برقراری ارتباط وام دهندگان – که ییلد نرخ سپرده متغیر ترکیب خودکار را به دست می آورند – با وام گیرندگانی است که مایلند با پرداخت هزینه برای وام گرفتن دارایی های اضافی که سپس در فارم سپرده گذاری می شوند، سود ییلد فارمینگ خود را افزایش دهند.

هنگامی که یک پوزیشن ییلد فارم لوریج باز می شود، کاربر در ازای وثیقه خود به عرضه و دریافت وام می پردازد و هر دو دارایی را در یک استخر لیکوئیدیتی سپرده گذاری می کند تا مشوق های استخراج لیکوئیدیتی و کارمزد معاملات را به دست آورد.

باز کردن یک پوزیشن منجر به ایجاد یک وام با وثیقه می شود که باید نسبت وام به ارزش (LTV) از پیش تعریف شده را حفظ کند. اگر ارزش وثیقه به زیر سطح ناامن کاهش یابد، وثیقه لیکوئید می شود و برای بازپرداخت وام دهندگان فروخته می شود.

به منظور تسویه در زمانی که پوزیشن های ییلد فارمینگ باید لیکوئید شوند، تولیپ به داده های قیمت نیاز دارد تا ارزش دارایی های وثیقه و وام گرفته شده را تعیین کند، که برای محاسبه نسبت LTV استفاده می شود.

با این حال، به دلیل مشکل اوراکل بلاکچین، قراردادهای هوشمند نمی توانند به طور بومی به داده های خارج از زنجیره مانند قیمت های تجمیعی بازار دسترسی داشته باشند. قراردادهای هوشمند به یک زیرساخت مازاد معروف به اوراکل برای به دست آوردن داده های خارجی و تحویل آنها به صورت زنجیره ای نیاز دارند.

از آنجایی که لیکوئیدیشن ها نقش کلیدی در مدیریت ریسک پذیری پلتفرم ایفا می کنند، سولوشن اوراکل تولیپ باید از بسیاری از نودها و منابع اوراکل نیز تجمیع شود تا از دقت، زمان کار و مقاومت در برابر تحریف اطمینان حاصل گردد.

پس از بررسی سولوشن های مختلف اوراکل، تیم تولیپ به این نتیجه رسید که چین لینک می تواند ترکیبی عالی از کیفیت ممتاز داده ها، امنیت قوی اوراکل و تناوب به روزرسانی سریع را فراهم کند تا اطمینان حاصل شود که مکانیسم لیکوئیدیشن آن، بازارها را در زمان واقعی دنبال می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.